VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROGRAMU IQOS CLUB

Provozovatelem věrnostního programu IQOS CLUB je společnost Philip Morris ČR a.s., IČO: 14803534, se sídlem Vítězná 1, 28403 Kutná Hora, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 627 („Provozovatel“). Zákaznická linka IQOS 800 413 413.

IQOS CLUB je program určený zákazníkům, kteří jsou starší 18 let a užívají produkty IQOS resp. jiné výrobky s obsahem tabáku nebo nikotinu. Jeho cílem je odměnit jejich aktivní zapojení do světa bez kouře poskytnutím dodatečných slev, speciálních nabídek, dárků, zážitků a dalších výhod. Tyto Všeobecné podmínky programu IQOS CLUB („Všeobecné podmínky“) jsou základem jeho činnosti a určují práva a povinnosti člena tohoto programu („Člen Klubu“). Tyto Všeobecné podmínky jsou závazné pro Provozovatele ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce www.IQOS.com a pro Člena Klubu od okamžiku, kdy se zněním těchto Všeobecných podmínek vyslovil svůj souhlas (za souhlas se považuje zaškrtnutí políčka „Chci se stát členem IQOS CLUB“ na www.IQOS.com).

1. Všeobecná ustanovení

1.1 – IQOS CLUB je program, v jehož rámci může Člen Klubu, který má zaregistrované zařízení IQOS nebo lil na zahřívání tabáku (tabákových náplní TEREA, LEVIA, HEETS a Fiit) nebo vapingové zařízení IQOS VEEV nebo VEEV one (náplně VEEV), shromažďovat body získané za členství v programu IQOS CLUB a za aktivity související s IQOS resp. jinými výrobky s obsahem tabáku nebo nikotinu a ty následně využít pro získání slev, produktů a dalších benefitů. Navíc může získat i další výhody, které členství v IQOS CLUB přináší.

1.2 – Člen Klubu se programu účastní osobně a jeho členství je nepřenosné na jinou osobu.

1.3 – Člen Klubu má nárok pouze na jedno členství.

1.4 – Člen Klubu může vlastnit pouze jeden členský účet v rámci IQOS CLUB.

1.5 – Body a práva vyplývající z účasti v programu IQOS CLUB nelze prodat ani jakkoliv jinak převést na třetí osobu, zejména pak body a výhody nelze převádět mezi účty různých Členů Klubu a nemohou být ani předmětem jiných způsobů nakládání s nimi než těch, jež jsou uvedeny v těchto Všeobecných podmínkách.

1.6 – Body nelze vyměnit za peněžní hotovost.

1.7 – Právo používat účet Člena Klubu, a zejména pak nárok na výměnu bodů za výhody, má pouze Člen Klubu.

1.8 – Veškeré výhody poskytované v rámci IQOS CLUB, upravené těmito Všeobecnými podmínkami, lze využít pouze na území České republiky nebo na www.IQOS.com s českou lokalizací.

2. Členství v programu IQOS CLUB

2.1 – Členem programu IQOS CLUB se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která je uživatelem zařízení IQOS nebo lil na zahřívání tabáku (tabákových náplní TEREA, LEVIA, HEETS nebo Fiit) nebo vapingového zařízení IQOS VEEV nebo VEEV one (náplně VEEV) (zákazník nebo Člen Klubu) a jejíž věk byl ověřen předložením dokladu v IQOS prodejně nebo při převzetí zásilky z IQOS.com.

2.2 – Podmínkou pro vznik členství v programu IQOS CLUB je zaregistrování alespoň jednoho zařízení IQOS, lil, IQOS VEEV nebo VEEV one v profilu zákazníka a udělení souhlasu s členstvím v programu IQOS CLUB na www.IQOS.com.  Členství v IQOS CLUB nevzniká v případě, že daná osoba užívá pouze zařízení VEEV now, keré nelze zaregistrovat.

