ZÁSADY UŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Účty IQOS na sociálních sítích

Podmínky použití a vaše soukromí na našich stránkách na sociálních sítích

Možná jste sem byli přesměrováni z jedné z našich stránek IQOS na sociálních sítích (dále jen „stránky na sociálních sítích“), například ze stránek péče o zákazníky jednoho z našich účtů na sociálních sítích, např. Facebook, Twitter (v tomto dokumentu označujeme všechny tyto účty společně jako „účty na sociálních sítích“).

Účty na sociálních sítích jsou určeny pro dospělé kuřáky, kteří si chtějí i nadále užívat tabákové výrobky, a dospělé uživatele IQOS s bydlištěm v České republice, a zapojením se do našich účtů na sociálních sítích potvrzujete, že splňujete tato kritéria.

Kdo jsme?

Jsme členem skupiny společností Philip Morris International (dále jen „PMI“). Identifikovali jsme se vám a uvedli naše kontaktní údaje na webových stránkách, kde je tento dokument (dále jen „Podmínky“) zveřejněn, nebo na příslušných účtech na sociálních sítích. 

Jak přijmete tyto Podmínky?  

Používáním některého z našich účtů na sociálních sítích souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek. Souhlasíte také s tím, že budete dodržovat všechny další konkrétní podmínky použití platforem (např. Prohlášení o právech a povinnostech společnosti Facebook, Podmínky používání služby Twitter atd.).  

Správné postupy při převodu a naše informační povinnost 

Než vám řekneme, co byste neměli dělat na našich účtech na sociálních sítích, měli byste o IQOS vědět několik věcí:

PMI nabízí celou řadu kvalitních, vědecky podložených produktů bez kouře, které jsou lepší volbou  než pro zdraví dospělého kuřáka v porovnání s kouření. Naší vizí je, že naše výrobky bez kouře jednoho dne nahradí cigarety.

1.    Kouření cigaret způsobuje vážné choroby a je návykové. Bezpochyby nejlepším rozhodnutím, které může kuřák učinit, je úplně přestat užívat tabák a nikotin.

2.    Výrobky bez kouře PMI jsou určeny pro dospělé, kteří by jinak nadále kouřili nebo používali jiné nikotinové produkty.  

3.    Nenabízíme produkty bez kouře PMI lidem, kteří nikdy nepoužívali tabákové nebo nikotinové výrobky nebo kteří přestali používat tabákové a nikotinové výrobky. Naše produkty bez kouře nejsou alternativou k odvykání a nejsou zamýšleny jako pomůcky pro odvykání. 

4.    Výrobky bez kouře PMI nejsou bez rizika a obsahují nikotin, který je návykový. Přechod na výrobek bez kouře je však mnohem lepší volbou než kouření.

5.    Prostřednictvím vzdělávání a poradenství podporujeme naše dospělé uživatele produktů bez kouře na jejich cestě k úplnému přechodu. 

6.    Aby spotřebitelé mohli využívat výhod produktů bez kouře, musí přejít na ne úplně a přestat kouřit trvale.  

7.    Nezletilé osoby nesmí užívat tabák ani nikotin v žádné formě.

8.    Těhotné ženy, diabetici a lidé se srdečními problémy by neměli užívat žádné tabákové ani nikotinové výrobky.

Váš příspěvek

Pravidelně budeme sledovat účty na sociálních sítích, odpovídat a předávat co nejvíce užitečných doporučení. Jsme rádi, že jste zde, a očekáváme zpětnou vazbu a vášnivé debaty, ale ať jsou slušné a konstruktivní. 

1. Jste zodpovědní za obsah, který zveřejníte na účtech na sociálních sítích, a vyhrazujeme si právo odstranit všechny příspěvky, které obsahují: 

  • Urážlivé nebo násilné vyjadřování
  • Nenávistné nebo diskriminační komentáře týkající se rasy, etnicity, náboženství, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo politického přesvědčení
  • Odkazy nebo komentáře obsahující sexuálně explicitní obsah
  • Porušení autorských práv nebo práv duševního vlastnictví
  • Spam, návnada na čtenáře (link baiting) nebo soubory obsahující viry, které by mohly poškodit provoz počítačů nebo mobilních zařízení jiných lidí
  • Útoky na konkrétní skupiny nebo jakékoli komentáře, které mají za cíl obtěžovat, vyhrožovat nebo zneužívat jednotlivce
  • Obchodní nabídky nebo propagace konkurenčních výrobků 
  • Důvěrné informace nebo obchodní tajemství
  • Vydávání se za jinou osobu nebo organizaci 

2. Vyhrazujeme si právo zakázat nebo zablokovat uživatele, který bude zveřejňovat výše uvedený obsah nebo jiné nevhodné příspěvky nebo pokud to my sami budeme považovat za nezbytné, nebo odstranit jakékoli příspěvky na našich účtech na sociálních sítích, pokud se budeme domnívat, že příspěvek není v souladu s těmito Podmínkami nebo jinými podmínkami použití platnými pro konkrétní platformu. A nemáme povinnost vás informovat o jakémkoliv takovém rozhodnutí. 

