VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.  O NÁS

1.    Prevádzkovateľom webovej stránky www.iqos.com je pre územie Slovenskej republiky spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o., IČO: 31 344 259, so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu III., oddiel: Sro, vložka č.: 4512/B.

2.    So všetkými Vašimi podnetmi, otázkami alebo inými záležitosťami týkajúcimi sa nášho vzťahu sa môžete na nás obrátiť na telefónnom čísle 0800 400 600 prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na: contact.sk@iqos.com. V prípade vytknutia vady zakúpeného tovaru prosím postupujte podľa poriadku pre vytknutie vád výrobku.

2.  ČO JE ÚČELOM TÝCHTO PODMIENOK

1.    Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok ("VOP") je oboznámiť Vás so základnými princípmi a pravidlami, ktorými sa riadi nakupovanie na IQOS.com a na náš právny vzťah, ktorý z neho vyplýva. VOP zámerne neopisujú záležitosti, ktoré sú zrejmé z povahy veci. VOP sú vyhotovené v slovenčine a v angličtine. V prípade rozporov je rozhodujúce slovenské znenie.

2.    Webová stránka www.iqos.com je určená výlučne pre nákupy s doručovacou adresou v Slovenskej republike.

3.  AKE VÝROBKY SI MÔŽETE U NÁS KÚPIŤ A PREČO SA TAK ZAUJÍMAME O VÁŠ VEK

1.    Tovar ponúkaný na IQOS.com obsahuje tabak alebo nikotín, alebo je elektronickým zariadením určeným na používanie bezdýmných tabakových výrobkov alebo iných výrobkov s obsahom nikotínu. Z tohto dôvodu musíme dbať na to, aby z možnosti nakúpiť si u nás tovar boli vylúčené osoby mladšie ako 18 rokov. Za týmto účelom požadujeme overenie veku pri registrácií, jeho potvrdenie pri návšteve našich webových stránok a tiež pri doručovaní objednaného tovaru.

2.    Tovar z našej webovej stránky www.iqos.com nikdy nedodáme osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

3.    Nákup v obchode IQOS.com je dostupný iba pre registrovaných užívateľov. Vek zákazníka overujeme podľa dokladu totožnosti pri osobnej registrácii alebo pri registrácii na IQOS.com. Vek tiež overujeme pri dodaní tovaru na miesto určenia, a to nahliadnutím do dokladu totožnosti (občiansky alebo vodičský preukaz, prípadne cestovný pas) a zaznamenaním čísla príslušného dokladu; to všetko preto, aby sme splnili podmienky, ktoré nám vyplývajú z právnych predpisov, najmä zo zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov ("Zákon o ochrane nefajčiarov").

4.    Registráciu osôb mladších ako 18 rokov automaticky rušíme bezodkladne potom, ako zistíme túto skutočnosť.

5. Počet cenovo zvýhodnených sád, ktoré si môže zakúpiť jeden zákazník, môže byť obmedzený. Informácie o obmedzeniach sú k dispozícii pri konkrétnom výrobku.

4.  KEDY A AKÝM SPÔSOBOM UZATVÁRAME KÚPNU ZMLUVU

1.    Požadovaný tovar, platobnú metódu a spôsob a miesto doručenia si vyberáte prostredníctvom ponuky na webovej stránke, na ktorej môžete tiež nájsť informácie o tovare a jeho cene. Ponuka tovaru na webovej stránke má iba informatívny charakter, je nezáväzná a platná do vypredania zásob. Maximálny počet kusov produktu na jednu objednávku a celková maximálna hodnota objednávky sú obmedzené. Rovnako tak je obmedzený maximálny počet kusov produktu na 1 zákazníka na obdobie 30 dní. Na platbu kartou on-line sa vzťahuje limit na maximálnu platbu vo výške 400 EUR.

2.    Odoslaním objednávkového formulára nám dávate návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorý v lehote do piatich (5) dní môžeme akceptovať ako celok, alebo po predchádzajúcej dohode len čiastočne, alebo ho môžeme odmietnuť.

