Veda a výskum skrývajúce sa za IQOS

Naša cesta vedeckého výskumu.

Modré zariadenie IQOS ILUMA pri mori.

Vedecký program

Vyvinuli sme komplexný program vedeckého hodnotenia, inšpirovaný postupmi farmaceutického priemyslu. Je v súlade so smernicami Federálneho úradu Spojených štátov pre potraviny a lieky (FDA) z roku 2012, týkajúcimi sa hodnotenia tabakových výrobkov s potenciálnym modifikovaným rizikom. Naše hodnotenie bolo realizované i v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Je IQOS menej toxický?

V laboratórnych podmienkach sme zistili, že aerosól z IQOS je menej toxický ako cigaretový dym. Naši vedci dôkladne testujú naše produkty skôr, ako sa dostanú do rúk dospelých fajčiarov. Pomocou testovania in vitro v našich laboratóriách sme hodnotili cytotoxicitu a genotoxicitu aerosólu z IQOS v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety určenej na výskumné účely. Z celkového hľadiska výsledky týchto testov ukazujú, že aerosól z IQOS je výrazne menej toxický ako dym z referenčnej cigarety.

Toto je iba malá časť našej práce. Od laboratórnych testov sme sa presunuli k testovaniu IQOS s tisíckami dospelých fajčiarov, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili nášho programu klinických štúdií a umožnili nám uviesť naše produkty na trh.

Zlatý nahrievač IQOS
Ilustrácia častíc z cigaretového dymu

Keď sa veda skĺbi s odhodlaním.

IQOS prináša bezdymové alternatívy pre dospelých fajčiarov. Viac ako 400 vedcov
a inžinierov pracuje na najmodernejších alternatívach k cigaretám.

Preskúmaj vedu IQOS

Klinické štúdie


Znamená výrazne menší počet a množstvo škodlivých chemických látok v aerosóle z IQOS tiež nižšie hladiny týchto chemických látok v tele? Ak je hladina chemických látok v aerosóle z IQOS nižšia, vzniká predpoklad, že úplný prechod z cigariet na IQOS zníži expozíciu týmto škodlivým chemickým látkam. Aby sme to dokázali, zmerali sme biomarkery expozície pre vybraný počet týchto škodlivých chemických látok u tisícov fajčiarov, ktorí sa zúčastnili našich klinických štúdií (niektorí prešli na IQOS, zatiaľ čo iní buď pokračovali vo fajčení svojej obľúbenej značky cigariet, alebo na čas trvania štúdie prestali s fajčením).


Výsledky týchto štúdií ukazujú, že keď dospelí fajčiari prejdú na IQOS, ich telo absorbuje významne nižšie hladiny škodlivých chemických látok, čo vedie k priaznivým zmenám v počte rizikových markerov súvisiacich s chorobami spôbenými fajčením. Ale tým sa to nekončí.

Modrá IQOS ILUMA  na knihe.
IQOS ILUMA holder vo vzduchu.

Spokojnosť s IQOS

Účastníci našej klinickej štúdie, ktorí prešli na IQOS, tiež uvádzajú, že IQOS poskytuje porovnateľnú mieru uspokojenia ako cigarety. To podporuje náš názor, že IQOS má potenciál stať sa prijateľnou alternatívou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení. Na základe vedeckých dôkazov sme presvedčení, že úplný prechod na IQOS je menej škodlivý ako pokračovanie vo fajčení cigariet.

Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika a miera zníženia rizika závisí tiež od histórie fajčenia jednotlivca. Najlepšou voľbou naďalej zostáva úplne prestať s užívaním tabaku a nikotínu. IQOS nie je alternatívou, ako prestať s fajčením. Dodáva nikotín, ktorý je návykový.

IQOS ILUMA modrá na zošite.
Zelená IQOS ILUMA na zošite.

Dlhodobé štúdie

Len čo sa IQOS dostane na trh, výskum sa presúva z "laboratórnej" fázy do skutočného sveta. Zameriavame sa na to, kto a ako IQOS používa, aby sme podnikli všetky kroky v oblasti prevencie použitia nežiadúcimi používateľmi. Údaje z mnohých krajín potvrdzujú naše pozorovanie spred uvedenia na trh, že IQOS láka hlavne dospelých fajčiarov, zatiaľ čo bývalí fajčiari a nefajčiari oň nejavia veľký záujem.

