VŠEOBECNÉ PODMIENKY PROGRAMU IQOS CLUB

Prevádzkovateľom vernostného programu IQOS CLUB je spoločnosť Philip Morris Slovakia, s.r.o.,  IČO: 31 344259, so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4512/B („Prevádzkovateľ“). Centrum zakaznickej starostlivosti 0800 400 600.

IQOS CLUB je programom určeným zákazníkom, ktorí sú starší ako 18 rokov a užívajú produkty IQOS resp. iné výrobky s obsahom tabaku alebo nikotínu. Jeho cieľom je odmeniť ich aktívne zapojenie sa do sveta bez dymu poskytnutím dodatočných zliav, špeciálnych ponúk, darčekov, zážitkov a ďalších výhod. Tieto Všeobecné podmienky programu IQOS CLUB („Všeobecné podmienky“) sú základom jeho činnosti a určujú práva a povinnosti člena tohto programu („Člen Klubu“). Tieto Všeobecné podmienky sú záväzné pre Prevádzkovateľa odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.IQOS.com, pre Člena Klubu od okamihu, keď so znením týchto Podmienok vyslovil svoj súhlas (za súhlas sa považuje zaškrtnutie políčka „Chcem sa stať členom IQOS CLUB“).

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 – IQOS CLUB je program, v rámci ktorého môže Člen Klubu ktorý má zaregistrované zariadenie IQOS alebo lil  SOLID na zahrievanie tabaku (tabakových náplní TEREA, HEETS a Fiit) alebo vapingové zariadenie IQOS VEEV alebo VEEV one (náplne VEEV),  zhromažďovať body získané za členstvo v klube a za aktivity súvisiace s IQOS resp. s inými výrobkami s obsahom tabaku alebo nikotínu a tie následne využiť na získanie zliav, produktov a ďalších benefitov. Navyše môže získať aj ďalšie výhody, ktoré členstvo v IQOS CLUB prináša.

1.2 – Člen Klubu sa na programe zúčastňuje osobne a jeho členstvo je neprenosné na inú osobu.

1.3 – Člen Klubu má nárok len na jedno členstvo.

1.4 – Člen Klubu môže vlastniť len jeden členský účet v rámci IQOS CLUB.

1.5 – Body a práva vyplývajúce z účasti na programe IQOS CLUB nie je možné predať ani akokoľvek inak previesť na tretiu osobu, hlavne body a výhody nie je možné prevádzať medzi účtami rôznych Členov Klubu a nemôžu byť ani predmetom iných spôsobov nakladania s nimi ako tých, ktoré sú uvedené v týchto Všeobecných podmienkach.

1.6 – Body nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť.

1.7 – Právo používať účet Člena Klubu, a hlavne nárok na výmenu bodov za výhody, má len Člen Klubu.

1.8 – Všetky výhody poskytované v rámci IQOS CLUB, upravené týmito Všeobecnými podmienkami, je možné využiť len na území Slovenskej republiky, resp. na www.IQOS.com so slovenskou lokalizáciou.

2. Členstvo v programe IQOS CLUB

2.1 – Členom programu IQOS CLUB sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je užívateľom zariadenia IQOS alebo lil SOLID na zahrievanie tabaku (tabakových náplní TEREA, HEETS a Fiit) alebo vapingového zariadenia IQOS VEEV alebo VEEV one (náplne VEEV) (zákazník alebo Člen Klubu) a ktorej vek bol overený predložením dokladu v IQOS predajni alebo nášmu IQOS Partnerovi.

2.2 – Podmienkou pre vznik členstva v programe IQOS CLUB je registrácia zákazníka, zaregistrovanie zariadenia IQOS, lil SOLID, IQOS VEEV alebo VEEV one v profile zákazníka a udelenie súhlasu s členstvom v programe IQOS CLUB.  Členstvo v IQOS CLUB nevzniká v prípade, že daná osoba užíva iba zariadenie VEEV now, ktoré nie je možné zaregistrovať.

2.3 – Neoddeliteľnou súčasťou členstva je súhlas zákazníka s telefonickým kontaktovaním zo strany Prevádzkovateľa a so zasielaním oznámení prostredníctvom e-mailu, SMS či fyzicky na poskytnutú poštovú adresu. V prípade, ak Člen Klubu neposkytne Prevádzkovateľovi svoju poštovú adresu, nebude môcť dostávať zásielky spojené s členstvom v programe IQOS CLUB.