3.    Potvrdením Vášho návrhu z našej strany dochádza k uzatvoreniu príslušnej kúpnej zmluvy, obsah ktorej je určený našim potvrdením Vašej objednávky a týmito VOP; vo všetkom ostatnom sa náš vzťah riadi pravidlami príslušnej právnej úpravy, ktorú obsahuje najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovzákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov Zákon o ochrane nefajčiarov .

4.    Ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu do 14 dní od prijatia Vašej platby Vám vrátime prijaté peňažné prostriedky.

5.    Udeľujete nám súhlas s tým, že text uzavretej kúpnej zmluvy a faktúry za zakúpený tovar Vám budú poskytnuté výhradne v elektronickej podobe. Text uzavretej kúpnej zmluvy bude doručený na Vašu e-mailovú adresu. Faktúra za zakúpený tovar bude k dispozícii po prihlásení v Môj účet/Mojej objednávky.

6.   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy (zrušiť objednávku) aj v prípade, že zistí, že mu zo strany kupujúceho boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje alebo ak hrozí, že v dôsledku správania kupujúceho môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (napr. podvodným konaním alebo v prípade podozrenia na takéto konanie).

7.    Pri platbe na dobierku, preferujeme bezhotovostnú platbu kuriérovi platobnou kartou. V prípade platby v hotovosti,  sa celková cena za tovar zaokrúhľuje na 5 eurocentov;  pričom celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor.

5.  KEDY SA STÁVATE VLASTNÍKOM KÚPENÉHO TOVARU

1.    Vlastníkom zakúpeného tovaru sa stávate v momente jeho prevzatia a zaplatenia kúpnej ceny.

2.    V momente prevzatia tovaru na Vás prechádza nebezpečenstvo škody na tovare (veci).

3.    Pri prevzatí tovaru prosím skontrolujte, či tovar alebo jeho obal nie sú zjavne poškodené. Ak by tomu tak bolo, sa prosím riaďte pokynmi v poriadku pre vytknutie vád výrobku.

6.  VAŠE PRÁVO ODSTÚPIŤ A NÁSLEDKY ODSTÚPENIA

1.    Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s nami, a to bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa nasledujúceho od prevzatia Vami objednaného tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy znamená, že daná kúpna zmluva sa ruší od začiatku a Vy ste povinní vrátiť nám dodaný tovar a my sme povinní vrátiť Vám kúpnu cenu. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy bol kartón, vrátiť nám môžete iba kartón.

2.    Veríme, že pochopíte, že nie je možné odstúpiť od kúpy tabakových a nikotínových náplní a jednorazových e-cigariet, u ktorých bol akýmkoľvek spôsobom az akéhokoľvek dôvodu porušený či otvorený celofánový obal predajného balenia zaisťujúci ich hygienickú bezpečnosť alebo obal predajného balenia.

3.    Ak odstúpite od kúpy iného tovaru, ktorý už bol použitý, zodpovedáte za zníženie jeho hodnoty, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru a budeme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie rozdielu medzi cenou nového tovaru a obvyklou cenou vráteného tovaru.

4.    Odstúpiť od kúpnej zmluvy môžete buď vyplnením a odoslaním formuláru dostupného na webovej stránke www.iqos.com (nie je to však povinné), alebo písomnou formou, t.j. zaslaním písomného oznámenia o odstúpení poštou na adresu IQOS vytknutie vád výrobku, Kühne + Nagel, s.r.o., Dialničná cesta 18, 903 01 Senec. Oznámenie o odstúpení je potrebné odoslať pred uplynutím lehoty pre odstúpenie.

5.   Zakúpený tovar nám musíte doručiť do 14 dní od Vášho odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to poštou alebo kuriérskou službou, vždy však na Vaše náklady. My sme povinní Vám v rovnakej lehote, nie však skôr ako nám vrátite tovar, alebo preukážete jeho odoslanie, vrátiť prijaté peňažné prostriedky, t.j. kúpnu cenu a ďalšie peňažné prostriedky, ktoré sme od Vás prijali pri predaji vráteného tovaru, vrátane nákladov na dodanie a to s výnimkou rozdielu v cene Vami zvoleného spôsobu dodania tovaru a nami ponúkaného najlacnejšieho spôsobu štandardného dodania tovaru. Pre vrátenie peňažných prostriedkov použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorým ste zaplatili za tovar, pokiaľ ste výslovne neurčili inak. Nevzniknú Vám tým ďalšie náklady.

