POVOLENÍ K POUŽÍVÁNÍ OBSAHU VYTVÁŘENÉHO UŽIVATELI

Kdo jsme?

Jsme členem skupiny společností Philip Morris International (dále jen „my“, „nám/nás“ nebo „PMI“). Identifikovali jsme se vám (dále jen „Vy“ nebo „Vám / Váš“) a poskytli Vám prostřednictvím www.iqos.com („Webové stránky“) naše kontaktní údaje, na základě kterých jste se dostali právě sem.

 

Odpovědnost a zřeknutí se odpovědnosti

Rádi bychom použili Vámi vytvořený obsah („UGC“). Odesláním Vašeho obsahu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami (dále jen „Podmínky”), na jejichž základě nám dovolujete používat Vámi vytvořený obsah uvedený v tomto dokumentu. 

Toto jsou důležitá ustanovení: měli byste si je přečíst před odesláním jakéhokoli UGC, protože jsou pro vás závazná.

POKUD NEPOTVRDÍTE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBUDETE MOCI UGC ODESLAT.

Jste odpovědní za UGC, který prostřednictvím Webových stránek odešlete/zveřejníte, a vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoli UGC, který obsahuje:

- Urážlivé nebo hrubé/hanlivé výrazy

- Nenávistné nebo diskriminační komentáře týkající se rasy, etnického původu, náboženství, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo politických názorů

- Odkazy nebo komentáře obsahující sexuálně explicitní obsah

- Porušení autorských práv nebo práv duševního vlastnictví

- Spam, návnady na odkazy nebo soubory obsahující viry, které by mohly poškodit činnost počítačů nebo mobilních zařízení jiných lidí

- Útoky na konkrétní skupiny nebo jakékoli komentáře, jejichž cílem je obtěžovat, zastrašovat nebo urážet jednotlivce

- Obchodní nabídky nebo propagace konkurenta

Vyhrazujeme si právo odstranit výše popsaný UGC, ale i další obsah, který budeme dle vlastního uvážení považovat za nevhodný.

 

POVOLENÍ K POUŽÍVÁNÍ OBSAHU VYTVÁŘENÉHO UŽIVATELI

1.      Toto povolení k používání vašeho obsahu (Vámi vytvořeného obsahu, dále UGC) představuje dohodu mezi Vámi a společností PMI.

1.     Potvrzujete, že:

a.      jste v současnosti uživatelem výrobku IQOS nebo VEEV a je vám nejméně 18 let (pokud se nevyskytujete v UGC) nebo nejméně 25 let (pokud se rozeznatelným způsobem vyskytuje v UGC);

b.      UGC je vaším původním dílem a neporušuje žádná práva duševního vlastnictví, osobnostní či jiná práva, která náleží třetím stranám;

c.       vaše povolení k používání vašeho UGC podle této dohody („vaše licence“) neporušuje vaše stávající smluvní závazky nebo platnou legislativu;

d.      všem osobám, včetně vás, které se vyskytnou v UGC, je nejméně 25 let, a že od těchto osob máte souhlas  je: i) fotografovat, nahrávat nebo filmovat, ii) zahrnout jejich fotografii, zvukový a/nebo video záznam do vašeho UGC a iii) v relevantních případech použít jejich jména, která budou sdílena společností PMI a přidruženými společnostmi pro níže uvedené účely, a to bez jakéhokoli protiplnění pro tyto osoby, a iv) poskytnout společnosti PMI kopii písemného souhlasu, pokud vás o to tato společnost požádá.

2.     Uchováváte si veškerá práva související s vaším UGC, ale udělujete tímto společnosti PMI a jejím přidruženým společnostem bezplatnou a trvalou licenci na užívání a kopírování UGC pro veškeré zákonné účely (vč. komerčních), tedy i pro účely marketingu, propagace a/nebo reklamy bezdýmných výrobků společnosti PMI, jakož i výrobků, služeb a propagačních materiálů s nimi souvisejících, dle vlastního uvážení PMI a bez jakékoli záruky (výslovné nebo předpokládané) s ohledem na naše užití těchto údajů, od data, kdy udělíte PMI a jejím přidruženým společnostem vaší licenci.

3.     Poskytujete společnosti PMI a jejím přidruženým společnostem právo reprodukovat, upravovat, zobrazovat a připravovat odvozená díla, veřejně provádět, zobrazovat, distribuovat, vysílat a jinak používat váš UGC, a to v plném rozsahu či jeho část dle uvážení společnosti PMI (nebo kterékoli z jejích přidružených společností) pro výše uvedené účely, v jakýchkoli předpokládaných médiích ke zveřejnění a v jakýchkoli zeměpisných oblastech.

4.     PMI a jejím přidruženým společnostem udělujete souhlas k používání svého jména, přezdívky, podoby, pseudonymu, práv souvisejících s publicitou, hlasu, živého či zaznamenaného vystoupení, podpisu, fotografie a základních údajů o vás a dalších osobách, které jsou součástí UGC, v souladu s PMI Zásadami ochrany soukromí obchodních partnerů, které jsou k dispozici zde: https://www.pmiprivacy.com/en/business-partner, a prohlašujete, že jste o těchto podmínkách informovali ostatní osoby zahrnuté v UGC.

5.     V případě, že UGC poruší jakákoli vlastnická práva jakékoli třetí strany nebo popírá nebo porušuje práva na ochranu soukromí nebo souvisejících s publicitou jakékoli osoby, odškodníte, budete jednat ve prospěch (budete bránit), a vzdáte se vůči společnosti PMI a jejím přidruženým společnostem veškerých  nároků, požadavků, náhrad škody, závazků, ztrát, nákladů a výdajů vyplývajících z tohoto porušení nebo s ním souvisejících.

6.     Souhlasíte s tím, že Vaše licence je dobrovolná a můžete tuto dohodu o licenci svobodně s PMI uzavřít.

7.     Od své licenční dohody můžete kdykoli odstoupit v případě budoucího UGC tím, že kontaktujete ugc-claims@pmi.com (id e-mailu) nebo jinými způsoby podle pokynů uvedených v podmínkách používání na našich kanálech, ale i po tomto odstoupení zůstává Vaše licence platná a vynutitelná ve vztahu k jakémukoli UGC, ke kterému jste nám udělili licenci a/nebo který jste zveřejnili na našich kanálech, účtech, či na jakýchkoli relevantních místech, která jsou v souladu s příslušnými podmínkami používání, před vaším odstoupením.  Mějte na paměti, že zpracování vašeho oznámení o odstoupení může nějakou dobu trvat, ale uděláme maximum pro to, abychom ho zpracovali co nejdříve.

8.     V případě dotazů nebo dalších informací ohledně vaší licence se můžete obrátit na ugc-claims@pmi.com (id e-mailu), pokud se domníváte, že váš materiál chráněný autorskými právy nebo duševním vlastnictvím byl neoprávněně použit, nebo pokud byla porušena vaše práva na ochranu soukromí nebo osobnosti.

9.     Vaši licenci nám můžete poskytnout odesláním souhlasu v reakci na naši žádost z účtu @iqos_cz nebo @veev.cz na Instagramu. Účtu @iqos_support_cz na sociální siti X,, nebo pomocí označení našeho oficiálního IQOS či VEEV účtu, pokud ho sledujete, nebo tím, že nám zašlete, odešlete či zveřejníte UGC na našich kanálech na sociálních médiích, účtech, webových stránkách; a

10. Vaše licence se řídí právem Švýcarska a podléhá jurisdikci soudů ve švýcarském městě Lausanne.