2.4 – Člen Klubu je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o každej zmene svojich osobných údajov uvedených v profile na www.IQOS.com. V prípade, ak Člen Klubu túto svoju povinnosť nesplní, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky spôsobené nezrealizovaním včasnej aktualizácie osobných údajov Člena Klubu.

2.5 – Členstvo v programe IQOS CLUB nebude vytvorené, pokiaľ uvedený e-mail a/alebo telefónne číslo už figurujú v inom zákazníckom účte programu IQOS CLUB.

2.6 - Telefónne číslo člena programu IQOS CLUB v Slovenskej republike musí byť vo formáte odpovedajúcom slovenskej lokalizácii – to znamená, že musí ísť o telefónne číslo pridelené niektorým z telekomunikačných operátorov fungujúcich na území Slovenskej republiky.

2.7– V prípade, ak sa užívateľ stane členom IQOS CLUB až s časovým odstupom po zaregistrovaní zariadenia podľa 2.2, dostane na svoj účet v IQOS CLUB odmeny, podľa týchto Všeobecných podmienok, za všetky relevantné aktivity uskutočnené už od momentu registrácie zariadenia. Až so splnením všetkých podmienok členstva v IQOS CLUB bude možné využiť všetky výhody tohto vernostného programu naplno.

3. Statusové body a členské statusy  

3.1 – Každý Člen Klubu získava body („Statusové body“), ktoré určujú úroveň členstva („Status“) v rámci programu IQOS CLUB. V rámci IQOS CLUB existujú tri Statusy − Silver, Gold a Platinum (Platinum je najvyššia úroveň) a každá z nich prináša svojim členom určité výhody, pri ktorých platí – čím vyšší Status, tým väčšie výhody Člen Klubu s daným Statusom získava.

 3.2 – Platnosť Statusových bodov je jeden kalendárny rok, t. j. od 1. januára – 31. decembra. Na konci každého kalendárneho roka sú Statusové body vynulované s výnimkou roka, počas ktorého došlo k vzniku členstva v IQOS CLUB. V prípade, ak v danom kalendárnom roku došlo k vzniku členstva v IQOS CLUB, nebudú body na konci tohto roka vynulované a k ich vynulovaniu dôjde až na konci nasledujúceho kalendárneho roka.

3.3 – Každý Člen Klubu začína svoje členstvo so Statusom Silver. Aby mohol získať vyšší Status, musí získať zodpovedajúci počet platných Statusových bodov. Počty Statusových bodov, potrebné pre postup do vyššieho Statusu, sú nasledujúce:

Status v IQOS CLUB

Potrebný počet Statusových  bodov

PLATINUM  

4 600 

GOLD  

2 400 

 

3.4 – Keď Člen Klubu získa počet platných Statusových bodov potrebných pre postup do vyššieho Statusu, postupuje do vyššieho Statusu okamžite. Tento vyšší Status mu zostáva zachovaný do konca kalendárneho roka, v ktorom  k postupu do vyššieho Statusu došlo, a po celý nasledujúci kalendárny rok. Počas tohto obdobia môže dôjsť k zmene Statusu jedine pri dosiahnutí počtu bodov potrebných pre postup do vyššieho Statusu. Na konci kalendárneho roka (31. decembra), ktorý nasleduje po roku, v ktorom došlo k postupu do vyššieho Statusu, je podľa aktuálneho počtu platných Statusových bodov Člen Klubu buď ponechaný v aktuálnom Statuse (pokiaľ splnil počet Statusových bodov potrebných pre daný Status), alebo presunutý do nižšieho Statusu zodpovedajúcemu počtu získaných Statusových bodov.

3.5 – Statusové body určujú len Status daného Člena Klubu v programe IQOS CLUB a oprávňujú ho k výhodám automaticky priradeným danému Statusu. Statusové body nemôžu byť zamenené za akékoľvek ďalšie výhody.

4. Body v peňaženke

4.1 – Každý Člen Klubu môže získavať body zameniteľné za zľavové vouchery, produkty či iné výhody („Body v peňaženke“) poskytované v rámci programu IQOS CLUB.

4.2 – Body v peňaženke sú prideľované ako odmena za účasť na aktivitách v rámci programu IQOS CLUB a môžu byť Prevádzkovateľom prideľované tiež ako dodatočná odmena alebo darček.

