IQOS E-SHOP OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. O NÁS

Provozovatelem internetového obchodu na webové adrese www.iqos.com ("e-shop") je pro území České republiky společnost Philip Morris ČR a.s., IČO 14803534, se sídlem Vítězná 1, 28403 Kutná Hora, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 627.

Veškeré Vaše podněty, dotazy, či jinou korespondenci týkající se našeho vztahu, prosíme, směřujte telefonicky na číslo: +420 800 413 413 nebo elektronicky na email: contact.cz@iqos.com. V případě reklamací zakoupeného zboží, prosíme, postupujte dle reklamačního řádu.

 

2. CO JE ÚČELEM TĚCHTO PODMÍNEK

2.1 Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek ("VOP") je seznámit Vás se základními principy a pravidly, kterými se řídí nakupování v e-shopu a náš právní vztah z něj vyplývající. VOP záměrně nepopisují záležitosti, které jsou zřejmé ze souvislostí. VOP jsou vyhotoveny v češtině a v angličtině. V případě rozporu je rozhodující české znění.

2.2 E-shop je určen výlučně pro nákupy fyzických osob s doručovací adresou v České republice.

 

3. CO V E-SHOPU NABÍZÍME A PROČ SE TOLIK ZAJÍMÁME O VÁŠ VĚK

3.1 Zboží nabízené v e-shopu obsahuje tabák nebo nikotin, nebo je elektronickým zařízením určeným na používání bezdýmných tabákových výrobků nebo jiných výrobků s obsahem nikotinu. Z tohoto důvodu musíme dbát na to, aby z možnosti získat zboží z e-shopu byly vyloučeny osoby mladší 18 let; za tím účelem požadujeme Vaše potvrzení věku při návštěvě webových stránek a jeho ověření jak při registraci, tak i při doručování v e-shopu objednaného zboží.

3.2 Zboží z e-shopu nikdy neprodáme ani nedoručíme osobě mladší 18 let.

3.3 Nákup v e-shopu je přístupný pouze registrovaným uživatelům. Věk zákazníka ověřujeme při registraci a zároveň před samotným prvním prodejem zboží na místo určení, a to nahlédnutím do dokladu totožnosti (občanský či řidičský průkaz, nebo cestovní pas) a poznamenáním jeho čísla; to vše proto, abychom splnili podmínky na nás kladené právními předpisy, zejména zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

3.4 Žádosti osob mladších 18 let o registraci automaticky zamítáme neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistíme. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout registraci spotřebitele s použitím emailových domén, které umožňují neomezené vytváření emailových adres bez ověření nebo jednorázových emailových adres.

3.5. Počet cenově zvýhodněných sad, které si může zakoupit jeden zákazník může být omezen. Informace o omezeních jsou k dispozici u konkrétního výrobku.

4. KDY A JAKÝM ZPŮSOBEM UZAVÍRÁME KUPNÍ SMLOUVU

4.1 Požadované zboží, platební metodu a způsob a místo doručení si vybíráte prostřednictvím nabídky e-shopu, který též obsahuje informace o zboží a jeho ceně. Nabídka zboží v e-shopu je pouze informativního charakteru, je nezávazná a platná do vyprodání zásob. Maximální počet kusů produktu na jednu objednávku a celková maximální hodnota objednávky jsou omezeny. Stejně tak je omezen maximální počet kusů produktu na 1 zákazníka pro období 30 dnů. Na platbu kartou on-line se vztahuje limit na maximální platbu ve výši 10 000 Kč.

4.2 Odkliknutím objednávkového formuláře vůči nám činíte návrh na uzavření kupní smlouvy, který ve lhůtě do pěti (5) dnů můžeme akceptovat jako celek, anebo i jen částečně po domluvě s Vámi, anebo jej odmítnout.

4.3 Potvrzením Vašeho návrhu z naší strany dochází k uzavření příslušné kupní smlouvy, jejíž obsah je určen naším potvrzením Vaší objednávky a těmito VOP; ve všem ostatním se náš vztah řídí pravidly příslušné právní úpravy obsaženými zejména v občanském zákoníku, zákoně o ochraně spotřebitele a zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

4.4 Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy z jakéhokoli důvodu, vrátíme Vám přijaté peněžní prostředky zpět do 14 dnů od přijetí Vaší platby.

4.5 Udělujete nám souhlas s tím, že text uzavřené kupní smlouvy a faktury za zakoupené zboží Vám budou poskytnuty výhradně v elektronické podobě. Text uzavřené kupní smlouvy bude doručen na Vaši e-mailovou adresu. Faktura za zakoupené zboží bude k dispozici po přihlášení v Můj účet/Mé objednávky.