Teraz, keď produkt používajú milióny dospelých používateľov, monitorujeme aj správy o účinkoch na zdravie. Dlhodobé štúdie nám pomôžu vyhodnotiť, ako používanie IQOS znižuje potenciálne riziko konkrétných ochorení v porovnaní s klasickými cigaretami.  Zhromažďovanie údajov na zodpovedanie tejto otázky si vyžaduje čas, ale je to správna voľba. Zatiaľ všetky údaje, ktoré sme zozbierali, ukazujú správnym smerom.

IQOS ILUMA holder v ruke.
Detail zlatého zariadenia IQOS.
IQOS ILUMA PRIME nabíjačka a holder.

Výsledok

IQOS je lepšia voľba pre Tvoje zdravie ako cigarety. Súhrn doposiaľ dostupných vedeckých dôkazov jasne ukazuje, že úplný prechod na IQOS je menej škodlivý ako pokračovanie vo fajčení cigariet *.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: IQOS nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Nejlepšie rozhodnutie, ktoré môže fajčiar urobiť, je prestať úplne uživáť tabak a nikotín.

*Zdroj: Na základe súhrnu dôkazov dostupných pre IQOS v porovnaní s pokračovaním fajčenia, ktoré zahŕňajú údaje 10 klinických štúdií chemického zloženia aerosólu (a tiež 18 preklinických štúdií). Zúčastnili sa ho tisíce dobrovoľníkov v USA, Japonsku, vo Veľkej Británii a v Poľsku.

Často kladené otázky

Aerosól zo zariadenia IQOS sa skladá v priemere na jednu tabakovú náplň HEETS zo 44,65 mg vody, 1,43 mg nikotínu, 4,85 mg glycerínu a 5,24 mg ostatných zložiek, ktorých presné zloženie možno zistiť v anglickom jazyku tu.

Oproti tomu je dym z referenčnej cigarety 3R4F zložený z 23 mg dechtu, iba 20,51 mg vody a 2,07 mg nikotínu. Cigaretový decht obsahuje mnoho látok, z ktorých veľká časť je zdraviu škodlivá. Tieto údaje boli získané počas štandardizovaného merania za pomoci kaskádového impaktora. 
Zloženie tabakových náplní do zariadenia IQOS sa môže mierne líšiť v závislosti od regiónu výroby.

Spoločnosť Philip Morris International realizovala dôkladné merania chemických a fyzikálnych vlastností aerosólu tvoreného výrobkom IQOS. Ako referenčný zdroj boli použité zoznamy toxických látok, ktoré sú podľa medzinárodných regulačných orgánov a organizácií pre verejné zdravie klasifikované ako toxické a karcinogénne a pravdepodobne súvisia s chorobami spojenými s fajčením.

Podľa týchto zoznamov bolo merané chemické zloženie aerosólu produkovaného výrobkom IQOS. Dáta sa získavali pomocou merania na veľmi citlivých prístrojoch, ktoré sú plne v súlade so štandardmi ISO. Pri testoch výskumníci dodržiavali zásady správnej laboratórnej praxe OECD a využívali skúšobné metódy a postupy akceptované širokou vedeckou komunitou. Testy prebiehali opakovane kvôli eliminácii štatistickej odchýlky a výsledky sú prepočítavané tak na hodnoty získané z jednej tabakovej náplne, ako aj na mg nikotínu.

Štúdie spoločnosti Philip Morris International podliehajú medzinárodne stanoveným reguláciám a štandardom a ich podrobný zoznam a výsledky sú dostupné v registri klinických štúdií clinicaltrials.gov. Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv uviedol, že nezávislé testovania v ich laboratóriách potvrdili nízke hladiny vybraných HPHC v aerosóle produkovanom zariadením IQOS v porovnaní s cigaretovým dymom. 

ZDROJ V ANGLICKOM JAZYKU JE K DISPOZÍCII TU.

Zdravotnícka organizácia Public Health England potvrdila, že používatelia zariadení nahrievajúcich tabak sú vystavení potenciálne škodlivým látkam v nižšej miere, než fajčiari klasických cigariet. To platí i pre ich okolie. Obdobné závery uvádza aj Spolkový úrad pre hodnotenie rizík (BFR) a britský Výbor pre toxicitu chemikálií v potravinách, spotrebných výrobkoch a životnom prostredí (COT) (výstupy výskumu sú v angličtine k dispozícii tu.)

