ZÁSADY POUŽÍVANIA ÚDAJOV NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

 

Účty IQOS a VEEV na sociálnych sieťach

Podmienky použitia a vaše súkromie na našich stránkach na sociálnych sieťach

Možno ste sem boli presmerovaní z jednej z našich stránok IQOS alebo VEEV na sociálnych sieťach (ďalej len „stránky na sociálnych sieťach“), napríklad zo stránok starostlivosti o zákazníkov jedného z našich účtov na sociálnych sieťach napr. Facebook, X alebo Instagram (v tomto dokumente označujeme všetky tieto účty spoločne ako „účty na sociálnych sieťach“).

Účty na sociálnych sieťach sú určené pre dospelých fajčiarov, ktorí chcú aj naďalej pokračovať v užívaní tabakových výrobkov, a pre dospelých používateľov IQOS alebo VEEV s bydliskom v Slovenskej republike, a zapojením sa do našich účtov na sociálnych sieťach potvrdzujete, že spĺňate tieto kritériá.

Kto sme?

Sme členom skupiny spoločností Philip Morris International (ďalej len „PMI“). Identifikovali sme sa vám a uviedli naše kontaktné údaje na webových stránkach, kde je tento dokument (ďalej len „Podmienky“) zverejnený, alebo na príslušných účtoch na sociálnych sieťach. 

Ako prijmete tieto Podmienky?  

Používaním niektorého z našich účtov na sociálnych sieťach súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok. Súhlasíte tiež s tým, že budete dodržiavať všetky ďalšie konkrétne podmienky použitia platforiem (napr. Zmluvné podmienky a vyhlásenia spoločnosti Meta, Podmienky používania služby X atď.).   

Správne postupy pri prevode a naše informačná povinnosť

Než vám povieme, čo by ste nemali robiť na našich účtoch na sociálnych sieťach, mali by ste o IQOS a VEEV vedieť niekoľko vecí:

PMI ponúka celý rad kvalitných, vedecky podložených produktov bez dymu, ktoré sú lepšou voľbou pre zdravie dospelého fajčiara v porovnaní s fajčením. Našou víziou je, že naše výrobky bez dymu jedného dňa nahradia cigarety.  

1.   Fajčenie cigariet spôsobuje vážne choroby a je návykové. Bezpochyby najlepším rozhodnutím, ktoré môže fajčiar urobiť, je úplne prestať užívať tabak a nikotín. 

2.   Výrobky bez dymu PMI sú určené pre dospelých, ktorí by inak naďalej fajčili alebo používali iné nikotínové produkty.   

3.   Neponúkame produkty bez dymu PMI ľuďom, ktorí nikdy nepoužívali tabakové alebo nikotínové výrobky alebo ktorí prestali používať tabakové a nikotínové výrobky. Naše produkty bez dymu nie sú alternatívou pre odvykanie a nie sú zamýšľané ako pomôcky na odvykanie. 

4.   Výrobky bez dymu PMI nie sú bez rizika a obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Prechod na výrobok bez dymu je však oveľa lepšou voľbou ako fajčenie.

5.   Prostredníctvom vzdelávania a poradenstva podporujeme našich dospelých používateľov produktov bez dymu na ich ceste k úplnému prechodu. 

6.   Aby spotrebitelia mohli využívať výhody produktov bez dymu, musia prejsť na produkty bez dymu úplne a prestať fajčiť natrvalo.  

7.   Maloleté osoby nesmú užívať tabak ani nikotín v žiadnej forme. 

8.   Tehotné ženy, diabetici a ľudia so srdcovými problémami by nemali užívať žiadne tabakové ani nikotínové výrobky.

Váš príspevok

Pravidelne budeme sledovať účty na sociálnych sieťach, odpovedať a odovzdávať čo najviac užitočných odporúčaní. Sme radi, že ste tu, a očakávame spätnú väzbu a vášnivé debaty, ale nech sú slušné a konštruktívne. 