4.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy (zrušit objednávku) i v případě, že zjistí, že mu ze strany kupujícího byly uvedeny nebo poskytnuty nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje nebo hrozí-li, že v důsledku chování kupujícího může dojít ke vzniku škody na straně prodávajícího (např. podvodným jednáním nebo v případě podezření na takové jednání).

4.7 Při platbě na dobírku preferujeme bezhotovostní platbu kurýrovi, a to platební kartou. V případě platby v hotovosti se celková cena za zboží zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. 

 

5. KDY SE STANETE VLASTNÍKEM ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

5.1 Vlastníkem zboží zakoupeného v e-shopu se stanete v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

5.2 V okamžiku převzetí zboží na Vás přechází nebezpečí škody na věci.

5.3 Při převzetí zkontrolujte, že zboží nebo jeho obal nejsou zjevně poškozeny. Je-li tomu tak, řiďte se pokyny v reklamačním řádu.

 

6. VAŠE PRÁVO ODSTOUPIT A NÁSLEDKY ODSTOUPENÍ

6.1 Máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s námi, a to bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího od převzetí Vámi objednaného zboží. Odstoupení od kupní smlouvy znamená, že daná kupní smlouva se ruší od počátku a Vy jste povinni vrátit nám dodané zboží a my jsme povinni vrátit Vám kupní cenu. V případě, že předmětem kupní smlouvy byl karton, vrátit nám můžete pouze karton. 

6.2 Věříme, že pochopíte, že není možné odstoupit od koupě tabákových a nikotinových náplní a jednorázových e-cigaret, u kterých byl jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu porušen či otevřen celofánový obal prodejního balení zajišťující jejich hygienickou bezpečnost nebo obal prodejního balení. 

6.3 Odstoupíte-li od koupě jiného zboží, které již bylo použito, odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží, a budeme oprávněni od Vás požadovat zaplacení rozdílu mezi cenou nového zboží a obvyklou cenou zboží vraceného.

6.4 Odstoupit od kupní smlouvy můžete buď vyplněním formuláře dostupného na webové adrese www.iqos.com (není to však Vaší povinností)., nebo písemnou formou tj. zasláním písemného oznámení o odstoupení poštou na  odeslanou na adresu Kühne + Nagel, spol. s r.o., Průmyslová 1372, 253 01 Hostivice. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, je potřebné odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.5 Zakoupené zboží nám musíte doručit do 14 dnů od Vašeho odstoupení od kupní smlouvy, a to poštou či kurýrní službou, vždy však na Vaše náklady. My jsme povinni Vám ve stejné lhůtě, ne však dříve než nám zboží vrátíte, či prokážete jeho odeslání, vrátit přijaté peněžní prostředky, tj. kupní cenu a další peněžní prostředky, které jsme od Vás při prodeji vraceného zboží obdrželi včetne nákladu na dodání, a to s výjimkou rozdílu v ceně Vámi zvoleného způsobu dodání zboží a námi nabízeného nejlevnějšího způsobu standardního dodání zboží. Pro vrácení peněžních prostředku použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a), pokud jste výslovne neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

6.6 I my si vyhrazujeme právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud si objednané zboží nepřevezmete nebo v případě zjevné chyby v psaní na e-shopu (např. chybně uvedené ceny zjevně jiné než je cena pro daný druh zboží obvyklá) nebo že se Vámi objednané zboží již nevyrábí, nedodává, nebo pokud jej náš dodavatel již není schopen dodat za původně ujednanou cenu. I my jsme oprávněni odstoupit pouze oznámením, které Vám bude doručeno alespoň stejnou formou, jakou Vám bylo odesláno potvrzení o přijaté objednávce, a do 14 dnů od odstoupení od smlouvy jsme povinni Vám vrátit přijaté peněžní prostředky. Dále, objednané zboží Vám nepředáme a obchod nerealizujeme, vyjde-li dodatečně najevo, že Vám není více než 18 let.

 

7. JAK REKLAMOVAT VADNÉ ZBOŽÍ

7.1 Naše vzájemná práva a povinnosti ohledně naší odpovědnosti za vady zboží se řídí platnými právními předpisy. Podrobnější popis těchto práv a povinností je obsažen v reklamačním řádu, který tvoří součást VOP

7.2 Je-li na konkrétní zboží poskytnuta záruka, je taková skutečnost výslovně uvedena v popisu zboží v nabídce e-shopu a podmínky takové záruky jsou ke zboží připojeny.

7.3 Vaše dotazy týkající se reklamace vadného zboží můžete konzultovat na lince zákaznické podpory na čísle: +420 800 413 413, emailu: contact.cz@iqos.com nebo osobně na místech prodeje zařízení IQOS.