Výsledky chemických analýz a preklinických štúdií presvedčivo dokazujú, že aerosól zo zariadenia IQOS má v porovnaní s cigaretovým dymom nižšiu toxicitu. Je teda menej škodlivý. 

Túto skutočnosť potvrdzujú zistené nižšie hladiny sledovaných parametrov genetickej a biologickej odozvy na vystavené látky sledované počas in vitro a in vivo štúdií. Bolo tak preukázané, že aerosól zo zariadenia IQOS má významne nižší vplyv na vznik a rozvoj ochorení spojených s fajčením v porovnaní s cigaretovým dymom. Tieto závery tak podporujú potenciál výrobku IQOS znížiť zdravotné riziká a stať sa lepšou alternatívou oproti fajčeniu cigariet.

Zdroj v anglickom jazyku nájdeš pod týmto odkazom.

Referenčnú cigaretu 3R4F vyvinula a výrobcom tabakových výrobkov vrátane výskumných organizácií poskytla Štátna univerzita v Kentucky. Vyvinula ju koncom 60. rokov ako odpoveď na zvyšujúcu sa potrebu tabakového priemyslu a zdravotníckych organizácií používať na testy a merania unifikovaný variant cigarety. Chemické zloženie tejto cigarety aj jej vlastnosti v prostredí in vitro boli podrobne preskúmané a univerzita dodáva túto cigaretu s podrobnými údajmi o jej zložení a fyzikálnych vlastnostiach. Variant referenčnej cigarety 3R4F sa používa od roku 2006, keď vystriedal predchádzajúcu 2R4F verziu. Bližšie informácie o referenčnej cigarete nájdeš v anglickom jazyku tu.

Philip Spoločnosť Philip Morris International využíva klinické štúdie ako hlavný nástroj k hodnoteniu výrobku IQOS, ktorý je súčasťou kategórie produktov určených na nahrievanie tabaku. Tieto štúdie poskytujú údaje o účinkoch škodlivých a potenciálne škodlivých látok (tzv. HPHC), vrátane nikotínu, o návykovosti a atraktivite výrobku aj o správaní spotrebiteľov. Cieľom klinických hodnotení je potvrdiť, že kategória produktov so zníženým rizikom vrátane zariadenia IQOS má významne menej škodlivých účinkov na zdravie v porovnaní s fajčením klasických cigariet. Prechod dospelých fajčiarov na tento spôsob používania tabaku má teda za následok zníženie expozície škodlivým látkam a zníženie rizík súvisiacich s fajčením cigariet.

Naša spoločnosť realizovala niekoľko typov štúdií hodnotiacich zníženie expozície s cieľom preukázať, do akej miery dokáže zariadenie IQOS znížiť produkciu HPHC a aký vplyv má redukcia škodlivín na zdravie používateľov:

  • Farmakokinetické (tzv. PK) a farmakodynamické (tzv. PD) štúdie, keď PK štúdie hodnotia koncentrácie nikotínu v organizme a PD štúdie sa zameriavajú na potlačenie nutkania fajčiť. 
  • Štúdie vykonané v izolovanom prostredí, kde sa dobrovoľníci nachádzali počas piatich dní. Tieto pozorovania slúžili hlavne na presné určenie hodnôt zníženia HPHC v porovnaní s fajčením klasických cigariet alebo úplnou abstinenciou.
  • Niekoľkomesačná ambulantná štúdia merajúca zníženie expozície, keď testovaní dobrovoľníci dochádzali na pravidelné zdravotné prehliadky a odbery. Overili sa tak závery pozorovaní z izolovaného prostredia, teda či je zníženie HPHC udržateľné aj v podmienkach bežného života. Hodnotilo sa, či u dospelých fajčiarov, ktorí celkom prešli na používanie zariadenia IQOS, došlo k zníženiu vplyvu HPHC na ich zdravie. Takisto sa meral účinok zníženia v porovnaní s dospelými fajčiarmi pokračujúcimi vo fajčení a s dospelými fajčiarmi, ktorí sa zdržali fajčenia po celý čas štúdií.
  • Dlhodobá štúdia (v trvaní jeden rok) hodnotiaca „odpoveď na expozíciu“, ktorá naďalej posudzuje, či má prechod na systém nahrievania tabaku v IQOS zariadení priaznivé účinky na cieľové ukazovatele klinického rizika.