6.    Aj my si vyhradzujeme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si neprevezmete objednaný tovar alebo ak by informácie na webovej stránke www.iqos.com obsahovali zjavnú chybu v písaní (napr. chybne uvedené ceny, ktoré sú zjavne iné, ako je obvyklá cena pre daný druh tovaru) alebo ak sa Vami objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo ak ho náš dodávateľ už nie je schopný dodať za pôvodne dohodnutú cenu. Aj my sme oprávnení odstúpiť iba prostredníctvom oznámenia, ktoré Vám bude doručené minimálne v takej forme, v ktorej Vám bolo odoslané potvrdenie o prijatej objednávke, a do 14 dní od odstúpenia od zmluvy sme Vám povinní vrátiť prijaté peňažné prostriedky. Objednaný tovar Vám nedodáme a predaj neuskutočníme, ak vyjde dodatočne najavo, že nie ste starší ako 18 rokov.

7.  AKO VYTKNÚŤ VADU VÝROBKU

1.    Naše vzájomné práva a povinnosti ohľadom našej zodpovednosti za vady tovaru sa riadia platnými právnymi predpismi. Podrobnejší popis týchto práv a povinností obsahuje poriadok pre vytknutie vád výrobku, ktorý tvorí súčasť VOP.

2.    Ak je na konkrétny výrobok poskytnutá záruka, je táto skutočnosť výslovne uvedená v popise tovaru.

3.    Vaše dotazy týkajúce sa vytknutia vád výrobku môžete konzultovať na linke zákazníckej podpory na čísle: 0800 400 600, alebo osobne na predajných miestach zariadenia IQOS.

8.  ČO BY STE EŠTE MALI VEDIEŤ

1.    Ak sa nám nepodarí vyriešiť prípadný spor v súvislosti s nákupom nami ponúkaného tovaru vzájomnou dohodou, môžete sa obrátiť s návrhom na mimosúdne riešenie takéhoto sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ústredný inšpektorát, odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: ars@soi.sk, webová stránka: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi 

Môžete tiež využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.    Ak by vzťah, ktorý vznikol na základe kúpnej zmluvy, obsahoval zahraničný prvok, náš vzťah sa bude riadiť slovenským právom.

3.    Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru, spracúvame v nevyhnutnom rozsahu pre potreby plnenia kúpnej zmluvy a v záujme dodržania povinností v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Viac informácií o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, nájdete v PMI Zásadách ochrany súkromia spotrebiteľov.

4.    Súčasťou VOP sú tiež Poriadku pre vytknutie vád výrobku, Formulár na vytknutie a Oznámenie o odstúpení od zmluvy.

PORIADOK PRE VYTKNUTIE VÁD VÝROBKU

1.  O NÁS

1.    Prevádzkovateľom webovej stránky www.iqos.com je pre územie Slovenskej republiky spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o., IČO: 31 344 259, so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu III., oddiel: Sro, vložka č.: 4512/B.

2.    So všetkými Vašimi podnetmi, otázkami alebo inými záležitosťami týkajúcimi sa nášho vzťahu sa môžete na nás obrátiť na telefónnom čísle 0800 400 600, prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na: contact.sk@iqos.com.

2.  ČO JE ÚČELOM TOHTO PORIADKU PRE VYTKNUTIE VÁD VÝROBKU

1.    Účelom tohto poriadku pre vytknutie vád výrobku ("poriadok pre vytknutie vád výrobku") je oboznámiť Vás so základnými princípmi a pravidlami, podľa ktorých sa riadime pri vybavovaní vytknutí vád

2.1.1 tovaru, ktorý ste si u nás zakúpili; a

2.1.2 služieb poskytnutia zariadenia IQOS na jeho vyskúšanie (pre podrobnosti o postupe vytknutia vady počas tejto služby pozrite kapitolu 9 tohto poriadku pre vytkutie vád).