3. Licence k používání obsahu generovaného uživatelem (dále jen „UGC“). Rádi bychom znovu použili obsah, který nám poskytnete, zveřejníte, nebo nám pošlete v přímé soukromé zprávě (DM) na našich účtech na sociálních sítích.  

a) Pro jakýkoli obsah generovaný uživatelem, které s námi sdílíte, prohlašujete a zaručujete, že:

1.    Jste v součastnosti uživatelem IQOS a je vám nejméně 18 let (pokud se neobjevíte ve vybraném UGC) nebo nejméně 25 let (pokud se ve vybraném UGC objevíte rozpoznatelně); 

2.    Obsah generovaný uživatelem je vaše původní dílo a neporušuje žádné duševní vlastnictví, osobnostní ani jiná práva, která patří třetí straně; 

3.    Vaše povolení používat UGC podle této dohody (dále jen „vaše licence“) neporušuje vaše stávající smluvní závazky nebo platnou legislativu;

4.    Všichni lidé, kteří se rozpoznatelně objevují v obsahu generovaném uživatelem, včetně vás, jsou starší 25 let a že od těchto lidí máte povolení k: i) jejich fotografování, nahrávání nebo filmování, ii) zařazení jejich fotografie, zvuku a/nebo videa do UGC a iii) pokud je to možné, k použití jejich jmen ke sdílení společností PMI a jejími přidruženými společnostmi pro níže uvedené účely, aniž by jim příslušelo vyplacení odměny, a iv) poskytnutí společnosti PMI kopii jejich písemného souhlasu, pokud vás o to společnost PMI požádá.

b) Ponecháte si všechna svá práva k UGC, ale tímto udělujete společnosti PMI a jejím přidruženým společnostem bezplatnou, trvalou licenci k užívání a kopírování (a to i pro komerční účely) obsahu generovaného uživatelem pro všechny zákonné účely, včetně marketingu, propagace a/nebo reklamy na bezdýmné produkty společnosti PMI, jakož i na související produkty, služby a propagační materiály, podle vlastního uvážení společnosti PMI, a to bez jakékoli odpovědnosti nebo záruk (výslovných nebo předpokládaných) s ohledem na naše použití, a to ode dne, kdy udělíte společnosti PMI a jejím přidruženým společnostem vaši licenci.

c) Společnosti PMI a jejím přidruženým společnostem udělujete práva reprodukovat, upravovat, zobrazovat a připravovat odvozená díla, veřejně provádět, zobrazovat, distribuovat, vysílat a jinak používat UGC, vcelku nebo částečně dle uvážení společnosti PMI (nebo kterékoli z jejích přidružených společností) , pro výše uvedené účely, v jakémkoli předpokládaném médiu pro zveřejnění a v jakýchkoliv geografických oblastech.

d) Společnosti PMI a jejím přidruženým společnostem povolujete používat jméno, přezdívku, podobu, pseudonym, práva na publicitu, hlas, živý nebo nahraný výstup, autogram, fotografie a životopisné informace o vás a dalších osobách obsažených v obsahu generovaného uživatelem v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese https://cz.iqos.com/cs/pravni-dokumenty#zasady-pmi-o-ochrane-soukromi-spotrebitelu, a prohlašujete, že jste o těchto podmínkách informovali ostatní osoby uvedené v obsahu generovaném uživatelem.

e) Pokud obsah generovaný uživatelem poruší jakákoli vlastnická práva jakékoli třetí strany nebo bude pomlouvat nebo napadat právo na soukromí nebo publicitu jakékoli osoby, odškodníte, budete bránit a ochraňovat společnost PMI a její přidružené společnosti před a proti jakýmkoli nárokům, požadavkům, škodám, závazkům, ztrátám, nákladům a výdajům vzniklým z tohoto porušení nebo s ním spojeným.

f) Souhlasíte s tím, že vaše licence je dobrovolná a uzavíráte ji se společností PMI bez donucení.

g) Z vaší licenční smlouvy se můžete odhlásit pro budoucí UGC kdykoli kontaktováním ugc-claims@pmi.com (ID e-mailu) nebo jiným způsobem podle pokynů stanovených v podmínkách použití na našich kanálech, ale i po takovémto odhlášení zůstane vaše licence platná a vymahatelná s ohledem na jakýkoli UGC, ke kterému jste nám před odhlášením vaši licenci udělili, a/nebo zveřejnili na našich kanálech, účtech, kdykoli je to možné podle příslušných podmínek použití. Mějte na paměti, že zpracování vašeho požadavku na odhlášení může nějakou dobu trvat, ale uděláme vše, co je v našich silách, abychom to provedli co nejdříve.

h) Můžete se obrátit na ugc-claims@pmi.com (ID e-mailu) ohledně jakýchkoli dotazů nebo vysvětlení týkajících se vaší licence, pokud se domníváte, že váš materiál chráněný autorským právem nebo duševním vlastnictvím byl použit bez povolení nebo pokud byla porušena vaše práva na ochranu soukromí nebo osobnosti.

i) Vaše licence se bude řídit zákony Švýcarska a bude podléhat jurisdikci soudů v Lausanne ve Švýcarsku, bez ohledu na jakoukoli mezinárodní kolizi právních předpisů s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980.