Na oficiálnych stránkach spoločnosti Philip Morris International je prehľad klinických štúdií hodnotiacich výrobok IQOS, ktoré sú dostupné v anglickom jazyku tu.

Dve päťdňové štúdie potvrdili, že zníženie tvorby HPHC v aerosóle z výrobku IQOS namerané v laboratóriu viedlo u fajčiarov, ktorí prešli na výrobok IQOS, k významnému zníženiu expozície HPHC.
VIAC SA O PÄŤDŇOVÝCH ŠTÚDIÁCH DOČÍTAŠ V ANGLICKOM JAZYKU TU.

Navyše bol tento pozitívny trend poklesu hladín HPHC v krvi a moči účastníkov používajúcich zariadenie IQOS viditeľný už počas prvej analýzy vzoriek po 24 hodinách testovania. Súčasne pozorovaný celkový pokles hladiny tabakových nitrozamínov o 56% je veľmi pozitívnym zistením, pretože práve tieto látky sú spájané so vznikom a rozvojom rakoviny pľúc a ďalších ochorení súvisiacich s fajčením. Súčasne bolo po celý čas štúdie pozorované zhodné množstvo získaného nikotínu ako v skupine používajúcej IQOS, tak u dospelých fajčiarov klasických cigariet.

Údaje z americkej a japonskej štúdie potvrdili, že sa sledované klinické parametre po 90 dňoch posunuli rovnakým smerom ako u abstinujúcich fajčiarov. 

Pôvodným cieľom deväťdesiatdenných štúdií realizovaných ambulantne bolo preukázať, že prechod z fajčenia cigariet na používanie zariadenia IQOS má za následok podstatné zníženie expozície škodlivým a potenciálne škodlivým látkam. V rámci meraní však boli zhromaždené aj údaje pre mnoho cieľových parametrov týkajúcich sa klinického rizika, ktoré umožňujú posúdiť, či prechod na výrobky pre nahrievanie tabaku znižuje riziko vzniku ochorení súvisiacich s fajčením. Ak by to tak bolo, prejavili by sa u dospelých fajčiarov, ktorí prešli na zariadenie IQOS, priaznivé biologické a funkčné zmeny hodnôt pre celý rad vybraných ukazovateľov korešpondujúcich s rizikom vzniku ochorenia. Ideálne by sa posunuli rovnakým smerom ako u dospelých fajčiarov abstinujúcich po celý čas trvania štúdie.

The Štúdia hodnotiaca odpoveď na expozíciu bola navrhnutá pre zodpovedanie zásadných otázok spojených s dopadom prechodu na IQOS pri bežnom používaní, teda mimo laboratórnych podmienok. Počas 6 mesiacov bolo v niekoľkých klinických centrách v USA monitorovaných 984 dobrovoľníkov, dospelých fajčiarov, ktorí nemali v dohľadnom čase záujem prestať s fajčením. Následne boli náhodne rozdelení do dvoch skupín:

  • dospelí fajčiari pokračujúci vo fajčení klasických cigariet (496 osôb),
  • dospelí fajčiari, ktorí prešli z cigariet na výrobok IQOS (488 osôb).

Účastníci boli požiadaní, aby používali pridelený produkt, ale zároveň hlásili všetky tabakové výrobky, ktoré počas doby trvania štúdie použili. Na konci tohto výskumu sa zistilo, že okolo 60 % dobrovoľníkov zo skupiny používajúcej IQOS naďalej pokračovalo s používaním tohto zariadenia v aspoň 70 % prípadov, keď nejakým spôsobom používali tabak. Ľudia z tejto skupiny užívali v priemere 16,5 tabakových náplní a 2 cigarety denne. V porovnaní so skupinou fajčiarov klasických cigariet boli v skupine používateľov IQOS zistené pozitívne zmeny vo všetkých 8 ukazovateľoch klinického rizika, a navyše štatisticky významné zlepšenie u 5 z 8 ukazovateľov navzdory 30 % kombinácii s klasickými cigaretami.

