VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.  O NÁS

1.    Prevádzkovateľom webovej stránky www.iqos.com je pre územie Slovenskej republiky spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o., IČO: 31 344 259, so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4512/B.

2.    So všetkými Vašimi podnetmi, otázkami alebo inými záležitosťami týkajúcimi sa nášho vzťahu sa môžete na nás obrátiť na telefónnom čísle 0800 400 600 prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na: contact.sk@iqos.com. V prípade reklamácií zakúpeného tovaru prosím postupujte podľa reklamačného poriadku.

2.  ČO JE ÚČELOM TÝCHTO PODMIENOK

1.    Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok ("VOP") je oboznámiť Vás so základnými princípmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na predaj IQOS a na náš právny vzťah, ktorý z neho vyplýva. VOP zámerne neopisujú záležitosti, ktoré sú zrejmé z povahy veci. VOP sú vyhotovené v slovenčine a v angličtine. V prípade rozporov je rozhodujúce slovenské znenie.

2.    Webová stránka www.iqos.com je určená výlučne pre nákupy s doručovacou adresou v Slovenskej republike.

3.  AKE VÝROBKY SI MÔŽETE U NÁS KÚPIŤ A PREČO SA TAK ZAUJÍMAME O VÁŠ VEK

1.    Tovar z nášho sortimentu môže obsahovať tabak, resp. byť tabakovým výrobkom, prípadne bezdymovým tabakovým výrobkom. Z tohto dôvodu musíme dbať na to, aby z možnosti nakúpiť si u nás tovar boli vylúčené osoby mladšie ako 18 rokov. Za týmto účelom požadujeme overenie veku pri registrácií, jeho potvrdenie pri návšteve našich webových stránok a tiež pri doručovaní objednaného tovaru.

2.    Tovar z našej webovej stránky www.iqos.com nikdy nedodáme osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

3.    Nákup v obchode IQOS.com je dostupný iba pre registrovaných užívateľov. Vek zákazníka overujeme pri osobnej registrácii (ochutnávke tovaru) a tiež pri dodaní tovaru na miesto určenia, a to nahliadnutím do dokladu totožnosti (občiansky alebo vodičský preukaz, prípadne cestovný pas) a zaznamenaním čísla príslušného dokladu; to všetko preto, aby sme splnili podmienky, ktoré nám vyplývajú z právnych predpisov, najmä zo zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov ("Zákon o ochrane nefajčiarov").

4.    Registráciu osôb mladších ako 18 rokov automaticky rušíme bezodkladne potom, ako zistíme túto skutočnosť.

5.    IQOS, VEEV, lil SOLID, ich príslušenstvo, tabakové náplne TEREA, HEETS a Fiit a e-liquid náplne si je možné na webovej stránke objednať iba po predchádzajúcom osobnom stretnutí, počas ktorého dôjde k overeniu veku, a to prostredníctvom našich IQOS Partnerov, Sales Expertov alebo na vybraných predajných miestach.

4.  KEDY A AKÝM SPÔSOBOM UZATVÁRAME KÚPNU ZMLUVU

1.    Požadovaný tovar, platobnú metódu a spôsob a miesto doručenia si vyberáte prostredníctvom ponuky na webovej stránke, na ktorej môžete tiež nájsť informácie o tovare a jeho cene. Ponuka tovaru na webovej stránke má iba informatívny charakter, je nezáväzná a platná do vypredania zásob. Maximálny počet kusov produktu na jednu objednávku a celková maximálna hodnota objednávky sú obmedzené. Rovnako tak je obmedzený maximálny počet kusov produktu na 1 zákazníka na obdobie 30 dní. Na platbu kartou on-line sa vzťahuje limit na maximálnu platbu vo výške 400 EUR.

2.    Odoslaním objednávkového formulára nám dávate návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorý v lehote do piatich (5) dní môžeme akceptovať ako celok, alebo po predchádzajúcej dohode len čiastočne, alebo ho môžeme odmietnuť.

3.    Potvrdením Vášho návrhu z našej strany dochádza k uzatvoreniu príslušnej kúpnej zmluvy, obsah ktorej je určený našim potvrdením Vašej objednávky a týmito VOP; vo všetkom ostatnom sa náš vzťah riadi pravidlami príslušnej právnej úpravy, ktorú obsahuje najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovzákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov Zákon o ochrane nefajčiarov .

4.    Ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu do 14 dní od prijatia Vašej platby Vám vrátime prijaté peňažné prostriedky.

5.    Dávate nám súhlas s tým, že objednávka a daňový doklad za zakúpený tovar Vám budú poskytnuté výlučne v elektronickej forme a odoslané na Vašu e-mailovú adresu v zmysle objednávky.

