PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA WEBU

 

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK WWW.IQOS.COM

1. Podmienky používania webových stránok

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. Používaním týchto stránok súhlasíte s nasledovnými zmluvnými podmienkami a so Zásadami. Ak s nimi nesúhlasíte, mali by ste okamžite prestať používať tento web. Tieto webové stránky sú Vám ponúkané na používanie iba ak bezvýhradne súhlasíte so zmluvnými podmienkami tu uvedenými.

2. Hypertextové odkazy

Na týchto webových stránkach sa môžu nachádzať hypertextové odkazy na iné stránky, ktoré prevádzkujú tretie osoby. Tieto odkazy Vám poskytujeme pre Vaše pohodlie a ako ďalšiu cestu k informáciám, ktoré sa nachádzajú na týchto iných stránkach. Informácie na webových stránkach, na ktoré odkazujeme, sme nutne nemuseli preskúmať a nie sme zodpovední za obsah a ani produkty alebo služby, ktoré môžu byť ponúkané prostredníctvom týchto cudzích stránok. Stránky prevádzkované tretími osobami môžu obsahovať informácie, s ktorými nesúhlasíme. Zahrnutie hypertextových odkazov na iné webové stránky by nemalo byť považované za súhlas s obsahom týchto webov. Používanie týchto webových stránok sa môže riadiť inými podmienkami. Za všetky informácie (ako sú napr. dátové súbory, písaný text, počítačový software, hudba, zvukové súbory alebo iné zvuky, fotografie, videá alebo iné obrázky), ku ktorým ste sa dostali prostredníctvom hypertextových odkazov umiestnených na našom webe, sú zodpovedné osoby, od ktorých tieto informácie pochádzajú.

3. Účel webových stránok

Tieto stránky sú prevádzkované za účelom poskytovania všeobecných informácii o nás a našom novom produkte IQOS v súlade s platnými právnymi predpismi. Tieto stránky nie sú prevádzkované za reklamným či marketingovým účelom.

4. Presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií na webových stránkach

Nemôžeme zaručiť, že informácie, ktoré sprístupňujeme na týchto webových stránkach sú úplne presné, úplné alebo aktuálne. Obsah týchto webových stránok je len všeobecným prehľadom, na ktorý by sa rozhodne nemalo spoliehať ako na jediný dostatočný základ pre dôležité rozhodnutia bez ďalšieho porovnania s primárnymi zdrojmi informácií alebo so zdrojmi, ktoré sú presnejšie, úplnejšie či aktuálnejšie. Je Vaším rizikom, ak sa budete akokoľvek spoliehať na obsah týchto webových stránok. Tieto webové stránky môžu obsahovať historické informácie. Historické informácie nemusia byť aktuálne a sú Vám poskytované len pre doplnenie informácií. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek meniť obsah týchto webových stránok, avšak nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať informácie, ktoré obsahujú tieto webové stránky. Súhlasíte, že je Vašou zodpovednosťou sledovať zmeny týchto webových stránok.

5. Použitie obsahu z webových stránok

Tieto webové stránky (vrátane celého ich obsahu) sú vo vlastníctve spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. alebo jej poskytovateľov licencie a sú chránené autorskými právami, právom k ochranným známkam a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky, USA, Švajčiarska a ďalších štátov. Len pre Vaše osobné a nekomerčné použitie Vám povoľujeme prehliadať si tieto webové stránky a tlačiť a sťahovať kópie ich obsahu za predpokladu, že z vytlačeného alebo stiahnutého materiálu neodstránite copyrightovú doložku alebo iné podobné označenie. Súhlasíte s tým, že nebudete inak kopírovať, zobrazovať ani odosielať nič z obsahu webových stránok, a to akýmkoľvek spôsobom alebo prostriedkom. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, predávať vysielať a ani distribuovať nič z obsahu webových stránok a to akýmkoľvek spôsobom alebo prostriedkom vrátane nahrávania obsahu webových stránok na internet alebo iného sprístupňovania on-line.

6. Ochranné známky

Tieto webové stránky obsahujú logá a ďalšie ochranné známky alebo chránené označenia, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. alebo jej bola k nim udelená licencia. Na webových stránkach sa tiež môžu nachádzať ochranné známky tretích osôb. Všetky také ochranné známky sú majetkom ich príslušného vlastníka a Vy súhlasíte s tým, že ich nepoužijete alebo nevystavíte akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka príslušnej ochrannej známky.