Všetky klinické štúdie spoločnosti Philip Morris International boli v súlade so správnou klinickou praxou preskúmané inštitucionálnou revíznou komisiou alebo nezávislou etickou komisiou a boli realizované pod vedením renomovaných zmluvných klinicko-výskumných organizácií (CROs). Všetky klinické štúdie vykonávané spoločnosťou PMI sú navyše uvedené na verejne prístupnom webe registra klinických štúdií, spravovaným Národnou knižnicou americkej vlády tu (text je v anglickom jazyku).
Program hodnotenia týchto štúdií využíva dlhodobo zavedené a uznávané postupy z oblasti farmaceutického priemyslu, inovatívne modely pre hodnotenie rizika systémovej toxicity a štúdie odporúčané v koncepte pokynov pre výrobné odvetvia týkajúce sa použitia tabakových výrobkov so zníženým rizikom. Program vydal americký úrad FDA v roku 2012.

Externé nezávislé overenie je dlhý proces a v súčasnej dobe prebieha s poprednými regulačnými orgánmi vrátane FDA alebo Public Health England.
Agentúra FDA uviedla (text je v anglickom jazyku), že „nezávislé testovanie vykonávané laboratóriom Southeast Tobacco Laboratory (STL) spoločnosti FDA potvrdilo nižšie hladiny vybraných HPHC v aerosóle z tabakových náplní HeatSticks v porovnaní s bežnou cigaretou“.

Agentúra Public Health England dospela k záveru (text je v anglickom jazyku), že „v porovnaní s cigaretami môžu výrobky nahrievajúce tabak vystavovať používateľa a okolité osoby nižšiemu množstvu častíc a škodlivých a potenciálne škodlivých zlúčenín (HPHC)“.

Podobné výsledky zaznamenal britský úrad COT a nemecký BFR.

Takisto už bolo vykonaných niekoľko štúdií tretích strán, ktoré zhodne potvrdzujú naše závery. Spoločnosť Philip Morris International súčasne proaktívne sprístupňuje svoje štúdie pre kontrolu vedeckou komunitou, regulačnými úradmi a ďalšími subjektmi. Spoločnosť poskytla už vyše 30 vedeckých publikácií pre uverejnenie v odborných časopisoch s výsledkami hodnotení zariadenia IQOS a viac než 150 príspevkov k metódam hodnotenia a overovania.

Spoločnosť Philip Morris International uskutočnila niekoľko štúdií týkajúcich sa vplyvu používania IQOS na kvalitu vzduchu v uzavretých priestoroch a podobných meraní tzv. pasívneho fajčenia, respektíve pasívneho vystavenia účinkom dymu z cigariet či aerosólu z IQOS. V rámci meraní bola sledovaná prítomnosť škodlivých a potenciálne škodlivých zlúčenín z rozsiahleho zoznamu látok, ktoré sa bežne nachádzajú v klasickom cigaretovom dyme.

Výsledky týchto štúdií sú pre používateľov IQOS pozitívnou správou. Zatiaľ čo pri fajčení klasických cigariet sa koncentrácia sledovaných škodlivín vo vzduchu výrazne zvýšila, používanie IQOS navýšilo iba prítomnosť nikotínu a acetaldehydu. Glycerín uvedený v úvode bol detegovaný až pri záťažovej skúške v miestnosti s veľmi slabou ventiláciou. Úrovne všetkých troch látok sa nachádzali pod limitmi smerníc EÚ a WHO pre kvalitu ovzdušia (text je v anglickom jazyku). Presnejšie, koncentrácia nikotínu bola oproti stanoveným limitom EÚ viac než 250× nižšia a rozptýlený acetaldehyd bol prítomný v 40× menšom množstve. Výsledky analýz dokazujú, že zariadenie IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vzduchu v interiéri a pre fajčiarov vrátane ich okolia je tak lepšou voľbou než klasické cigarety.

ZDROJ UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ NÁJDEŠ V ANGLICKOM JAZYKU TU.

