Všeobecné zmluvné podmienky skúšobného použitia nového zariadenia IQOS ILUMA

Tieto všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, IČO: 31 344 259, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Odd.: Sro., vložka č. 4512/B (ďalej len "Spoločnosť") sa vzťahujú na všetky skúšobné použitia zariadenia na zahrievanie tabaku IQOS ILUMA, ktoré poskytuje Spoločnosť dospelým užívateľom, pokiaľ sa zariadenia poskytujú nové, bez ohľadu na to, kde spotrebiteľ zmluvu o skúšobnom použití zariadenia IQOS uzavrie (priamo na iqos.com alebo za asistencie agenta IQOS zákazníckej linky) (ďalej len "Zmluva o skúšobnom použití IQOS ILUMA"). Účelom týchto obchodných podmienok je podrobne upraviť práva a povinnosti Spoločnosti a dospelých spotrebiteľov v súvislosti so skúšobným použitím nových zariadení IQOS ILUMA (ďalej len „Služba“) na základe Zmluvy o skúšobnom použití IQOS ILUMA.

Všetky Zmluvy o skúšobnom použití IQOS ILUMA sú zmluvami uzavretými na diaľku v zmysle platných právnych predpisov SR.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.9. 2023.

Subjekt, s ktorým Zmluvu o skúšobnom použití IQOS ILUMA uzatvárate - Philip Morris Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, IČO: 31 344 259, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Odd.: Sro., vložka č. 4512/B.

Kontaktné informácie, proces pre uplatnenie reklamácie - V prípade akéhokoľvek problému so zariadením IQOS ILUMA alebo ak potrebujete pomoc v súvislosti so Zmluvou o skúšobnom použití IQOS ILUMA, neváhajte sa obrátiť na IQOS zákaznícku linku 0800 400 600, prípadne e-mail: contact.sk@iqos.com. Ďalšie informácie sú dostupné na: www.iqos.com. Zhrnutie postupov uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov súvisiacich so Zmluvou o skúšobnom použití IQOS ILUMA je dostupné na:  www.iqos.com v časti Podpora / Skúšobné použitie IQOS ILUMA.

Komu je skúšobné použite zariadenia IQOS ILUMA určené - Skúšobné použitie zariadenia IQOS ILUMA je určené výhradne pre plne registrovaných dospelých užívateľov IQOS, ktorí dosiaľ nikdy nezakúpili IQOS, lil SOLID alebo IOQS VEEV (alebo VEEV One) zariadenia. Registrovaný užívateľ môže využiť Službu o skúšobnom použití IQOS ILUMA iba raz.

Charakter služby, doba trvania a ďalšie podmienky - Zariadenie IQOS ILUMA Vám bolo poskytnuté, aby ste mohli vyskúšať rozdiel medzi bezdymovými tabakovými výrobkami a tabakovými výrobkami na fajčenie po dobu 14 dní (ďalej len "Dohodnutá doba" alebo "Doba trvania zmluvy"). Zariadenie IQOS ILUMA je určené výlučne pre Vaše osobné používanie.

Pri preberaní zariadenia si ho riadne skontrolujte. Nie ste povinný prevziať zariadenie, ktorého obal je porušený alebo vykazuje akékoľvek iné znaky poškodenia. Na zariadení IQOS ILUMA nie ste oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny, resp. doň zasahovať. Zariadenie IQOS ILUMA ste povinný používať v súlade s Užívateľskou príručkou IQOS ILUMA, ktorá je súčasťou balenia. Prevzatím zariadenia IQOS ILUMA na Vás prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na zariadení, za ktoré nám zodpovedáte.

Celková čiastka - celková čiastka, ktorú nám uhradíte pri uzavretí Zmluvy o skúšobnom použití IQOS ILUMA, je 13,50 EUR (slovom: trinásť eur a päťdesiat centov) vrátane DPH a ostatných daní. Táto čiastka je kúpna cena za 3 ks krabičiek tabakových náplní Terea, ktoré sú ku skúšobnému zariadeniu pribalené podľa preferencií spotrebiteľa. Kúpnu cenu náplní Terea uhradíte bezhotovostne on-line (platobnou kartou) na IQOS.com. Pri objednaní skúšobného použitia IQOS ILUMA za asistencie našich zástupcov vykonáte úhradu prostredníctvom odkazu na platbu uvedeného v emaile Zhrnutie objednávky.