4.3 – Platnosť Bodov v peňaženke závisí od obdobia, v ktorom došlo k ich získaniu. Body získané v prvom polroku kalendárneho roka (od 1. januára – 30. júna) platia do konca daného kalendárneho roka (t. j. do 31. decembra). Body získané v druhom polroku daného kalendárneho roka (t. j. od 1. júla do 31. decembra) platia do konca prvej polovice nasledujúceho kalendárneho roka (t. j. do 30. júna). Každý bod má tak platnosť aspoň 6 mesiacov. 

4.4 − Len platné Body v peňaženke môžu byť uplatnené na získanie niektorej z možných výhod.

4.5 – Nevyužité Body v peňaženke budú po skončení platnosti z členského účtu bez náhrady zmazané.

5. Získavanie bodov v IQOS CLUB

5.1 – Statusové body a Body v peňaženke sú pripisované Členom Klubu ako odmena za účasť na niektorej z aktivít v rámci programu IQOS CLUB alebo môžu byť pridelené ako darček, špeciálna odmena či prekvapenie. 

5.2 – Prehľad  príkladov aktivít, ktoré vedú k získavaniu bodov v programe IQOS CLUB:

AKTIVITA

STATUSOVÉ BODY

BODY V PEŇAŽENKE

ODMENA ZA ODPORÚČANIE IQOS ILUMA, VEEV one ALEBO lil SOLID Ez DOSPELÝM FAJČIAROM

1 000

1 000 

ODMENA ZA NÁKUP

3 % z hodnoty nákupu

3 % z hodnoty nákupu

ODMENA ZA ÚČASŤ NA SÚŤAŽIACH, KVÍZOCH A POD.

100

100

DARČEKY, PREKVAPENIA, ŠPECIÁLNE KAMPANE

podľa podmienok akcie

podľa podmienok akcie

 

5.2.1 –ODMENA ZA ODPORÚČANIE IQOS dospelému fajčiarovi – Člen Klubu, ktorý odporučí IQOS ILUMA, VEEV one alebo lil SOLID Ez zariadenie dospelému fajčiarovi, ktorý použije jeho kód na odporúčanie pri zaobstaraní svojho prvého IQOS ILUMA, VEEV one alebo lil SOLID Ez zariadení, získa 1 000 Statusových bodov a 1 000 Bodov do peňaženky na svoj členský účet v IQOS CLUB. Celkovo je možné odporučiť maximálne 10 nových úžívateľov – dospelých fajčiarov, pričom sa započitáva vždy každá registrácia odporučenej osoby. Odmena nie je pripisovaná za odporúčanie jednorazového zariadenia VEEV now. Úplné znenie podmienok pre odmenu za odporúčanie je k dispozícii TU.

5.2.2 – ODMENA ZA NÁKUP – za nákup na www.IQOS.com alebo v značkovej IQOS predajni získava Člen Klubu Statusové body a Body v peňaženke. Počet pridelených bodov zodpovedá 3 % hodnoty nákupu vrátane DPH po odrátaní zliav a hodnoty uplatnených zľavových voucherov. Hodnota nákupu je na tieto účely vypočítaná ako 1 zaplatené EUR = 100 Statusových bodov + 100 Bodov v peňaženke. Celkový počet Statusových bodov a Bodov v peňaženke, pridelených na základe nákupu, je následne vypočítaný ako zaplatená suma v EUR x 100 x 3 %, pričom výsledný počet pridelených bodov bude zaokrúhlený na celé čísla. Maximálny počet bodov, ktorý je možné mesačne získať ako odmenu za nákup, je 405 (zodpovedá hodnote nákupu vo výške 135 EUR). Body nie sú pripisované za nákup jednorazového zariadenia VEEV now. Pokiaľ hodnota nákupu prekročí stanovené bodové limity, nebudú za toto dodatočné množstvo body pripísané. Zoznam predajných miest, kde je možné body za nákupy získať, nájdete tu. Pokiaľ je nákup uskutočnený cez www.IQOS.com, sú body pripísané na účet Člena Klubu po prevzatí objednaného tovaru. V prípade vrátenia tovaru zakúpeného na IQOS.com v zákonnej lehote 14 dní od doručenia objednávky budú body v zodpovedajúcej hodnote z účtu daného Člena Klubu odrátané.

5.2.3 − ODMENA ZA ÚČASŤ NA SÚŤAŽIACH, KVÍZOCH A POD. – Prevádzkovateľ programu IQOS CLUB môže v rámci tohto programu usporadúvať súťaže, kvízy, publikovať články, videá a ďalšie aktivity, ktorých úspešné absolvovanie či zhliadnutie bude štandardne odmenené 100 Statusovými bodmi a 100 Bodmi v peňaženke. Počet a typ získaných bodov sa môžu pre jednotlivé aktivity líšiť.