2.3 – Nedílnou součástí členství je souhlas zákazníka s telefonickým kontaktováním ze strany Provozovatele a se zasíláním sdělení prostřednictvím e-mailu, SMS či poštou.

2.4 – Člen Klubu je povinen neprodleně informovat Provozovatele o každé změně svých osobních údajů uvedených v profilu na www.IQOS.com. V případě, že Člen Klubu tuto svou povinnost nesplní, Provozovatel nenese odpovědnost za případné nedostatky způsobené neprovedením včasné aktualizace osobních údajů Člena Klubu.

2.5 – Členství v programu IQOS CLUB nebude vytvořeno, pokud uvedený e-mail a/nebo telefonní číslo již figurují v jiném zákaznickém účtu programu IQOS CLUB.

2.6 – Telefonní číslo člena programu IQOS CLUB v České republice musí být ve formátu odpovídajícím české lokalizaci – tj. musí jít o telefonní číslo přidělené některým z telekomunikačních operátorů fungujících na území České republiky.

3. Výhody pro členy IQOS CLUB

3.1 –  Každý Člen Klubu může sbírat body, budovat svůj status a zapojit se do řady dalších aktivit.

3.2 – V případě, že se uživatel stane členem IQOS CLUB až s časovým odstupem po zaregistrování zařízení podle bodu 2.2, obdrží na svůj účet v IQOS CLUB odměny podle těchto Všeobecných podmínek za všechny relevantní aktivity uskutečněné již od momentu registrace zařízení. Teprve po splnění všech podmínek členství v IQOS CLUB bude možné využít všechny výhody tohoto věrnostního programu naplno.

3.3. – Statusové body a členské statusy 

3.3.1 – Každý Člen Klubu získává body („Statusové body“), které určují úroveň členství („Status“) v rámci programu IQOS CLUB. V rámci IQOS CLUB existují tři Statusy – Silver, Gold a Platinum (Platinum je nejvyšší úroveň) a každý z nich přináší svým členům určité výhody, přičemž platí, že čím vyšší Status, tím větší výhody Člen Klubu s daným Statusem získává.

3.3.2– Platnost Statusových bodů je jeden kalendářní rok, tj. 1. ledna – 31. prosince. Na konci každého kalendářního roku jsou Statusové body vynulovány s výjimkou roku, v jehož průběhu došlo ke vzniku členství v IQOS CLUB. V případě, že v daném kalendářním roce došlo ke vzniku členství v IQOS CLUB, nebudou body na konci tohoto roku vynulovány a k jejich vynulování dojde až na konci následujícího kalendářního roku.

3.3.3– Každý Člen Klubu začíná své členství se Statusem Silver. Aby mohl získat vyšší Status, musí nashromáždit odpovídající počet platných Statusových bodů. Počty Statusových bodů potřebné pro postup do vyššího Statusu jsou následující:

 

Status v IQOS CLUB

Potřebný počet Statusových bodů

PLATINUM

1,400

GOLD

   700

3.3.4– Jakmile Člen Klubu získá počet platných Statusových bodů potřebný pro postup do vyššího Statusu, postupuje do vyššího Statusu okamžitě. Tento vyšší Status mu zůstává zachován do konce kalendářního roku, kdy k postupu do vyššího Statusu došlo, a po celý následující kalendářní rok. Během tohoto období může dojít ke změně Statusu jedině při dosažení počtu bodů potřebného pro postup do Statusu vyššího. Na konci kalendářního roku (31. prosince), který následuje po roce, v němž došlo k postupu do vyššího Statusu, je podle aktuálního počtu platných Statusových bodů Člen Klubu buď ponechán ve stávajícím Statusu (pokud splnil počet statusových bodů potřebných pro daný Status), nebo přesunut do Statusu nižšího, odpovídajícího počtu získaných Statusových bodů.

3.3.5– Statusové body určují pouze Status daného Člena Klubu v programu IQOS CLUB a opravňují jej k výhodám automaticky přiřazeným k danému Statusu. Statusové body nemohou být směňovány za jakékoliv další výhody.