Kvalita vnútorného vzduchu závisí od pomeru širokého spektra chemických a biologických zložiek. Americká asociácia ASHRAE definuje kvalitu vzduchu ako prijateľnú, ak v ňom nie sú prítomné žiadne škodlivé zložky v toxických koncentráciách a 80 % či viac osôb vystavených takémuto vzduchu nevníma akýkoľvek negatívny pocit. Znečistenie a následné zníženie kvality ovzdušia v uzavretých priestoroch môžu zapríčiniť kontaminovaný vzduch z vonkajšieho prostredia, emisie zo škodlivých látok v materiáli budov či ich zariadení, nekvalitný vykurovací či ventilačný systém, ale aj bežné aktivity, ako je varenie, upratovanie alebo fajčenie. V neposlednom rade vzduch ovplyvňuje aj prítomnosť zvierať a ľudí.

DETAILY V ANGLICKOM JAZYKU NÁJDEŠ TU.

V tradičnej cigarete dochádza k spaľovaniu tabaku pri teplotách okolo 600 – 800 °C. Tým vzniká viac než 6 000 látok, ktoré sa uvoľňujú do okolia. Veľká časť z nich je zdraviu škodlivá.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ďalších verejných zdravotníckych organizácií spôsobuje cigaretový dym rad ochorení vrátane rakoviny pľúc a srdcových chorôb aj u nefajčiarov v okolí. Takisto je jednou z príčin mnohých detských respiračných chorôb, astmy, chronického kašľa a dýchavičnosti alebo syndrómu náhleho úmrtia dojčiat.

Zdravotníci z WHO dospeli tiež k záveru, že klasický cigaretový dym zhoršuje astmu u dospelých osôb a spôsobuje podráždenie očí, krku a nosných slizníc. Zo šiestich bežne sledovaných indikátorov vedľajšieho dymu produkt IQOS do svojho okolia uvoľňuje iba nikotín.

VIAC O BOČNOM DYME V ANGLICKOM JAZYKU NÁJDEŠ TU.

Pre určenie vplyvu zariadenia IQOS na kvalitu vnútorného vzduchu spoločnosť Philip Morris International urobila niekoľko štúdií – porovnávacích meraní s klasickou cigaretou. Štúdií sa zúčastnili dospelí fajčiari, ktorí fajčili tradičné cigarety, dospelí používatelia IQOS a používatelia elektronických cigariet. Testovacie miestnosti simulovali bežné prostredie podľa medzinárodných štandardov ISO. Každá testovaná skupina bola v miestnosti najprv dve hodiny bez používania tabakových produktov a výskumníci analyzovali dáta o vplyve ich prítomnosti na kvalitu zloženia vzduchu. Následne sa priestor hodinu vetral, aby potom rovnaká skupina ľudí v miestnosti strávila ďalšie dve hodiny, počas ktorých používala IQOS, e-cigarety či fajčila klasické cigarety – to všetko počas oddelených meraní. Výsledkom opakovaného testu boli kontrolné dáta získané v „nefajčiarskej“ miestnosti plnej ľudí, osôb fajčiacich klasické cigarety a skupiny používajúcej IQOS.

Tieto merania prebiehali podľa 5 rôznych scenárov, keď vykurovanie, ventilácia, zariadenie miestností a ďalšie parametre simulovali prostredie kancelárie, reštaurácie a tri varianty obytných priestorov.

Zásadným zistením týchto meraní je, že používanie zariadenia IQOS uvoľňuje zo sledovaných látok do okolia iba nikotín a acetaldehyd, v krajných prípadoch malé množstvo glycerínu.

Pri meraniach bolo sledovaných celkovo 23 látok. Hlavné indikátory vedľajšieho dymu vrátane typických ukazovateľov rozptýleného cigaretového dymu: dýchateľné prímesi vo vzduchu, častice absorbujúce ultrafialové žiarenie (UVPM-THBP, napr. tetrahydroxybenzofenón), fluorescenčné častice (FPM, napr. skopoletín), solanesol, 3-etenylpyridín, nikotín. Ďalej zložky, ktoré sa môžu v ETS a aerosóloch v prostredí s určitou pravdepodobnosťou vyskytovať alebo sú zaradené na skrátenom zozname FDA obsahujúcom 18 škodlivých a potenciálne škodlivých látok: karbonyly (acetaldehyd, akroleín, krotonaldehyd, formaldehyd), prchavé organické látky, ako akrylonitril, benzén, 1,3-butadién, izoprén, toluén a v neposlednom rade plyny oxid uhoľnatý, oxid dusnatý a oxidy dusíka.