Platba za službu /celková cena služby vrátane DPH a ostatných daní/ je 0,00 EUR (slovom: nula eur a nula centov)

Potvrdenie o uzavretí zmluvy – Po uzavretí Zmluvy o skúšobnom použití IQOS ILUMA Vám bude na Vašu emailovú adresu zaslané potvrdenie o jej uzavretí (ďalej len „Potvrdenie o objednávke“). Súčasťou potvrdenia bude špecifikácia zariadenia IQOS ILUMA, ostatné dohodnuté podmienky vrátane predajnej ceny zariadenia IQOS Iluma.

Postup po uplynutí Dohodnutej doby

Po uplynutí Dohodnutej doby 14 dní od prevzatia IQOS ILUMA zariadenia, máte dve možnosti:

Možnosť 1: Nákup zariadenia - Ak sa počas Dohodnutej doby rozhodnete zakúpiť zariadenie IQOS ILUMA, musíte nám svoje rozhodnutie oznámiť prostredníctvom Vášho osobného profilu na iqos.com a vykonať platbu kúpnej ceny zariadenia IQOS ILUMA. Výška platby bude zodpovedať predajnej cene zariadenia IQOS ILUMA alebo IQOS ILUMA ONE, ktorá je uvedená v objednávke skúšobného použitia, znížená o 13,50 EUR za 3 ks krabičiek tabakových náplní Terea, ktoré ste už zaplatili. V takomto prípade sa naše vzájomné vzťahy v súvislosti s kúpnou zmluvou na zariadenie IQOS ILUMA budú riadiť Všeobecnými obchodnými podmienkami IQOS, ktoré sú k dispozícii na iqos.com. K prevodu vlastníctva k zariadeniu IQOS ILUMA dôjde po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Možnosť 2: Vrátenie zariadenia - V prípade, že sa kedykoľvek počas Dohodnutej doby rozhodnete zariadenie vrátiť, musíte nás o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom svojho osobného profilu na iqos.com a zariadenie IQOS ILUMA  alebo IQOS ILUMA ONE nám vrátiť. Úspešným vrátením sa rozumie vrátenie zariadenia vrátane kompletného balenia a všetkého príslušenstva v stave zodpovedajúcom dohodnutému opotrebovaniu. Vrátenie prebieha prostredníctvom kuriérskej služby, ktorej kuriér si od vás vrátené zariadenie vyzdvihne na adrese určenej v objednávke skúšobného použitia. V prípade neúspešného vrátenia (nekompletné zariadenie alebo príslušenstvo, prílišné poškodenie, nedodanie pôvodného balenia) bude účtovaná predajná cena zariadenia uvedená v objednávke skúšobného použitia.

UPOZORNENIE: Ak sa v lehote uvedenej vyššie nerozhodnete pre nákup zariadenia alebo pre vrátenie zariadenia, budete mať povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške predajnej ceny zariadenia uvedenej v objednávke o skúšobnom použití zariadenia IQOS ILUMA zníženej o 13,50 EUR za 3 ks krabičiek tabakových náplní Terea, ktoré ste už zaplatili. Povinnosť zaplatiť nám predmetnú zmluvnú pokutu Vám vznikne aj v prípade, že sa rozhodnete nám zariadenie IQOS ILUMA vrátiť, ale zariadenie nám nevrátite do 14 dní počítaných od uplynutia trvania Zmluvy o skúšobnom použití IQOS ILUMA. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade, že nám zaplatíte spomínanú zmluvnú pokutu, Vám zaniká povinnosť vrátiť nám poskytnuté zariadenie IQOS ILUMA.

Uchovávanie údajov o vašej platobnej karte - Spoločnosť (alebo jej poskytovatelia platobných služieb) bude uchovávať údaje o vašej platobnej karte po dobu nevyhnutnú na výkon práv zo Zmluvy o skúšobnom použití IQOS ILUMA.