1. Ste zodpovední za obsah, ktorý zverejníte na účtoch na sociálnych sieťach, a vyhradzujeme si právo odstrániť všetky príspevky, ktoré obsahujú: 

  • Urážlivé alebo násilné vyjadrovanie
  • Nenávistné alebo diskriminačné komentáre týkajúce sa rasy, etnicity, náboženstva, pohlavia, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo politického presvedčenia
  • Odkazy alebo komentáre obsahujúce sexuálne explicitný obsah
  • Porušenie autorských práv alebo práv duševného vlastníctva
  • Spam, návnada na čitateľa (link baiting) alebo súbory obsahujúce vírusy, ktoré by mohli poškodiť prevádzku počítačov alebo mobilných zariadení iných ľudí
  • Útoky na konkrétne skupiny alebo akékoľvek komentáre, ktoré majú za cieľ obťažovať, vyhrážať sa alebo zneužívať jednotlivca
  • Obchodné ponuky alebo propagácia konkurenčných výrobkov
  • Dôverné informácie alebo obchodné tajomstvo
  • Vydávanie sa za inú osobu alebo organizáciu

2. Vyhradzujeme si právo zakázať alebo zablokovať používateľa, ktorý bude zverejňovať vyššie uvedený obsah alebo iné nevhodné príspevky alebo ak to my sami budeme považovať za potrebné, alebo odstrániť akékoľvek príspevky na našich účtoch na sociálnych sieťach, ak sa budeme domnievať, že príspevok nie je v súlade s týmito Podmienkami alebo inými podmienkami použitia platnými pre konkrétnu platformu. A nemáme povinnosť vás informovať o akomkoľvek takomto rozhodnutí. 

3. Licencia na používanie obsahu vygenerovaného používateľom (ďalej len „UGC“). Radi by sme znovu použili obsah, ktorý nám poskytnete, zverejníte, alebo nám pošlete v priamej súkromnej správe (DM) na našich účtoch na sociálnych sieťach.  

a) Pre akýkoľvek obsah vygenerovaný používateľom, ktorý s nami zdieľate, vyhlasujete a ručíte, že:

1.   V súčasnej dobe ste užívateľom IQOS alebo VEEV a máte minimálne 18 rokov (ak sa neobjavíte vo vybranom UGC) alebo najmenej 25 rokov (ak sa vo vybranom UGC objavíte rozpoznateľný); 

2.   UGC predstavuje Vaše pôvodné dielo, ktoré neporušuje žiadne práva duševného vlastníctva, osobnostné práva, ani iné práva tretej strany; 

3.   Vaše povolenie používať UGC podľa tejto dohody (ďalej len „vaša licencia“) neporušuje ani nie je v rozpore s vašimi existujúcimi zmluvnými dojednaniami ani platnými právnymi predpismi;

4.   Všetci ľudia, ktorí sa rozpoznateľne objavujú v obsahu vygenerovanom používateľom, vrátane vás, sú starší ako 25 rokov a že od týchto ľudí máte povolenie na: i) ich fotografovanie, nahrávanie alebo filmovanie, ii) zaradenie ich fotografie, zvuku a/alebo videa do UGC a iii) ak je to možné, na použitie ich mien na zdieľanie spoločností PMI a jej dcérskymi spoločnosťami pre nižšie uvedené účely, bez toho aby im prislúchalo vyplatenie odmeny, a iv) poskytnete spoločnosti PMI kópiu ich písomného súhlasu, ak vás o to spoločnosť PMI požiada.

b) Ponecháte si všetky svoje práva k UGC, ale týmto udeľujete spoločnosti PMI a jej dcérskym spoločnostiam bezplatnú, trvalú licenciu na používanie a kopírovanie (a to aj pre komerčné účely) obsahu vygenerovaného používateľom pre všetky zákonné účely, vrátane marketingu, propagácie a/alebo reklamy na bezdymové produkty spoločnosti PMI, ako aj na súvisiace produkty, služby a propagačné materiály, podľa vlastného uváženia spoločnosti PMI, a to bez akejkoľvek zodpovednosti alebo záruk (explicitných alebo predpokladaných) s ohľadom na naše použitie, a to odo dňa, kedy udelíte spoločnosti PMI a jej dcérskym spoločnostiam vašu licenciu.