3.4.  - Body v peněžence

3.4.1– Každý Člen Klubu může získávat body směnitelné za slevové vouchery, produkty či jiné výhody („Body v peněžence“) poskytované v rámci programu IQOS CLUB.

3.4.2 – Body v peněžence jsou přidělovány jako odměna za účast v aktivitách v rámci programu IQOS CLUB a mohou být Provozovatelem přidělovány také jako dodatečná odměna nebo dárek.

3.4.3– Platnost Bodů v peněžence závisí na období, kdy došlo k jejich získání. Body získané v prvním pololetí kalendářního roku (1. ledna – 30. června) platí do konce daného kalendářního roku (tj. do 31. prosince). Body získané v druhém pololetí daného kalendářního roku (1. července – 31. prosince) platí do konce první poloviny následujícího kalendářního roku (tj. do 30. června). Každý bod má tak platnost alespoň 6 měsíců.

3.4.4– Pouze platné Body v peněžence mohou být uplatněny na získání některé z možných výhod.

3.4.5 – Nevyužité Body v peněžence budou po skončení platnosti z členského účtu bez náhrady smazány.

3.5.– Získávání bodů v IQOS CLUB

3.5.1– Statusové body a Body do peněženky jsou připisovány Členům Klubu jako odměna za účast v některé z aktivit v rámci programu IQOS CLUB nebo mohou být přiděleny jako dárek, speciální odměna či překvapení.

3.5.2– Přehled aktivit, které vedou k získávání bodů v programu IQOS CLUB:

AKTIVITA

STATUSOVÉ BODY

BODY V PENĚŽENCE

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ IQOS ILUMA, NEBO lil SOLID Ez DOSPĚLÝM KUŘÁKŮM

300

300 

DÁRKY, PŘEKVAPENÍ,
SPECIÁLNÍ KAMPANĚ

podle podmínek akce

podle podmínek akce

3.5.2.1– ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ – Člen Klubu, který doporučí IQOS ILUMA nebo lil SOLID Ez zařízení na zahřívání tabáku  dospělému kuřákovi, jenž použije jeho kód na doporučení při pořízení svého prvního IQOS ILUMA, nebo lil SOLID Ez zařízení, získá 300 Statusových bodů a 300 Bodů do peněženky na svůj členský účet v IQOS CLUB. Celkově je možné doporučit maximálně 10 nových uživatelů – dospělých kuřáků, přičemž se započítává vždy každá registrace doporučené osoby. Odměna není připisována za doporučení VEEV One ani VEEV now zařízení.

Více informací o odměně za doporučení je k dispozici ZDE.

3.5.2.3– ODMĚNA ZA ÚČAST V SOUTĚŽÍCH, KVÍZECH APOD. – Provozovatel programu IQOS CLUB může v rámci tohoto programu pořádat soutěže, kvízy, publikovat články, videa a další aktivity, jejichž úspěšné absolvování či zhlédnutí bude standardně odměněno 25 Statusovými body a 25 Body do peněženky. Počet a typ získaných bodů se může pro jednotlivé aktivity lišit.

3.5.2.4– DÁRKY, PŘEKVAPENÍ, SPECIÁLNÍ KAMPANĚ – Provozovatel může v rámci IQOS CLUB organizovat kampaně vedoucí k získávání Statusových bodů a Bodů do peněženky, cílené na Členy Klubu nebo jejich definované skupiny. Stejně tak může Provozovatel přidělit Statusové body a Body do peněženky jako dárek nebo překvapení Členům Klubu. Kritéria pro tyto aktivity jsou vždy transparentní a nediskriminační.

3.5.3– Provozovatel si vyhrazuje právo změnit počet Statusových bodů a Bodů do peněženky připisovaných za jednotlivé aktivity uvedené v části 3.5. Stejně tak má Provozovatel právo měnit aktivity vedoucí k získávání Statusových bodů a Bodů do peněženky.