 

Pamatujte, že příspěvky od vás nebo jiných osob nemusí nutně představovat názory společnosti Philip Morris International. Neodpovídáme za žádný obsah ani odkazy, které sdílíte vy nebo jiné osoby. Pokud chcete tuto stránku nebo její obsah sdílet se svou vlastní komunitou, ujistěte se, že osoby, které uvidí vaše příspěvky, jsou dospělí kuřáci nebo dospělí uživatelé IQOS.

ODPOVĚDNOST A ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Používání našich účtů na sociálních sítích je výhradně na vaše vlastní riziko. Naše stránky na sociálních sítích jsou poskytovány na bázi „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“. Pokud je to možné, můžeme kdykoli omezit váš přístup na naše účty na sociálních sítích nebo k jakékoli funkci nebo k jejich části. Zříkáme se všech záruk jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti, uspokojivé kvality a vhodnosti pro určitý účel a všech záruk, že materiál na našich sociálních sítích neporušuje autorské právo; že přístup na stránku bude nepřetržitý nebo bezchybný; že naše stránky na sociálních sítíchbudou bezpečné; nebo že informace na našich stránkách na sociálních sítích budou úplné, přesné nebo aktuální.

Pokud někdo proti nám uplatní nárok související s vašimi činy nebo příspěvky, odškodníte nás, budete nás chránit a zbavíte nás všech škod, ztrát a výdajů jakéhokoli druhu (včetně přiměřených právních poplatků a nákladů) souvisejících s takovým nárokem.

V maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné, represivní nebo jakékoli jiné škody, které vyplývají z vašeho používání nebo nemožnosti používat naše stránky na sociálních sítích nebo se k tomu vztahují. Patří sem škody za chyby, opomenutí, přerušení, vady, zpoždění, počítačové viry, vaše ztráty na zisku, ztráta dat, neoprávněný přístup k vašim přenosům a datům a jejich změny a další hmotné a nehmotné ztráty. Toto omezení platí bez ohledu na to, zda je náhrada škody požadována na základě podmínek smlouvy, v důsledku nedbalosti nebo jinak, a to i v případě, že jsme my nebo naši zástupci byli nedbalí nebo byli informováni o možnosti takové škody.

Vaše soukromí

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak nakládáme s informacemi o vás, včetně toho, jaké informace shromažďujeme, účelů, pro které je používáme, s kým je sdílíme, a jak chráníme vaše soukromí, navštivte  https://cz.iqos.com/cs/pravni-dokumenty#zasady-pmi-o-ochrane-soukromi-spotrebitelu

Změny těchto Podmínek

Tyto Podmínky můžeme čas od času změnit bez předchozího upozornění. Doporučujeme vám, abyste si tyto Podmínky zkontrolovali pokaždé, když vstoupíte na naše stránky na sociálních sítích a používáte je, abyste měli aktuální informace. Pokud potom budete pokračovat v používání našich stránek na sociálních sítích, vaše používání bude znamenat, že aktualizované Podmínky přijímáte. Datum v horní části této stránky ukazuje, kdy byly tyto Podmínky naposledy aktualizovány.

Jurisdikce

Tyto Podmínky a vaše používání našich stránek na sociálních sítích se řídí právními předpisy Švýcarska a neodvolatelně souhlasíte s výhradní jurisdikcí příslušných soudů se sídlem v Lausanne ve Švýcarsku, bez ohledu na jakoukoli mezinárodní kolizi právních předpisů s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980.

Právo na postoupení, žádné zřeknutí se práv, oddělitelnost

Společnost PMI může svá práva a povinnosti podle těchto Podmínek postoupit kterékoli straně kdykoli bez předchozího upozornění, ledaže by toto upozornění bylo vyžadováno příslušnou legislativou, to však neovlivní vaše práva ani naše povinnosti podle těchto Podmínek. 

Naše opomenutí vyžadovat nebo vynucovat přísné plnění těchto Podmínek není zřeknutím se některé z těchto Podmínek nebo práv společnosti PMI. Uživatelé musí vždy předpokládat, že tyto Podmínky platí.

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek považováno za neplatné nebo nevynutitelné, zbývající část těchto Podmínek bude nadále vykonatelná.

 

PRAVIDLA FB SOUTĚŽES FB IQOS CUSTOMER CARE ZDE.

Děkujeme za přečtení. Užijte si, prosím, naši komunitu!