c) Spoločnosti PMI a jej dcérskym spoločnostiam udeľujete práva reprodukovať, upravovať, zobrazovať a pripravovať odvodené diela, verejne vykonávať, zobrazovať, distribuovať, vysielať a inak používať UGC, vcelku alebo čiastočne a akýmkoľvek spôsobom podľa vlastného uváženia PMI (alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností), na uvedené účely, v akomkoľvek predpokladanom médiu na zverejnenie a v akýchkoľvek geografických oblastiach.

d) Spoločnosti PMI a jej dcérskym spoločnostiam povoľujete používať meno, prezývku, podobu, pseudonym, práva na publicitu, hlas, živý alebo nahraný výstup, autogram, fotografie a biografické informácie o vás a ďalších osobách obsiahnutých v obsahu vygenerovaného používateľom v súlade s naším oznámením o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na adrese https://www.pmiprivacy.com/slovakia/sk/consumer/, pričom ste o týchto podmienkach informovali všetky ďalšie osoby, ktoré sú vyobrazené v UGC.

e) Ak obsah vygenerovaný používateľom poruší akékoľvek vlastnícke práva akejkoľvek tretej strany alebo bude ohovárať alebo napádať právo na súkromie alebo publicitu akejkoľvek osoby, odškodníte, budete brániť a kryť spoločnosť PMI a jej dcérske spoločnosti pred a proti akýmkoľvek nárokom, požiadavkám, škodám, záväzkom, stratám, nákladom a výdavkom vzniknutým z tohto porušenia alebo s ním spojeným.

f) Súhlasíte s tým, že vaša licencia je dobrovoľná a uzatvárate ju so spoločnosťou PMI bez donútenia.

g) Z vašej licenčnej zmluvy sa môžete odhlásiť pre budúce UGC kedykoľvek kontaktovaním ugc-claims@pmi.com (ID e-mailu) alebo iným spôsobom podľa pokynov určených v podmienkach použitia na našich kanáloch, ale aj po takomto odhlásení zostane vaše licencia platná a vymáhateľná vzhľadom na akýkoľvek UGC, ku ktorému ste nám pred odhlásením vašu licenciu udelili, a/alebo zverejnili na našich kanáloch, účtoch, kedykoľvek je to možné podľa príslušných podmienok použitia. Vezmite, prosím, do úvahy skutočnosť, že spracovanie vašej požiadavky na odhlásenie môže nejakú dobu trvať, ale urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme to urobili čo najskôr.

h) Môžete sa obrátiť na ugc-claims@pmi.com (ID e-mailu) ohľadom akýchkoľvek otázok alebo vysvetlení týkajúcich sa vašej licencie, ak sa domnievate, že váš materiál chránený autorským právom alebo duševným vlastníctvom bol použitý bez povolenia alebo ak sú porušované vaše súkromie alebo osobnostné práva.

i) Vaša licencia sa bude riadiť zákonmi Švajčiarska a bude podliehať jurisdikcii súdov v Lausanne vo Švajčiarsku, bez ohľadu na akúkoľvek medzinárodnú kolíziu zákonov s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980.

Pamätajte, že príspevky od vás alebo iných osôb nemusia nutne predstavovať názory spoločnosti Philip Morris International. Nezodpovedáme za žiadny obsah ani odkazy, ktoré zdieľate vy alebo iné osoby. Ak chcete túto stránku alebo jej obsah zdieľať so svojou vlastnou komunitou, uistite sa, že osoby, ktoré uvidia vaše príspevky, sú dospelí fajčiari alebo dospelí používatelia IQOS.

ZODPOVEDNOSŤ A ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI 

Používanie našich účtov na sociálnych sieťach je výhradne na vaše vlastné riziko. Naše stránky sociálnych médií sú poskytované na báze „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“. Ak je to možné, môžeme kedykoľvek obmedziť váš prístup na naše účty na sociálnych sieťach alebo k akejkoľvek funkcii alebo k ich časti. Zriekame sa všetkých záruk akéhokoľvek druhu, či výslovných alebo predpokladaných, vrátane predpokladaných záruk obchodovateľnosti, uspokojivej kvality a vhodnosti na konkrétny účel a všetkých záruk, že materiál na našich sociálnych sieťach neporušuje autorské právo; že prístup na stránku bude nepretržitý alebo bezchybný; že naše stránky na sociálnych sieťach budú bezpečné; alebo že informácie na našich sociálnych sieťach budú úplné, presné alebo aktuálne.

