POVOLENIE NA POUŽÍVANIE OBSAHU GENEROVANÉHO UŽÍVATEĽMI

 

1.   Toto povolenie na používanie Vášho obsahu (Vami vytvoreného obsahu, ďalej iba ako UGC) predstavuje dohodu medzi Vami a spoločnosťou PMI.

2.   Potvrdzujete, že:

a.    V súčasnej dobe ste užívateľom IQOS a máte minimálne 18 rokov (pokiaľ sa nenachádzate v UGC) alebo minimálne 25 rokov (ak ste v UGC rozpoznateľne vyobrazený);

b.    UGC predstavuje Vaše pôvodné dielo, ktoré neporušuje žiadne práva duševného vlastníctva, osobnostné práva, ani iné práva tretej strany;

c.    Vaše povolenie na používanie UGC podľa tejto dohody („Vaša licencia“) neporušuje ani nie je v rozpore s Vašimi existujúcimi zmluvnými dojednaniami ani platnými právnymi predpismi;

d.    Všetky osoby, ktoré sa rozpoznateľne nachádzajú v UGC vrátane Vašej osoby majú minimálne 25 rokov a že máte od týchto osôb povolenie na: i) ich fotografovanie, nahrávanie alebo natáčanie, ii) zaraďovanie ich fotografie, zvukového a/alebo video záznamu do UGC a iii) pokiaľ to je relevantné, na poskytovanie ich mena na zdieľanie zo strany spoločnosti PMI a jej dcérskych spoločností za účelmi uvedenými nižšie v texte, pričom týmto osobám nebude poskytnutá žiadna finančná odmena, a iv) na poskytnutie kópie ich písomného povolenia spoločnosti PMI v prípade, že to spoločnosť PMI od Vás bude vyžadovať.

3.   Ponechávate si všetky Vaše práva na UGC, avšak týmto udeľujete spoločnosti PMI a jej dcérskym spoločnostiam licenciu, trvalú a bez povinnosti platiť licenčné poplatky, na používanie a kopírovanie UGC, a to aj s komerčným zámerom, na všetky zákonné účely vrátane marketingu, propagácie a/alebo reklamy bezdymových produktov spoločnosti PMI, ako i produktov, služieb a propagačných materiálov, ktoré súvisia s týmito produktmi, podľa výlučného uváženia spoločnosti PMI a bez akejkoľvek záväznosti alebo záruk (výslovných alebo implicitných) v súvislosti s jeho používaním z našej strany, počnúc dňom, kedy udelíte spoločnosti PMI a jej dcérskym spoločnostiam Vašu licenciu.

4.   Spoločnosti PMI a jej dcérskym spoločnostiam udeľujete právo reprodukovať, upravovať, zobrazovať a vytvárať odvodené diela, verejne predvádzať, zobrazovať, distribuovať, vysielať alebo inak používať UGC, vcelku alebo sčasti, akýmkoľvek spôsobom podľa vlastného uváženia PMI (alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností), na vyššie uvedené účely, v akomkoľvek predpokladanom médiu pre publikovanie a v akejkoľvek geografickej oblasti.

5.   Spoločnosti PMI a jej dcérskym spoločnostiam umožňujete používať Vaše meno, prezývku, podobu, pseudonym, práv súvisiacich s publicitou, hlas, živé alebo nahraté vystúpenie, vlastnoručný podpis, fotografie a biografické údaje o Vašej osobe a všetkých ďalších osobách, ktoré sa objavujú v UGC v súlade s PMI Zásadami o ochrane súkromia obchodných partnerov, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.pmi.com/legal/legal-documents, pričom ste o týchto podmienkach informovali všetky ďalšie osoby, ktoré sú vyobrazené v UGC.

6.   V prípade, že UGC porušuje akékoľvek vlastnícke práva akejkoľvek tretej strany alebo narušuje alebo zasahuje do súkromia alebo do práv súvisiacich s publicitou akejkoľvek osoby, odškodníte spoločnosť PMI a jej dcérske spoločnosti, budete ju brániť a chrániť pred všetkými nárokmi, požiadavkami, škodami, záväzkami, stratami, nákladmi a výdavkami vzniknutými alebo vyplývajúcimi z takéhoto porušenia.

7.   Súhlasíte s tým, že Vašu licenciu poskytujete dobrovoľne a že z Vašej strany neexistujú prekážky na to, aby ste dohodu o licencii so spoločnosťou PMI uzavreli.

8.   V prípade budúceho UGC sa môžete kedykoľvek rozhodnúť odstúpiť od dohody o Vašej licencii tým, že kontaktujete ugc-claims@pmi.com(email id) alebo iným spôsobom podľa pokynov stanovených v podmienkach používania na našich kanáloch, avšak aj po takomto odstúpení zostáva Vaša licencia platná a vykonateľná v prípade každého Vášho UGC, ku ktorému ste nám poskytli Vašu licenciu a/alebo ste ho umiestnili na naše kanály, účty tam, kde to bolo v súlade s príslušnými podmienkami používania pred odstúpením. Vezmite, prosím, do úvahy skutočnosť, že spracovanie Vášho oznámenia o odstúpení by mohlo trvať určitú dobu, avšak z našej strany urobíme všetko, aby bolo zrealizované čo možno najskôr.

9.   Pokiaľ ste dospeli k názoru, že materiál, ktorý je predmetom ochrany Vášho autorského práva alebo duševného vlastníctva bol použitý neoprávnene alebo že bolo porušené Vaše súkromie alebo osobnostné práva, môžete sa s akoukoľvek otázkou alebo požiadavkou o vysvetlenie týkajúcimi sa Vašej licencie obrátiť na ugc-claims@pmi.com.

10.  Vašu licenciu nám môžete poskytnúť prostredníctvom #okiqossk ako odpovede na našu žiadosť z účtu @iqos na Instagrame alebo účtu @iqos na Twitteri, alebo tzv. tagovaním nášho oficiálneho účtu IQOS, pokiaľ ste našim tzv. followerom, alebo tým, že nám predložíte, umiestnite alebo zašlete UGC na naše kanály sociálnych médií na účty na sociálnych médiách, Webovú stránku(y); a

11.  Vaša licencia sa riadi právom Švajčiarska a podlieha jurisdikcii súdov v meste Lausanne, Švajčiarsko.