7. Google Analytics

Tieto webové stránky využívajú Google Analytics, vlastnené spoločnosťou Google Inc. ("Google"), čo je náš spôsob, ako sledovať, ako používate tieto stránky a ako ich môžeme vylepšiť. Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google. Google Analytics používajú cookies, čo sú textové súbory umiestnené vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia používajú stránky. Informácie generované súbormi cookies o Vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sú odovzdávané a ukladané na serveroch spoločnosti Google v USA. Spoločnosť Google tieto informácie použije k vyhodnoteniu Vášho používania webovej stránky, zostaveniu správ o aktivite webovej stránky pre prevádzkovateľa webových stránok a pre poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej stránke a s používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím osobám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tieto tretie osoby spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude priraďovať Vašu IP adresu k akýmkoľvek iným dátam, ktorými disponuje spoločnosť Google. Používanie cookies môžete odmietnuť príslušným nastavením Vášho prehliadača, uvedomte si prosím ale, že ak tak urobíte, je možné, že nebudete môcť plnohodnotne využívať tieto webové stránky. Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s prenosom a spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Google, a to spôsobom a pre účely opísané vyššie, pričom beriete na vedomie, že USA je treťou krajinou nezaručujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

8. Obmedzenie záruk

Tieto webové stránky používate na Vaše vlastné riziko. Webové stránky sú poskytované na základe "ako stojí a leží" a "ako je k dispozícií". Vyhradzujeme si právo Vám kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup k webovým stránkam alebo k akejkoľvek ich časti. Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. výslovne odmieta poskytovanie akýchkoľvek záruk, a to výslovných alebo implicitných, vrátane implicitných záruk obchodovateľnosti, uspokojivej kvality a vhodnosti pre určitý účel a ďalej akýchkoľvek záruk o tom, že obsah webových stránok neporušuje práva iných osôb alebo predpisy; že prístup na webové stránky bude neprerušovaný a bezchybný; že webové stránky budú zabezpečené; že informácie na webových stránkach sú úplné, presné a aktuálne. Ak si stiahnite čokoľvek z týchto webových stránok, konáte tak podľa vlastného uváženia a na Vaše vlastné riziko. Akékoľvek poškodenie Vášho počítačového systému alebo strata dát v dôsledku takého stiahnutia je výhradne na Vašu vlastnú zodpovednosť. Žiadna rada alebo informácia, ústna alebo písomná, ktorú Vám poskytne spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. alebo ktorú získate z týchto webových stránok, nezakladá záruku akéhokoľvek druhu. Súhlasíte s tým, že hypertextové odkazy z týchto webových stránok Vás môžu vystaviť obsahu, ktorý môže byť urážlivý alebo nevhodný, a že v tomto ohľade využívate služby na vlastné riziko. Vaše používanie týchto webových stránok podlieha v najširšom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi vyššie uvedeným obmedzeniam.

9. Obmedzenie zodpovednosti

V najširšom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. a poskytovatelia obsahu tretích osôb vylučujú svoju zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s Vaším používaním webových stránok alebo nemožnosťou ich používať, ako aj iných stránok, na ktoré vstupujete prostredníctvom hypertextových odkazov na týchto webových stránkach, alebo v dôsledku akýchkoľvek našich krokov, ktoré sme vykonali alebo nevykonali na základe elektronickej správy od Vás. Medzi tieto patrí povinnosť náhrady škody spôsobenej chybami, opomenutiami, prerušeniami, vadami, omeškaniami, počítačovými vírusmi, stratou zisku, stratou Vašich dát , neoprávneným prístupom a zmenou vo Vašich prenosoch a dátach a ďalšími hmotnými a nehmotnými stratami. Toto obmedzenie platí bez ohľadu na to, či je nárok na náhradu škody uplatňovaný na základe porušenia zmluvných povinností v dôsledku nedbanlivosti, alebo z iného dôvodu, a i v prípade, že by sme my alebo naši zástupcovia konali nedbanlivo alebo boli upozornení na možnosť takejto zodpovednosti.

10. Vaša zodpovednosť

Ak spôsobíte technickú poruchu webových stránok alebo systému, ktoré k Vám alebo ostatným prenášajú webové stránky, súhlasíte s tým, že budete zodpovedať za všetky záväzky, náklady, a výdavky (vrátene poplatkov za právne zastúpenie) vyplývajúce z takej poruchy.

11. Práva duševného vlastníctva iných subjektov

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných subjektov a požadujeme, aby naši návštevníci postupovali rovnako. Ak sa domnievate, že Vaše dielo bolo skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, kontaktujete nás prosím na adrese: 

Philip Morris Slovakia s.r.o. 

Právne oddelenie 

Galvaniho 19045/19

Bratislava 821 04

12. Právomoc

Tieto podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom a používaním týchto webových stránok neodvolateľne súhlasíte s právomocou príslušných súdov v Slovenskej republike v prípade akéhokoľvek sporu ohľadom týchto Podmienok.

13. Zmeny týchto podmienok

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky podľa nášho uváženia a to tým, že ich nové znenie zverejníme na webových stránkach. Je Vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať, či neboli vykonané nejaké zmeny. Pokračovaním v používaní týchto webových stránok po zverejnení zmien v Podmienkach alebo iných zásadách vyjadrujete súhlas s takýmito zmenami.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte naše Centrum zákazníckej starostlivosti IQOS na contact.sk@iqos.com.