3.6.– Výhody v rámci programu IQOS CLUB

3.6.1– Právo využívat výhody související se Statusem v rámci programu IQOS CLUB získává Člen Klubu automaticky s dosažením daného Statusu (Silver, Gold, Platinum) v rámci programu. Výhody pro členy se Statusem Gold a Platinum nejsou nárokovatelné.

SPECIÁLNÍ NABÍDKY – Členům Klubu se Statusem Gold a Platinum budou v průběhu roku otevírány speciální nabídky, které budou moci získat výměnou za nasbírané body nebo při splnění stanovených podmínek. Pravidla každé speciální nabídky budou definována pro každou takovou akci samostatně.

ZVLÁŠTNÍ AKCE – Členové Klubu se Statusem Gold a Platinum budou mít možnost účastnit se speciálních událostí a aktivit dostupných IQOS CLUB pouze pro tyto Statusové úrovně. Pravidla každé události budou definována pro každou takovou akci samostatně.

DALŠÍ ZVÝHODNĚNÍ - Členové Klubu se Statusem Gold a Platinum mohu být zvýhodňováni ve vybraných soutěžích nebo jiných aktivitách ať už navýšením pravděpodobnosti výhry, exkluzivním přístupem do takových akcí nebo jiným způsobem. Pravidla budou definována pro každou takovou akci samostatně. 

PRIORITNÍ PŘÍSTUP – Díky této výhodě získávají Členové Klubu přednostně informace o novinkách ve světě bez kouře a případné právo přednostního nákupu novinek. Pravidla využití každé takové akce budou definována pro každou takovou akci samostatně.

3.6.2– Platné Body v peněžence, získané v rámci programu IQOS CLUB, může Člen Klubu vyměnit za slevový voucher v hodnotě 100 Kč, 300 Kč a 500 Kč v poměru 1 Bod v peněžence = 1 Kč. Platné Body v peněžence lze také vyměnit za soutěže a produkty třetích stran. Dostupnost a přesné podmínky akce budou zveřejněné na stránkách IQOS CLUB. Příslušný počet Bodů v peněžence bude následně odečten Členovi Klubu z členského účtu programu IQOS CLUB.

3.6.2.1– Platnost slevového voucheru („Voucher“) je 30 kalendářních dnů od jeho pořízení a po uplynutí této lhůty již nelze vytvořený Voucher využít. Vouchery je možné využít na nákup vybraného zboží z kategorie nápní, příslušenství a zařízení v e-shopu na www.IQOS.com, přičemž voucher lze využít na nákup kartonu náplní, nikoliv však samostatných krabiček, nebo v kterékoliv značkové prodejně IQOS na vybraná příslušenství a zařízení. Seznam prodejen IQOS naleznete zde. Přesnější informace o možnostech využití jednotlivých typů voucherů jsou k dispozici v detailu každého voucheru na webových stránkách IQOS CLUB v sekci „Využij své body“. Voucher může uplatnit pouze Člen Klubu, z jehož účtu byly čerpány Body v peněžence na jeho vytvoření. Provozovatel si vyhrazuje právo na ověření totožnosti Člena Klubu v místě prodeje při uplatnění slevy, a to prostřednictvím kontroly dokladu totožnosti Člena Klubu příslušným zaměstnancem Provozovatele. Pokud nebude totožnost Člena Klubu věrohodně ověřena, může zaměstnanec Provozovatele poskytnutí slevy odmítnout.

3.6.2.2– Na základě platných Bodů v peněžence lze vygenerovat libovolné množství Voucherů v různých nominálních hodnotách. Na jeden nákup (objednávku) je možné uplatnit jen jeden Voucher, a to na jednu libovolnou nezlevněnou položku podle 3.6.2.1. Vouchery nelze kombinovat mezi sebou. Voucher není možné uplatnit na položku, jejíž hodnota je nižší než hodnota Voucheru. V případě vrácení zboží, na které byl Voucher uplatněn, bude zákazníkovi kompenzována pouze část kupní ceny převyšující hodnotu Voucheru a uplatněný Voucher propadá bez náhrady. Tyto podmínky fungování Voucherů Člen Klubu bere na vědomí a souhlasí s nimi.