2.    Poriadok pre vytknutie vád výrobku je súčasťou VOP a všade tam, kde v ňom nie je uvedené inak, sa bez ďalšieho použije znenie VOP.

3.    Na všetky situácie, ktoré poriadok pre vytknutie vád výrobku a VOP výslovne neupravujú sa bez ďalšieho použije úprava, ktorú obsahuje najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.  NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA PREDANÝ TOVAR

1.    Máme voči Vám zodpovednosť za to, že tovar, ktorý ste si u nás zakúpili nemá pri prevzatí vady.

2.    Vaše práva z nášho vadného plnenia môžete u nás uplatniť v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

3.    Prípadné poskytnutie záruky nad rámec zákonnej zodpovednosti za vady tovaru záleží od rozhodnutia výrobcu vybraného tovaru. Vaše práva z takejto záruky sa v danom prípade riadia záručnými podmienkami výrobcu predmetného tovaru.

4.  AKO POSTUPOVAŤ, AK JE TOVAR ZJAVNE POŠKODENÝ

1.    Vaše dotazy týkajúce sa vytknutia vady tovaru môžete konzultovať na linke zákazníckej podpory na čísle: 0800 400 600, alebo osobne v predajných miestach zariadenia IQOS.

2.    Pri prevzatí doručovaného tovaru si ho prosím prehliadnite, aby ste vylúčili, že tovar alebo jeho obal sú zjavne poškodené.

3.    Prípadné zjavné vady musíte ihneď vytknúť u osoby, ktorá Vám tovar odovzdáva, a všetky Vaše poznatky spísať do potvrdenia o doručení alebo iného dokumentu pre vytknutie vady predloženého prepravcom. Zjavne poškodený tovar, alebo tovar, ktorého obal je zjavne poškodený, nie ste povinní prevziať. Vytknutiam zjavných vád, ktoré budú oznámené nám alebo prepravcovi po uplynutí 3 dní od doručenia tovaru nebudeme môcť vyhovieť.

5.  AKO POSTUPOVAŤ, AK SA VADA OBJAVÍ NESKÔR

1.    Vaše dotazy týkajúce sa vytknutia vadného tovaru môžete konzultovať na linke zákazníckej podpory na čísle: 0800 400 600, e-mailom na: contact.sk@iqos.com alebo osobne v predajných miestach zariadenia IQOS.

2.    Vady, ktoré neboli zistiteľné pri prevzatí tovaru, alebo ktoré sa objavili až následne, najneskôr však v zákonných lehotách, môžete vytknúť telefonicky, osobne v predajných miestach alebo v autorizovaných servisných miestach, ktorých aktuálny zoznam je k dispozícii na webovej stránke www.iqos.com. Prosím berte na vedomie, že pri vytknutí vady bude potrebné, aby ste nám preukázali, že ste predmetný tovar zakúpili u nás a kedy sa tak stalo; z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste si odložili doklad o kúpe.

3.    Ak nevybavíme Vaše vytknutie vady okamžite, vyhotovíme a predložíme Vám na podpis protokol o vytknutí vady a zároveň s Vami dohodneme termín pre jeho vybavenie. Vytknutia vady sa snažíme prednostne vybavovať výmenou vadného tovaru alebo jeho časti za bezvadný tovar, resp. jeho časť. Pri uplatnení výmeny za nový tovar, je Vašou povinnosťou chybný tovar vrátiť.

4.    Pri vybavovaní vytknutí vady vždy postupujeme najskôr podľa záručným podmienok výrobcu, ak je na tovar poskytovaná záruka.