6.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy (zrušiť objednávku) aj v prípade ak zistí, že mu zo strany kupujúceho boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje alebo ak hrozí, že v dôsledku správania kupujúceho môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (napr. podvodným konaním alebo v prípade podozrenie na takéto konanie).

5.  KEDY SA STÁVATE VLASTNÍKOM KÚPENÉHO TOVARU

1.    Vlastníkom zakúpeného tovaru sa stávate v momente jeho prevzatia a zaplatenia kúpnej ceny.

2.    V momente prevzatia tovaru na Vás prechádza nebezpečenstvo škody na tovare (veci).

3.    Pri prevzatí tovaru prosím skontrolujte, či tovar alebo jeho obal nie sú zjavne poškodené. Ak by tomu tak bolo, sa prosím riaďte pokynmi v reklamačnom poriadku.

6.  KEDY A AKÝM SPÔSOBOM JE MOŽNÉ ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

1.    Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili, a to bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý ste si objednali. Odstúpenie od kúpnej zmluvy znamená, že daná kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje a Vy ste povinní vrátiť nám dodaný tovar a my sme povinní vrátiť Vám kúpnu cenu.

2.    Veríme, že si uvedomujete, že nie je možné odstúpiť od kúpy tabakových náplní HEETS, TEREA a Fiit a e-liquid náplni vo vzťahu ku ktorým bol akýmkoľvek spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu porušený alebo otvorený celofánový obal zaisťujúci ich hygienickú bezpečnosť alebo obal predajného balenia.

3.    Ak odstúpite od kúpy iného tovaru, ktorý už bol použitý nad rámec bežného prehliadnutia a vyskúšania jeho funkčnosti tak, ako by bolo obvyklé pri kúpe v kamennom obchode, sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie rozdielu medzi cenou nového tovaru a obvyklou cenou vráteného tovaru.

4.    Odstúpiť od kúpnej zmluvy môžete buď vyplnením a odoslaním formuláru dostupného na webovej stránke www.iqos.com, alebo písomnou formou, t.j. zaslaním písomného odstúpenia na adresu IQOS reklamácie, Kühne + Nagel, s.r.o., Dialničná cesta 18, 903 01 Senec.

5.    Zakúpený tovar nám musíte doručiť do 14 dní od Vášho odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to osobne, poštou alebo kuriérskou službou, vždy však na Vaše náklady. My sme povinní Vám v rovnakej lehote, nie však skôr ako nám vrátite tovar, alebo preukážete jeho odoslanie, vrátiť prijaté peňažné prostriedky, t.j. kúpnu cenu a ďalšie peňažné prostriedky, ktoré sme od Vás prijali pri predaji vráteného tovaru, a to s výnimkou rozdielu v cene Vami zvoleného spôsobu dodania tovaru a nami ponúkaného najlacnejšieho spôsobu štandardného dodania tovaru.

6.    Aj my si vyhradzujeme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si neprevezmete objednaný tovar alebo ak by informácie na webovej stránke www.iqos.com obsahovali zjavnú chybu v písaní (napr. chybne uvedené ceny, ktoré sú zjavne iné, ako je obvyklá cena pre daný druh tovaru) alebo ak sa Vami objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo ak ho náš dodávateľ už nie je schopný dodať za pôvodne dohodnutú cenu. Aj my sme oprávnení odstúpiť iba prostredníctvom oznámenia, ktoré Vám bude doručené minimálne v takej forme, v ktorej Vám bolo odoslané potvrdenie o prijatej objednávke, a do 14 dní od odstúpenia od zmluvy sme Vám povinní vrátiť prijaté peňažné prostriedky. Objednaný tovar Vám nedodáme a predaj neuskutočníme, ak vyjde dodatočne najavo, že nie ste starší ako 18 rokov.

7.  AKO REKLAMOVAŤ VADNÝ TOVAR

1.    Naše vzájomné práva a povinnosti ohľadom našej zodpovednosti za vady tovaru sa riadia platnými právnymi predpismi. Podrobnejší popis týchto práv a povinností obsahuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí súčasť VOP.

2.    Ak je na konkrétny výrobok poskytnutá záruka, je táto skutočnosť výslovne uvedená v popise tovaru.

3.    Vaše dotazy týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na linke zákazníckej podpory na čísle: 0800 400 600, alebo osobne na predajných miestach zariadenia IQOS.