3.6.3– Provozovatel může připisovat další dodatečné výhody Členům Klubu jako překvapení, odměnu nebo na základě příležitostných kampaní pořádaných v rámci programu IQOS CLUB.

3.6.4– Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit seznam výhod poskytovaných na základě Statusu dosaženého v rámci programu IQOS CLUB. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo měnit nominální hodnotu Voucherů, které lze směňovat za Body v peněžence získané v programu IQOS CLUB.

4. Zánik členství/uzavření účtu v programu IQOS CLUB

4.1– Provozovatel je oprávněn s okamžitou účinností vyloučit Člena Klubu z programu IQOS CLUB, jestliže:

 1. Člen Klubu není uživatelem IQOS resp. jiného tabákového nebo nikotinového výrobku a nebo nedodržuje platné Všeobecné podmínky nebo koná v rozporu s dobrými mravy, nebo

2. Člen Klubu uvedl v rámci registrace do programu IQOS CLUB nepravdivé údaje či vyplnil tyto údaje za jinou osobu, nebo

3. Člen Klubu odvolal svůj souhlas s členstvím v programu IQOS CLUB nebo odmítá zpracování svých osobních údajů, které poskytl při udělení souhlasu se svým členstvím a jejichž poskytnutí je nezbytné pro členství v programu IQOS CLUB, jakož i s kontaktováním ze strany Provozovatele, jež je nedílnou součástí programu IQOS CLUB a je nezbytné pro vedení účtu Člena Klubu.

4.2 – Provozovatel je rovněž oprávněn uzavřít členský účet v programu IQOS CLUB v případě, že na účet Člena Klubu nebyly nejméně po dobu 36 měsíců přiděleny žádné body jako odměna za aktivitu a zároveň tento Člen Klubu nenavštívil během tohoto období svůj profil v programu IQOS CLUB.

4.3 – Smrtí Člena Klubu jeho členství v programu IQOS CLUB zaniká.

4.4 - V případě, že vznikne závažné podezření na zneužití účtu nebo výhod IQOS CLUB.

4.5 – V případech uvedených v bodech 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 je Provozovatel oprávněn k odečtení všech bodů a benefitů evidovaných na účtu Člena Klubu a k uzavření účtu.

4.6 – Člen Klubu je oprávněn kdykoliv zrušit své členství v programu IQOS CLUB odvoláním souhlasu s členstvím v programu IQOS CLUB, jakož i s kontaktováním ze strany Provozovatele, jež je jeho nedílnou součástí a je nezbytné pro vedení účtu Člena Klubu. V tomto případě již nebude možné se do IQOS CLUB přihlásit ani využívat získané body a výhody. Opětovným udělením souhlasu ve lhůtě do 36 měsíců od jeho odvolání je však možné svůj IQOS CLUB účet v plném rozsahu obnovit. Za odvolání souhlasu s podmínkami programu IQOS CLUB je považován rovněž požadavek na výmaz křestního jména a prvního písmena příjmení z profilu Člena Klubu, který jej doporučil.

5. Ukončení činnosti programu IQOS CLUB

5.1 – Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nebo ukončit činnost programu IQOS CLUB.

5.2 – V případě pozastavení nebo ukončení činnosti programu IQOS CLUB je Provozovatel povinen o pozastavení nebo ukončení činnosti informovat Členy Klubu prostřednictvím e-mailu či SMS, jakož i na internetové stránce www.IQOS.com.