 

8. CO BYSTE JEŠTĚ MĚLI VĚDĚT

8.1 Nepodaří-li se nám vyřešit případný spor s Vámi v souvislosti s nákupem na e-shopu vzájemnou dohodou, můžete se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení takového sporu na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Rovněž můžete využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.2 Pokud by vztah založený kupní smlouvou obsahoval zahraniční prvek, pak se náš vztah řídí českým právním řádem.

8.3 Vaše osobní údaje, které nám v souvislosti s nákupem na e-shopu poskytujete, zpracováváme pouze pro potřeby plnění kupní smlouvy a dodržení právní povinnosti dle právních předpisů o ochraně osobních údajů a v souladu se zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek je nepoužijeme pro jiné účely, než pro danou koupi, a předáme je pouze poskytovatelům přepravních a logistických služeb v rozsahu nezbytném pro plnění kupní smlouvy. Více o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, najdete v PMI Zásadách ochrany soukromí spotřebitelů.

8.4 Součástí VOP jsou též:

Reklamační řád

Formulář pro reklamace a vracení zboží

8.5 Webová stránka www.iqos.com a  její obsah je dispozici v češtině i angličtině, v případě rozporu je rozhodující znění v češtině.

 

IQOS E-SHOP
REKLAMAČNÍ ŘÁD
 

1. O NÁS

Provozovatelem internetového obchodu na webové adrese www.iqos.com ("e-shop") je společnost Philip Morris ČR a.s., IČO 14803534, se sídlem Vítězná 1, 28403 Kutná Hora, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 627.

Veškeré Vaše podněty, dotazy, či jinou korespondenci týkající se reklamací, prosíme, směřujte telefonicky na číslo: +420 800 413 413 nebo elektronicky na email: contact.cz@iqos.com či poštou na: IQOS STORE, 28. října 88, 284 03 Kutná Hora

 

2. CO JE ÚČELEM TOHOTO REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

2.1 Účelem tohoto reklamačního řádu ("reklamační řád") je seznámit Vás se základními principy a pravidly, kterými se řídíme při vyřizování reklamací zboží zakoupeného v e-shopu.

2.2 Reklamační řád je součástí VOP a všude tam, kde v něm není uvedeno jinak, se jejich text bez dalšího použije.

2.3 Ve všech ohledech, které reklamační řád výslovně neřeší, se bez dalšího použije právní úprava obsažená zejména v platném občanském zákoníku a zákoně o ochraně spotřebitele. Pro vyloučení pochybností upozorňujeme, že v případě vyřízení reklamace formou výměny zboží, neběží nová lhůta pro uplatnění reklamace. Zboží lze reklamovat pouze ve lhůtě, která začala běžet dnem převzetí původního zboží kupujícím. 

 

3. NAŠE ODPOVĚDNOST ZA PRODANÉ ZBOŽÍ

3.1 Jsme vůči Vám odpovědní za to, že zboží zakoupené v e-shopu nemá při převzetí vady.

3.2 Vaše práva z našeho vadného plnění u nás můžete uplatnit v době 24 měsíců od převzetí zboží.

3.3 Případné poskytnutí záruky nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží záleží na rozhodnutí výrobce vybraného zboží. Vaše práva z takové záruky se pak řídí záručními podmínkami výrobce předmětného zboží.

 

4. JAK POSTUPOVAT, JE-LI ZBOŽÍ ZJEVNĚ POŠKOZENÉ

4.1 Vaše dotazy týkající se reklamace vadného zboží můžete konzultovat na lince zákaznické podpory na čísle: +420 800 413 413, emailu: contact.cz@iqos.com nebo osobně na místech prodeje zařízení IQOS.

4.2 Při převzetí doručovaného zboží jej prohlédněte, abyste vyloučili, že zboží nebo jeho obal nejsou zjevně poškozeny.

4.3 Případné zjevné vady musíte ihned reklamovat u osoby, která Vám zboží předává, a veškeré Vaše poznatky sepsat do potvrzení o doručení, nebo jiného reklamačního dokumentu předloženého přepravcem. Zjevně poškozené zboží, nebo zboží, jehož obal je zjevně poškozen, nejste povinni převzít. Reklamacím zjevných vad sdělených nám či přepravci po uplynutí tří dnů od doručení zboží nebudeme moci vyhovět.

 

5. JAK POSTUPOVAT, PROJEVÍ-LI SE VADA POZDĚJI

5.1 Vaše dotazy týkající se reklamace vadného zboží můžete konzultovat na lince zákaznické podpory na čísle: +420 800 413 413 emailu: contact.cz@iqos.com nebo osobně na místech prodeje zařízení IQOS.