Ak niekto proti nám uplatní nárok súvisiaci s vašimi činmi alebo príspevkami, odškodníte nás, budete nás chrániť a zbavíte nás všetkých škôd, strát a výdavkov akéhokoľvek druhu (vrátane primeraných právnych poplatkov a nákladov) súvisiacich s takýmto nárokom.

V maximálnom možnom rozsahu povolenom platnými zákonmi beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, zvláštne, následné, represívne alebo akékoľvek iné škody, ktoré vyplývajú z vášho použitia alebo nemožnosti použiť naše stránky na sociálnych sieťach alebo sa k tomu vzťahujú. Patrí sem škody za chyby, opomenutie, prerušenie, poruchy, oneskorenie, počítačové vírusy, vaše straty na zisku, strata dát, neoprávnený prístup k vašim prenosom a dátam a ich zmeny a ďalšie hmotné a nehmotné straty. Toto obmedzenie platí bez ohľadu na to, či je náhrada škody požadovaná na základe podmienok zmluvy, vznikla v dôsledku nedbalosti alebo inak, a to aj v prípade, že sme my alebo naši zástupcovia boli nedbalí alebo boli informovaní o možnosti takejto škody.

Vaše súkromie

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako nakladáme s informáciami o vás, vrátane toho, aké informácie zhromažďujeme, účelov, na ktoré je používame, s kým je zdieľame, a ako chránime vaše súkromie, https://www.pmiprivacy.com/slovakia/sk/consumer/.

Zmeny týchto Podmienok

Tieto Podmienky môžeme čas od času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Odporúčame vám, aby ste si tieto Podmienky skontrolovali zakaždým, keď vstúpite na naše stránky na sociálnych sieťach a používate je, aby ste mali aktuálne informácie. Ak potom budete pokračovať v používaní našich stránok na sociálnych sieťach, vaše používanie bude znamenať, že aktualizované Podmienky prijímate. Dátum v hornej časti tejto stránky ukazuje, kedy boli tieto Podmienky naposledy aktualizované.

Jurisdikcia

Tieto Podmienky a vaše používanie našich stránok na sociálnych sieťach sa riadi právnymi predpismi Švajčiarska a neodvolateľne súhlasíte s výlučnou jurisdikciou príslušných súdov so sídlom v Lausanne vo Švajčiarsku, bez ohľadu na akúkoľvek medzinárodnú kolíziu zákonov s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980.

Právo na postúpenie, žiadne zrieknutie sa práv, oddeliteľnosť

Spoločnosť PMI môže svoje práva a povinnosti podľa týchto Podmienok postúpiť ktorejkoľvek strane kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, ak toto upozornenie nie je vyžadované príslušnou legislatívou, to však neovplyvní vaše práva ani naše povinnosti podľa týchto Podmienok.

Naše opomenutie vyžadovať alebo vynucovať prísne plnenie týchto Podmienok nie je zrieknutím sa niektorej z týchto Podmienok alebo práv spoločnosti PMI. Používatelia musia vždy predpokladať, že tieto Podmienky platia. 

Ak bude niektoré ustanovenie týchto Podmienok považované za neplatné alebo nevynútiteľné, zostávajúca časť týchto Podmienok bude naďalej vykonateľná.

 

Ďakujeme za prečítanie. 

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte naše Centrum zákazníckej starostlivosti IQOS na contact.sk@iqos.com.

Navštívte našu stránku IQOS Slovakia

Sme tu pre vás cez pracovné dni od 8:00 do 22:00 a cez víkendy a sviatky od 10:00 do 18:00.

 Porozprávajte sa s niektorým z našich členov IQOS tímu online
 Sme tu pre vás cez pracovné dni od 8:00 do 22:00 a cez víkendy a sviatky od 10:00 do 18:00.

Podmienky súťaží na sociálnych sieťach nájdeš tu.