5.3 – Dojde-li k ukončení činnosti programu IQOS CLUB, je Člen Klubu v případě, že shromáždil příslušný počet bodů a dalších výhod dle těchto Všeobecných podmínek, oprávněn k výměně takto shromážděných bodů za příslušné vouchery a k uplatnění získaných výhod. V ostatních případech budou všechny body, vouchery a výhody na členských účtech vymazány.

5.4 – Nárok na vouchery a výhody není Členem Klubu soudně vymahatelný.

6. Změny Všeobecných podmínek

6.1 – Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky kdykoliv změnit. Změna Všeobecných podmínek je platná ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce www.IQOS.com. Aktivní získávání bodů a uplatňování výhod plynoucích z členství v programu IQOS CLUB po zveřejnění změny Všeobecných podmínek se považuje za souhlas s takovou změnou.

7. Řešení sporů

7.1 – Nepodaří-li se nám vyřešit případný spor s Vámi v souvislosti s členstvím nebo přidělováním výhod a odměn v IQOS CLUB vzájemnou dohodou, můžete se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení takového sporu na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Rovněž je možné využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí, na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.2 – Náš vztah se řídí výhradně českým právním řádem.

8. Informace o zpracování osobních údajů Členů Klubu

8.1 – Provozovatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Členů Klubu v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a datum narození v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  a účelem vedení a správy členského účtu v programu IQOS CLUB a pro účely, s nimiž dal Člen Klubu souhlas dle těchto Všeobecných podmínek. Člen Klubu odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů.

8.2 – Osobní údaje Člena Klubu jsou zpracovávány po dobu uděleného souhlasu s členstvím a následující
3 měsíce po zániku členství. Osobní údaje mohou být předmětem zpracování i po tomto datu, avšak výlučně
v rozsahu a po dobu požadovanou účetními a daňovými právními předpisy České republiky.

8.3 – Členství v programu IQOS CLUB a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v programu IQOS CLUB a bez jejich poskytnutí není možné se programu IQOS CLUB účastnit. Zákonnost zpracování osobních údajů soutěžících je dána dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

8.4 – Členové Klubu mají následující práva související se zpracováním svých osobních údajů: právo požadovat od pořadatele přístup k osobním údajům, právo na jejich přenos k jinému správci, opravu a/nebo výmaz, popřípadě právo požádat o omezení jejich zpracování. Více informací o právech spotřebitelů ve vztahu k jejich osobním údajům je k dispozici v PMI Zásadách ochrany soukromí spotřebitelů, které jsou k dispozici na www.IQOS.com.

8.5 – Osobní údaje, k jejichž zpracování je Provozovatel oprávněn, mohou být použity pro automatizované zpracování, avšak bez vzniku právních účinků pro spotřebitele, a pro profilování v rozsahu popsaném v těchto VP.

8.6 – Zpracování osobních údajů je prováděno Provozovatelem, osobní údaje však pro Provozovatele mohou

zpracovávat i vybraní zpracovatelé:

Adbros s.r.o.

Srbská 2741/53

612 00  Brno – Královo Pole

IČO: 27677338

8.7 – Osobní údaje zpracovává přímo Pořadatel nebo jiný výše uvedený zpracovatel, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany výše uvedených osobních údajů. Zpracování výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

8.8 – Osobní údaje mohou být za určitých zákonem stanovených podmínek zpřístupněny oprávněným subjektům nebo je Pořadatel může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

8.9 – Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. zpracovatelům). V souladu s právními předpisy mohou být osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor.

8.10 – V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se Člen Klubu může obrátit na Provozovatele na pmcz.gdpr@pmi.com nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz.

8.11 – Více informací o zpracování osobních údajů je k dispozici v PMI Zásadách ochrany soukromí spotřebitelů, které jsou dostupné na www.IQOS.com.

9. Souhlas se Všeobecnými podmínkami

9.1 – Člen Klubu vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami zaškrtnutím políčka „Chci se stát členem IQOS CLUB“.

Provozovatel: Philip Morris ČR a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, IČO: 14803534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627.

V Praze dne 1. 1. 2024