5.2 Vady, které nebyly zjistitelné při převzetí zboží, nebo které se projevily až následně, nejdéle však v zákonných lhůtách, můžete reklamovat telefonicky, osobně v místech prodeje, anebo v autorizovaných servisních místech, jejichž aktuální seznam je k dispozici na webové adrese www.iqos.com. Pamatujte, že při případné reklamaci nám budete prokazovat, že jste reklamované zboží zakoupili u nás a kdy se tak stalo; z tohoto důvodu Vám doporučujeme uschovat si doklad o koupi.

5.3 Nevyřídíme-li Vaši reklamaci okamžitě, vyhotovíme a k podpisu Vám předložíme reklamační protokol o přijaté reklamaci a zároveň s Vámi domluvíme termín pro její vyřízení. Reklamace se snažíme přednostně vyřizovat výměnou vadného zboží, či jeho části, za zboží, resp. jeho část, bezvadné. Při uplatnění výměny za nové zboží, je Vaší povinností vadné zboží vrátit.

5.4 Při vyřizování reklamací vždy nejprve postupujeme dle záručních podmínek výrobce, je-li na zboží záruka poskytována.

 

6. ZA JAKÉ VADY ZBOŽÍ NENESEME ODPOVĚDNOST

6.1 Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na:

poškození způsobená běžným opotřebením; 

kosmetická poškození (např. škrábance, promáčkliny, praskliny plastu atd.); 

poškození způsobená nesprávným používáním, proudovým přepětím, nesprávnou manipulací, stykem s kapalinou či ohněm; 

poruchy v důsledku používání nekompatibilního produktu;

poškození či poruchy způsobené pokusem o otevření, úpravy či opravy zařízení provedené buď uživatelem, nebo poskytovatelem servisních služeb, který není držitelem akreditace od výrobce; 

poškození či poruchy způsobené používáním v rozporu s instrukcemi uvedenými v příslušné uživatelské příručce.

6.2 Je-li součástí zboží baterie či akumulátor, neneseme odpovědnost za jejich nefunkčnost či nedostatečnost způsobenou dosažením počtu nabíjecích cyklů určených výrobcem coby limit jejich životnosti.

6.3 Neneseme odpovědnost za vady dárků či jiného zboží, které Vám poskytneme zdarma či za symbolickou cenu.

 

7. JAKÁ PRÁVA PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ MÁTE

7.1 Máte právo na vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

7.2 Je-li vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, máte právo na odstranění vady zboží, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.3 Je-li vada podstatným porušením kupní smlouvy nebo nevyřídíme-li Vaši reklamaci včas, máte právo na odstranění vady zboží, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na dodání nové věci bez vad či dodáním chybějící věci, anebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

7.4 Vyskytne-li se stejná vada zboží i po jeho druhé opravě, máte právo na dodání nového zboží, nebo výměnu vadné součásti. Má-li zboží více vad, můžete od kupní smlouvy též odstoupit.

7.5 Máte též právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, a to za předpokladu, že o ni požádáte do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

7.6 Pokud je reklamace uznána, je řešena výměnou za vadný díl stejného modelu zařízení. Pokud není již daný díl modelu skladem, je zákazníkovi nabídnuta výměna za celou sadu podle skladové zásoby. Pokud není k dispozici sada stejného modelu, je nabídnuta sada podle skladové dostupnosti, vždy se jedná o tzv. upgradované zařízení, tedy novější a vylepšený model. Vytvořením objednávky na toto upgradované zařízení zákazník souhlasí s vyřízením reklamace tímto způsobem a s vrácením vadného zařízení.

7.7 Při vyřešení reklamace formou výměny za bezplatné dodání nové věci, je kupující povinen při převzetí nové věci reklamované zboží vrátit.

8. KDY MŮŽEME ODMÍTNOUT PŘIJETÍ REKLAMACE

8.1 Jsme oprávněni odmítnout přijetí reklamace, pokud jsou reklamované zboží či jeho součásti znečištěny.

8.2 Upozorňujeme zákazníka, že v případě objednání výměny zařízení přes Online diagnostiku na iqos.com, se nejedná o nahlášení reklamace podle bodu 5 tohoto Reklamačního řádu a  vyhrazujeme si právo, objednávku, vytvořenou v rámci tohoto procesu, zrušit. O zrušení objednávky je zákazník informován na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci svého účtu. Zrušení objednávky výměny zařízení ale nijak neovlivňuje právo zákazníka na nahlášení reklamace podle bodu 5 tohoto Reklamačního řádu. 

 

IQOS E-SHOP Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení zde.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení zde.