8.  ČO BY STE EŠTE MALI VEDIEŤ

1.    Ak sa nám nepodarí vyriešiť prípadný spor v súvislosti s nákupom nami ponúkaného tovaru vzájomnou dohodou, môžete sa obrátiť s návrhom na mimosúdne riešenie takéhoto sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ústredný inšpektorát, odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: ars@soi.sk, webová stránka: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi 

Môžete tiež využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.    Ak by vzťah, ktorý vznikol na základe kúpnej zmluvy, obsahoval zahraničný prvok, náš vzťah sa bude riadiť slovenským právom.

3.    Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru, spracúvame v nevyhnutnom rozsahu pre potreby plnenia kúpnej zmluvy a v záujme dodržania povinností v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Viac informácií o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, nájdete v PMI Zásadách ochrany súkromia spotrebiteľov.

4.    Súčasťou VOP sú tiež Reklamačný poriadok, Formulár na reklamáciu a Oznámenie o odstúpení od zmluvy.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.  O NÁS

1.    Prevádzkovateľom webovej stránky www.iqos.com je pre územie Slovenskej republiky spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o., IČO: 31 344 259, so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4512/B.

2.    So všetkými Vašimi podnetmi, otázkami alebo inými záležitosťami týkajúcimi sa nášho vzťahu sa môžete na nás obrátiť na telefónnom čísle 0800 400 600, prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na: contact.sk@iqos.com.

2.  ČO JE ÚČELOM TOHTO REKLAMAČNÉHO PORIADKU

1.    Účelom tohto reklamačného poriadku ("reklamačný poriadok") je oboznámiť Vás so základnými princípmi a pravidlami, podľa ktorých sa riadime pri vybavovaní reklamácií 

2.1.1 tovaru, ktorý ste si u nás zakúpili; a

2.1.2 služieb poskytnutia zariadenia IQOS na jeho vyskúšanie (pre podrobnosti o postupe reklamácie tejto služby pozrite kapitolu 9 tohto reklamačného poriadku).

2.    Reklamačný poriadok je súčasťou VOP a všade tam, kde v ňom nie je uvedené inak, sa bez ďalšieho použije znenie VOP.

3.    Na všetky situácie, ktoré reklamačný poriadok a VOP výslovne neupravujú sa bez ďalšieho použije úprava, ktorú obsahuje najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3.  NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA PREDANÝ TOVAR

1.    Máme voči Vám zodpovednosť za to, že tovar, ktorý ste si u nás zakúpili nemá pri prevzatí vady.

2.    Vaše práva z nášho vadného plnenia môžete u nás uplatniť v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

3.    Prípadné poskytnutie záruky nad rámec zákonnej zodpovednosti za vady tovaru záleží od rozhodnutia výrobcu vybraného tovaru. Vaše práva z takejto záruky sa v danom prípade riadia záručnými podmienkami výrobcu predmetného tovaru.

4.  AKO POSTUPOVAŤ, AK JE TOVAR ZJAVNE POŠKODENÝ

1.    Vaše dotazy týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na linke zákazníckej podpory na čísle: 0800 400 600, alebo osobne v predajných miestach zariadenia IQOS.

2.    Pri prevzatí doručovaného tovaru si ho prosím prehliadnite, aby ste vylúčili, že tovar alebo jeho obal sú zjavne poškodené.

3.    Prípadné zjavné vady musíte ihneď reklamovať u osoby, ktorá Vám tovar odovzdáva, a všetky Vaše poznatky spísať do potvrdenia o doručení alebo iného reklamačného dokumentu predloženého prepravcom. Zjavne poškodený tovar, alebo tovar, ktorého obal je zjavne poškodený, nie ste povinní prevziať. Reklamáciám zjavných vád, ktoré budú oznámené nám alebo prepravcovi po uplynutí 3 dní od doručenia tovaru nebudeme môcť vyhovieť.

5.  AKO POSTUPOVAŤ, AK SA VADA OBJAVÍ NESKÔR

1.    Vaše dotazy týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na linke zákazníckej podpory na čísle: 0800 400 600, e-mailom na: contact.sk@iqos.com alebo osobne v predajných miestach zariadenia IQOS.

2.    Vady, ktoré neboli zistiteľné pri prevzatí tovaru, alebo ktoré sa objavili až následne, najneskôr však v zákonných lehotách, môžete reklamovať telefonicky, osobne v predajných miestach alebo v autorizovaných servisných miestach, ktorých aktuálny zoznam je k dispozícii na webovej stránke www.iqos.com. Prosím berte na vedomie, že pri reklamácií bude potrebné, aby ste nám preukázali, že ste reklamovaný tovar zakúpili u nás a kedy sa tak stalo; z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste si odložili doklad o kúpe.