6.  ZA AKÉ VADY TOVARU NEZODPOVEDÁME

1.    Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä na:

·       (a) poškodenie akejkoľvek súčiastky spôsobenej bežným opotrebením;

·       (b) kozmetické vady (napr. škrabance, preliačiny či rozbitie plastu), ktoré vznikli po prevzatí tovaru;

·       (c) poškodenie súčiastok spôsobené nesprávnym používaním, prúdovým prepätím, nesprávnym uchovávaním, stykom s kvapalinou, ohňom či odstránením sériového čísla;

·       (d) poruchy v dôsledku používania nekompatibilného výrobku;

·       (e) poškodenia alebo poruchy spôsobené pokusom o otvorenie, úpravu, či opravu, a to buď samotným užívateľom alebo poskytovateľom servisných služieb, ktorý na to nebol oprávnený;

·       (f) poškodenie alebo poruchy spôsobené používaním, ktoré nezodpovedá inštrukciám v užívateľskej príručke; 

2.    Ak je súčasťou tovaru batéria alebo akumulátor, nenesieme zodpovednosť za ich nefunkčnosť alebo nedostatočnosť spôsobenú dosiahnutím počtu nabíjacích cyklov určených výrobcom ako limit ich životnosti.

3.    Nenesieme zodpovednosť za vady darov alebo iného tovaru, ktoré Vám poskytneme zadarmo alebo za symbolickú cenu.

7.  AKÉ MÁTE PRÁVA PRI VYTKNUTÍ VADY TOVARU

1.    Máte právo na vybavenie vytknutia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

2.    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo na bezplatné odstránenie vady tovaru. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti – to však iba v prípade, že nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

4.    Ak vada tovaru, ktorú nemožno odstrániť, zároveň bráni jeho riadnemu užívaniu ako tovaru bez vady, máte právo na jeho výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy. Tieto práva Vám patria aj v prípade, že sa vyskytne rovnaká vada tovaru aj po jeho druhej oprave alebo ak má tovar väčší počet vád.

5.  Máte tiež právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, a to za predpokladu, že nám ich oznámite a požiadate o ich úhradu do jedného mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

6.  Pokiaľ je vytknutie vady uznané, je riešené výmenou za chybný diel rovnakého modelu zariadenia. Pokiaľ nie je už daný diel modelu skladom, je zákazníkovi ponúknutá výmena za celú sadu podľa skladovej zásoby. Pokiaľ nie je k dispozícii sada rovnakého modelu, je ponúknutá sada podľa skladovej dostupnosti, vždy sa jedná o tzv. upgradované zariadenie, teda novší a vylepšený model. Vytvorením objednávky na toto upgradované zariadenie zákazník súhlasí s vybavením vytknutia vady týmto spôsobom a s vrátením chybného zariadenia.

7. Pri vyriešení vytkuntia vady formou výmeny za bezplatné dodanie novej veci, je kupujúci povinný pri prevzatí novej veci vadný tovar vrátiť.

8.  KEDY MÔŽEME ODMIETNUŤ PRIJATIE VYTKNUTIA VADY

1.    Sme oprávnení odmietnuť prijatie vytknutia vady v prípade, že predmetný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené.

9.  OSOBITNÉ PODMIENKY PRE UPLATNENIE VYTKNUTIA VADY POSKYTNUTEJ SLUŽBY

1.    Ustanovenia tohto poriadku pre vytknutia vád sa primerane uplatnia aj na prípady vytknutia vady nami poskytnutej služby poskytnutia zariadenia IQOS na jeho skúšobné použitie s výnimkou ustanovení 2.2, 3.2, 5.3, 7.2, 7.3, 7.4 tohto poriadku pre vytknutia vád, pričom sa namiesto nich uplatnia nasledovné pravidlá:
9.1.1 na službu poskytnutia zariadenia IQOS na jeho skúšobné použitie sa nevzťahujú VOP a neuplatnia sa ani podporne pri vybavovaní vytknutia vady počas tejto služby;
9.1.2 ak nie je možné poskytnuté zariadenie IQOS riadne užívať z dôvodu, že odovzdané zariadenie IQOS malo vady už v čase jeho odovzdania, môžete u nás uplatniť vytknutie vady počas doby poskytovania služby; a 
9.1.3 oprávnené vytknutie vady vybavíme výmenou zariadenia IQOS a predĺžením doby skúšobného použitia o dobu, po ktorú nebolo možné zariadenie IQOS riadne užívať.

FORMULÁR NA VYTKNUTIE VADY

OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte naše Centrum zákazníckej starostlivosti IQOS na contact.sk@iqos.com.