Váš súhlas s inkasom v prípade, že nevrátite zariadenie IQOS ILUMA - Výslovne súhlasíte s tým, že budeme oprávnení zrealizovať inkaso vyššie uvedenej zmluvnej pokuty prostredníctvom uložených údajov o Vašej platobnej karte v prípade, že nám zariadenie nevrátite tak ako je uvedené vyššie v týchto zmluvných podmienkach.

Právo odstúpiť od tejto zmluvy - Od Zmluvy o skúšobnom použití IQOS ILUMA máte právo písomnou formou odstúpiť bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o skúšobnom použití zariadenia IQOS ILUMA. Ak ste udelili súhlas s poskytnutím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy o skúšobnom použití IQOS ILUMA (t.j. pred uplynutím 14-dňovej lehoty, ktorá začína plynúť deň nasledujúci po uzatvorení predmetnej zmluvy) strácate po úplnom poskytnutí služby (t.j. po uplynutí Doby trvania zmluvy) právo na odstúpenie od predmetnej zmluvy. Preferovaným spôsobom odstúpenia od Zmluvy o skúšobnom použití IQOS Iluma je vyjadrenie sa prostredníctvom svojho osobného profilu na iqos.com voľbou možnosti „Vrátenie zariadenia“. Ďalším platným spôsobom odstúpenia od Zmluvy je akékoľvek iné jednoznačné písomné vyhlásenie, z ktorého bude jasne a bez akýchkoľvek pochybností bude z neho vyplývať Vaša vôľa odstúpiť od predmetnej zmluvy. Za deň, kedy ste odstúpili od predmetnej zmluvy, bude považovaný deň, kedy ste urobili svoju voľbu na iqos.com alebo nám bolo doručené Vaše jednoznačné písomné odstúpenie od predmetnej Zmluvy. V prípade, že ste odstúpili od Zmluvy na iqos.com výberom voľby „Vrátenie zariadenia“, prebehne vrátenie skúšobného zariadenia spôsobom popísaným vyššie v časti „Postup po uplynutí dohodnutej doby – Možnosť 2: Vrátenie zariadenia“. Pokiaľ ste od Zmluvy odstúpili iným jednoznačným písomným vyhlásením, zašlite nám zariadenie IQOS Iluma spoločne s kópiou Vášho vyhlásenia na adresu určenú pre IQOS reklamácie: Kühne + Nagel, s.r.o., Diaľničná cesta 18, 903 01 Senec.

Zodpovednosť za vady poskytnutého plnenia - Spoločnosť zodpovedá za vady poskytnutého plnenia podľa všeobecného predpisu, ktorým je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Mimosúdne riešenie sporov - V prípade vzniku akéhokoľvek sporu zo Zmluvy o skúšobnom použití IQOS ILUMA, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, sa môžete obrátiť s návrhom na mimosúdne riešenie takéhoto sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ústredný inšpektorát, odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: ars@soi.sk, adr@soi.sk, webová stránka: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Môžete tiež využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

Osobitné ustanovenia v súvislosti so zmluvou uzavretou na diaľku

Potvrdzujete, že ste boli jasne a zrozumiteľne oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. Zároveň týmto vyjadrujete súhlas s tým, aby vám niektoré informácie boli poskytnuté prostredníctvom iného trvanlivého nosiča - webovej stránky Spoločnosti www.iqos.com.

Súhlasíte s tým, aby sme Vám poskytli službu skúšobného použitia IQOS ILUMA pred uplynutím 14 dňovej lehoty, počas ktorej môžete odstúpiť od Zmluvy o skúšobnom použití IQOS ILUMA. Zároveň potvrdzujete, že ste si vedomý dôsledkov udelenia takéhoto súhlasu, a že ste boli riadne poučený o tom, že udelením takéhoto súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, po úplnom poskytnutí služby strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

Spracovanie osobných údajov - Viac informácií o tom ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva vo vzťahu k nim nájdete v PMI Zásadách ochrany súkromia spotrebiteľov, ktoré sú k dispozícii na https://www.pmiprivacy.com/slovakia/sk/consumer. V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré súvisia so spracovaním Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na pmsk.gdpr@pmi.com.

Vzťah k Všeobecným obchodným podmienkam IQOS - Na záležitosti, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto obchodných podmienkach sa primerane použijú pravidlá uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach IQOS, ktoré sú k dispozícii na iqos.com