3.    Ak nevybavíme Vašu reklamáciu okamžite, vyhotovíme a predložíme Vám na podpis reklamačný protokol o prijatej reklamácii a zároveň s Vami dohodneme termín pre jej vybavenie. Reklamácie sa snažíme prednostne vybavovať výmenou vadného tovaru alebo jeho časti za bezvadný tovar, resp. jeho časť.

4.    Pri vybavovaní reklamácií vždy postupujeme najskôr podľa záručným podmienok výrobcu, ak je na tovar poskytovaná záruka.

6.  ZA AKÉ VADY TOVARU NEZODPOVEDÁME

1.    Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä na:

·       (a) poškodenie akejkoľvek súčiastky spôsobenej bežným opotrebením;

·       (b) kozmetické vady (napr. škriabance, preliačiny či rozbitie plastu), ktoré vznikli po prevzatí tovaru;

·       (c) poškodenie súčiastok spôsobené nesprávnym používaním, prúdovým prepätím, nesprávnym uchovávaním, stykom s kvapalinou, ohňom či odstránením sériového čísla;

·       (d) poruchy v dôsledku používania nekompatibilného výrobku;

·       (e) poškodenia alebo poruchy spôsobené pokusom o otvorenie, úpravu, či opravu, a to buď samotným užívateľom alebo poskytovateľom servisných služieb, ktorý na to nebol oprávnený;

·       (f) poškodenie alebo poruchy spôsobené používaním, ktoré nezodpovedá inštrukciám v užívateľskej príručke; 

2.    Ak je súčasťou tovaru batéria alebo akumulátor, nenesieme zodpovednosť za ich nefunkčnosť alebo nedostatočnosť spôsobenú dosiahnutím počtu nabíjacích cyklov určených výrobcom ako limit ich životnosti.

3.    Nenesieme zodpovednosť za vady darov alebo iného tovaru, ktoré Vám poskytneme zadarmo alebo za symbolickú cenu.

7.  AKÉ MÁTE PRÁVA PRI REKLAMÁCIÍ TOVARU

1.    Máte právo na vybavenie reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

2.    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo na bezplatné odstránenie vady tovaru. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti – to však iba v prípade, že nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

4.    Ak vada tovaru, ktorú nemožno odstrániť, zároveň bráni jeho riadnemu užívaniu ako tovaru bez vady, máte právo na jeho výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy. Tieto práva Vám patria aj v prípade, že sa vyskytne rovnaká vada tovaru aj po jeho druhej oprave alebo ak má tovar väčší počet vád.

5.  Máte tiež právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, a to za predpokladu, že nám ich oznámite a požiadate o ich úhradu do jedného mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

6.  Pokiaľ je reklamácia uznaná, je riešená výmenou za chybný diel rovnakého modelu zariadenia. Pokiaľ nie je už daný diel modelu skladom, je zákazníkovi ponúknutá výmena za celú sadu podľa skladovej zásoby. Pokiaľ nie je k dispozícii sada rovnakého modelu, je ponúknutá sada podľa skladovej dostupnosti, vždy sa jedná o tzv. upgradované zariadenie, teda novší a vylepšený model. Vytvorením objednávky na toto upgradované zariadenie zákazník súhlasí s vybavením reklamácie týmto spôsobom.

8.  KEDY MÔŽEME ODMIETNUŤ PRIJATIE REKLAMÁCIE

1.    Sme oprávnení odmietnuť prijatie reklamácie v prípade, že reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené.

9.  OSOBITNÉ PODMIENKY PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE POSKYTNUTEJ SLUŽBY

1.    Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa primerane uplatnia aj na prípady reklamácie nami poskytnutej služby poskytnutia zariadenia IQOS na jeho skúšobné použitie s výnimkou ustanovení 2.2, 3.2, 5.3, 7.2, 7.3, 7.4 tohto reklamačného poriadku, pričom sa namiesto nich uplatnia nasledovné pravidlá: 
9.1.1 na službu poskytnutia zariadenia IQOS na jeho skúšobné použitie sa nevzťahujú VOP a neuplatnia sa ani podporne pri vybavovaní reklamácií tejto služby; 
9.1.2 ak nie je možné poskytnuté zariadenie IQOS riadne užívať z dôvodu, že odovzdané zariadenie IQOS malo vady už v čase jeho odovzdania, môžete u nás uplatniť reklamáciu počas doby poskytovania služby; a 
9.1.3 oprávnenú reklamáciu vybavíme výmenou zariadenia IQOS a predĺžením doby skúšobného použitia o dobu, po ktorú nebolo možné zariadenie IQOS riadne užívať.

PRE KÚPNE ZMLUVY IQOS A HEETS:

FORMULÁR NA REKLAMÁCIU

OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte naše Centrum zákazníckej starostlivosti IQOS na contact.sk@iqos.com.