5.2.4 – DARČEKY, PREKVAPENIA, ŠPECIÁLNE KAMPANE – Prevádzkovateľ môže v rámci IQOS CLUB organizovať kampane vedúce k získavaniu Statusových bodov a Bodov v peňaženke, cielené na Členov Klubu alebo ich definované skupiny. Rovnako tak môže Prevádzkovateľ prideliť Statusové body a Body v peňaženke ako darček alebo prekvapenie Členom Klubu. Kritériá pre tieto aktivity sú vždy transparentné a nediskriminačné.

5.3 – Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť počet Statusových bodov a Bodov v peňaženke pripisovaných za jednotlivé aktivity uvedené v časti 5. Rovnako tak má Prevádzkovateľ právo meniť aktivity vedúce k získavaniu Statusových bodov a Bodov v peňaženke.

6. Výhody v rámci programu IQOS CLUB

6.1 – Právo využiť výhody súvisiace so Statusom v rámci programu IQOS CLUB získava Člen Klubu automaticky s dosiahnutím daného Statusu (Silver, Gold, Platinum) v rámci programu. Výhody pre členov so statusom Gold a Platinum nie sú nárokovateľné.

ŠPECIÁLNE PONUKY – Členom Klubu so Statusom Gold a Platinum budú v priebehu roka otvárané špeciálne ponuky, ktoré budú môcť získať výmenou za nazbierané body alebo pri splnení stanovených podmienok. Pravidlá každej špeciálnej ponuky budú definované pre každú takúto akciu samostatne.

ŠPECIÁLNE AKCIE – Členovia Klubu so Statusom Gold a Platinum budú mať možnosť zúčastniť sa špeciálnych udalostí a aktivít dostupných IQOS CLUB iba pre tieto Statuisové úrovne. Pravidlá každej udalosti budú definované pre každú takúto akciu samostatne.

ĎALŠIE ZVÝHODNENIE - Členovia Klubu so Statusom Gold a Platinum môžu byť zvýhodňovaní vo vybraných súťažiach alebo iných aktivitách či už navýšením pravdepodobnosti výhry, exkluzívnym prístupom do takýchto akcií alebo iným spôsobom. Pravidlá budú definované pre každú takúto akciu samostatne.

PRIORITNÝ PRÍSTUP – Vďaka tejto výhode získavajú Členovia Klubu prednostné informácie o novinkách vo svete bez dymu a prípadné právo prednostného nákupu noviniek. Pravidlá využitia každej takejto akcie budú definované pre každú takúto akciu samostatne.

6.2 – Platné Body v peňaženke, získané v rámci programu IQOS CLUB, môže Člen Klubu vymeniť za zľavový voucher v hodnote 5 EUR, 10 EUR a 25 EUR v pomere 1 EUR = 100 Bodov v peňaženke. Platné Body v peňaženke je možné vymeniť aj za súťaže a produkty tretích strán, kde dostupnosť a presné podmienky akcie budú zverejnené na stránkach IQOS CLUB. Príslušný počet Bodov v peňaženke bude následne odrátaný z členského účtu Člena Klubu IQOS CLUB.

6.2.1 – Platnosť zľavového voucheru („Voucher“) je 30 kalendárnych dní od jeho obstarania a po uplynutí tejto lehoty už nie je možné Voucher využiť. Vouchery je možné využiť na nákup vybraného tovaru na www.IQOS.com alebo na jednom z vybraných predajných miest IQOS, ktorých zoznam nájdete tu. Voucher je možné využiť na nákup kartónu náplní, nie však samostatných krabičiek. Presnejšie informácie o možnostiach využitia jednotlivých typov voucherov sú k dispozícii v detaile každého voucheru na webových stránkach IQOS CLUB v sekcii „Využi svoje body“. Voucher môže uplatniť len Člen Klubu, z ktorého účtu boli čerpané Body v peňaženke na jeho vytvorenie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na overenie totožnosti Člena Klubu na mieste predaja pri uplatnení zľavy, a to prostredníctvom kontroly dokladu totožnosti Člena Klubu príslušným zamestnancom Prevádzkovateľa. Pokiaľ nebude totožnosť Člena Klubu vierohodne overená, môže zamestnanec Prevádzkovateľa odmietnuť poskytnutie zľavy.

6.2.2 – Na základe platných Bodov v peňaženke je možné vygenerovať ľubovoľné množstvo Voucherov s rôznymi nominálnymi hodnotami. Na jeden nákup (objednávku) je možné si uplatniť len jeden voucher, a to na jednu ľubovoľnú už nezľavnenú položku. Zľavové vouchery nie je možné kombinovať medzi sebou. Voucher nie je možné uplatniť na položku, ktorej hodnota je nižšia, ako hodnota Voucheru. V prípade vrátenia tovaru, na ktorý bol voucher uplatnený, bude zákazníkovi kompenzovaná iba časť kúpnej ceny prevyšujúca hodnotu voucheru a uplatnený voucher prepadá bez náhrady. Tieto podmienky fungovania voucherov Člen Klubu berie na vedomie a súhlasí.

6.3 – Prevádzkovateľ môže pripisovať ďalšie dodatočné výhody Členom Klubu ako prekvapenie, odmenu alebo na základe príležitostných kampaní usporadúvaných v rámci programu IQOS CLUB. 

6.4 – Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zoznam výhod poskytovaných na základe Statusu dosiahnutého v rámci programu IQOS CLUB. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo meniť nominálnu hodnotu Voucherov, ktoré je možné zameniť za Body v peňaženke získané v IQOS CLUB.

7. Zánik členstva/uzavretie účtu v programe IQOS CLUB

7.1 – Prevádzkovateľ je oprávnený s okamžitou účinnosťou vylúčiť Člena Klubu z programu IQOS CLUB, ak:

  • Člen Klubu nie je užívateľom IQOS resp, iného tabákového alebo nikotinového výrobku alebo nedodržuje platné Všeobecné podmienky alebo koná v rozpore s dobrými mravmi, alebo
  • Člen Klubu uviedol v rámci registrácie do programu IQOS CLUB nepravdivé údaje či vyplnil tieto údaje za inú osobu, alebo
  • Člen Klubu odvolal svoj súhlas s členstvom v programe IQOS CLUB, alebo odmieta spracovanie svojich osobných údajov, ktoré poskytol pri udelení súhlasu so svojím členstvom a ktorých poskytnutie je nevyhnutné pre členstvo v klube, ako aj s kontaktovaním zo strany Prevádzkovateľa, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou klubu a je nevyhnutné pre vedenie účtu Člena Klubu.
  • V prípade, že vznikne závažné podozrenie na zneužitie účtu alebo výhod IQOS CLUB.

7.2 – Prevádzkovateľ je takisto oprávnený uzavrieť členský účet v programe IQOS CLUB v prípade, že na účet Člena Klubu neboli po dobu 36 mesiacov pridelené žiadne body ako odmena za aktivitu, a zároveň tento Člen Klubu nenavštívil v priebehu tohoto obdobia svoj profil v programe IQOS CLUB..

7.3 – Smrťou Člena Klubu jeho členstvo v klube zaniká.

7.4 – V prípadoch uvedených v bodoch 7.1, 7.2 a 7.3 je Prevádzkovateľ oprávnený na odrátanie všetkých bodov a benefitou evidovaných na účte Člena Klubu a uzavretie účtu.

7.5 – Člen Klubu je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoje členstvo v klube odvolaním súhlasu s členstvom v programe IQOS CLUB, ako aj s kontaktovaním zo strany Prevádzkovateľa, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou a je nevyhnutný na vedenie účtu Člena Klubu. V tomto prípade už nebude možné sa do IQOS CLUB prihlásiť ani využívať získané body a výhody. Opätovným udelením súhlasu v lehote do 36 mesiacov od jeho odvolania je však možné svoj IQOS CLUB účet v plnom rozsahu obnoviť. Za odvolanie súhlasu s podmienkami programu IQOS CLUB je považovaná aj požiadavka na výmaz krstného mena a prvého písmena priezviska z profilu Člena Klubu, ktorý ho odporučil. 

8. Ukončenie činnosti programu IQOS CLUB

8.1 – Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť činnosť programu IQOS CLUB.

8.2 – V prípade pozastavenia alebo ukončenia činnosti programu IQOS CLUB je Prevádzkovateľ povinný o pozastavení alebo ukončení činnosti informovať Členov Klubu prostredníctvom e-mailu či SMS, ako aj na internetovej stránke www.IQOS.com.

8.3 – Ak dôjde k ukončeniu činnosti programu IQOS CLUB, je Člen Klubu v prípade, ak zhromaždil príslušný počet bodov a ďalšie výhody podľa týchto Všeobecných podmienok, oprávnený na výmenu takto zhromaždených bodov za príslušné Vouchery a uplatnenie získaných výhod. V ostatných prípadoch budú všetky body, Vouchery a výhody na členských účtoch vymazané.

8.4 – Nárok na Vouchery a výhody nie je Členom Klubu súdne vymáhateľný.

9. Zmeny Všeobecných podmienok

9.1 – Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky kedykoľvek zmeniť. Zmena Všeobecných podmienok je platná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.IQOS.com. Aktívne získavanie bodov a uplatňovanie výhod, vyplývajúcich z členstva v IQOS CLUB po zverejnení zmeny Všeobecných podmienok, sa považuje za súhlas s takouto zmenou.

10. Informácie o spracovaní osobných údajov Členov Klubu

10.1 – Prevádzkovateľ, ako správca osobných údajov, spracováva osobné údaje Členov Klubu v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a dátum narodenia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („Nariadenie“) s cieľom vedenia a správy členského účtu v programe IQOS CLUB a na účely, s ktorými dal Člen Klubu súhlas podľa týchto Všeobecných podmienok. Člen klubu zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov.

10.2 – Osobné údaje Člena Klubu sú spracovávané počas udeleného súhlasu s členstvom a nasledujúce 3 mesiace po zániku členstva. Osobné údaje môžu byť predmetom spracovania aj po tomto dátume, avšak výlučne v rozsahu a po dobu požadovanú účtovnými a daňovými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.3 – Členstvo v klube a s tým súvisiace poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre účasť v klube a bez ich poskytnutia nie je možné sa v klube zúčastňovať. Zákonnosť spracovania osobných údajov súťažiacich je daná podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného Nariadenia o ochrane osobných údajov. 

10.4 – Členovia Klubu majú nasledujúce práva súvisiace so spracovaním svojich osobných údajov: právo požadovať od usporiadateľa prístup k svojim osobným údajom, ich prenos k inému správcovi, opravu a/alebo výmaz, poprípade požiadať o obmedzenie ich spracovania. Viac informácií o právach spotrebiteľov vo vzťahu k ich osobným údajom je k dispozícii v PMI Zásadách ochrany súkromia spotrebiteľov, ktoré sú k dispozícii na www.IQOS.com.

10.5 − Osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať, môžu byť použité pre automatizované spracovanie, avšak bez vzniku právnych účinkov pre spotrebiteľa a pre profilovanie v rozsahu opísanom v týchto Všeobecných podmienkach.

10.6 – Spracovanie osobných údajov je uskutočňované Prevádzkovateľom, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať aj vybraní spracovatelia/sprostredkovatelia:

 

Adbros s.r.o.

Srbská 2741/53

Brno-Královo Pole

612 00

IČO: 27677338

 

10.7 − Osobné údaje spracováva priamo usporiadateľ alebo iný, vyššie uvedený spracovateľ, ktorý tiež poskytuje 

dostatočné a vierohodné záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany vyššie uvedených osobných údajov. Spracovanie vyššie uvedených osobných údajov prebieha v technicky aj vo fyzicky zabezpečených elektronických informačných systémoch. 

10.8 − Osobné údaje môžu byť za určitých zákonom stanovených podmienok sprístupnené oprávneným

subjektom alebo ich usporiadateľ môže priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom zvláštnym zákonom. 

10.9 − Osobné údaje môžu byť odovzdávané na spracovanie v rámci Európskej únie, resp. Európskeho

hospodárskeho priestoru (napr. spracovateľom). V súlade s právnymi predpismi môžu byť osobné údaje odovzdávané do krajín mimo Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru. 

10.10 − V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa Člen Klubu môže obrátiť na kontaktnú osobu Prevádzkovateľa na pmsk.gdpr@pmi.com alebo so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

10.11 – Viac informácií o spracovaní osobných údajov je k dispozícii v PMI Zásadách ochrany súkromia spotrebiteľa, ktoré sú k dispozícii na www.IQOS.com.

11. Súhlas so Všeobecnými podmienkami

11.1 – Člen Klubu vyjadruje svoj súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami zaškrtnutím políčka „Chcem sa stať členom IQOS CLUB“.

 

Prevádzkovateľ: Philip Morris Slovakia, s.r.o., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava IČO: 31 344259, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4512/B. Linka starostlivosti o zákazníkov: 0800 400 600

 

V Bratislave dňa 31.1.2024.