Všeobecné smluvní podmínky zkušebního použití nového zařízení IQOS ILUMA

Tyto všeobecné smluvní podmínky společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, IČO: 148 03 534, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 627, (dále jen "Společnost" nebo "PM ČR") se vztahují na všechna zkušební použití zařízení k zahřívání tabáku IQOS ILUMA, která poskytuje Společnost dospělým uživatelům, pokud se zařízení poskytují nová, bez ohledu na to, kde spotřebitel smlouvu o zkušebním použití zařízení IQOS ILUMA uzavře (přímo na iqos.com nebo s asistencí agenta IQOS zákaznické linky) (dále jen "Smlouva o zkušebním použití IQOS ILUMA"). Účelem těchto obchodních podmínek je podrobně upravit práva a povinnosti Společnosti a dospělých spotřebitelů v souvislosti se zkušebním použitím nových zařízení IQOS ILUMA (dále jen „Služba“) na základě Smlouvy o zkušebním použití IQOS ILUMA.

Všechny Smlouvy o zkušebním použití IQOS ILUMA jsou smlouvami uzavřenými na dálku ve smyslu platných právních předpisů ČR.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 17. 7. 2023.

Subjekt, se kterým Smlouvu o zkušebním použití IQOS ILUMA uzavíráte – Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, IČO: 148 03 534, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 627.

Kontaktní informace, proces pro uplatnění reklamace – V případě jakéhokoliv problému se zařízením IQOS ILUMA nebo pokud potřebujete pomoc v souvislosti se Smlouvou o zkušebním použití IQOS ILUMA, neváhejte se obrátit na IQOS zákaznickou linku +420 800 413 413, případně e-mail contact.cz@iqos.com. Další informace jsou dostupné na: www.iqos.com. Shrnutí postupů uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů souvisejících se Smlouvou o zkušebním použití IQOS ILUMA je dostupné na: www.iqos.com v části Podpora / Zkušební použití IQOS ILUMA.

 

Komu je zkušební použití zařízení IQOS ILUMA určeno – Zkušební použití zařízení IQOS ILUMA je určeno výhradně pro registrované dospělé uživatele IQOS, kteří dosud nikdy nezakoupili IQOS, lil SOLID nebo IOQS VEEV (nebo VEEV One) zařízení. Registrovaný uživatel může využít Službu o zkušebním použití IQOS ILUMA pouze jednou.

Charakter Služby, doba trvání a další podmínky – Zařízení IQOS ILUMA Vám bylo poskytnuto, abyste mohli vyzkoušet rozdíl mezi zahřívanými tabákovými výrobky a tabákovými výrobky, které tabák spalují, po dobu 14 dní (dále jen "Dohodnutá doba" nebo "Doba trvání smlouvy"). Zařízení IQOS ILUMA je určeno výhradně pro Vaše osobní použití.

Při přebírání zařízení si zařízení řádně zkontrolujte. Nemáte povinnost převzít zařízení, jehož obal je porušen nebo vykazuje jakékoliv jiné znaky poškození. Na zařízení IQOS ILUMA nejste oprávněn/a provádět jakékoliv změny, resp. do něj zasahovat. Máte povinnost používat zařízení IQOS ILUMA v souladu s uživatelskou příručkou IQOS ILUMA, která je součástí balení. Převzetím zařízení IQOS ILUMA na Vás přechází nebezpečí vzniku škody na zařízení, za které nesete odpovědnost.

Celková částka – celková částka, kterou nám uhradíte při uzavření Smlouvy o zkušebním použití IQOS ILUMA, je 375 Kč (slovy: třista sedmdesát pět korun českých) včetně DPH a ostatních daní. Tato částka je kupní cena za 3 ks krabiček náplní, které jsou ke zkušebnímu zařízení přibaleny dle preferencí spotřebitele. Kupní cenu náplní uhradíte bezhotovostně on-line (platební kartou) na IQOS.com. Při objednání zkušebního použití IQOS ILUMA za asistence našich zástupců provedete úhradu prostřednictvím odkazu k platbě uvedeného v emailu Shrnutí objednávky.

Platba za Službu (cena služby včetně DPH a ostatních daní) je 0, 00 Kč (slovy: nula korun českých).

Potvrzení o uzavření smlouvy – Po uzavření Smlouvy o zkušebním použití IQOS ILUMA Vám bude na Vaši emailovou adresu zasláno potvrzení o jejím uzavření (dále jen "Potvrzení o objednávce"). Součástí potvrzení bude specifikace zařízení IQOS ILUMA, ostatní dohodnuté podmínky včetně prodejní ceny zařízení IQOS Iluma.

Postup po uplynutí Dohodnuté doby

Po uplynutí Dohodnuté doby 14 dní od převzetí IQOS ILUMA zařízení, máte dvě možnosti:

Možnost 1: Nákup zařízení – V případě, že se během Dohodnuté doby rozhodnete zakoupit zařízení IQOS ILUMA, musíte nám své rozhodnutí sdělit prostřednictvím Vašeho osobního profilu na iqos.com a provést platbu kupní ceny zařízení IQOS ILUMA. Výše platby bude odpovídat prodejní ceně zařízení IQOS ILUMA nebo IQOS ILUMA ONE, která je uvedena v objednávce zkušebního použití. V takovém případě se naše vzájemné vztahy v souvislosti s kupní smlouvou na zařízení IQOS ILUMA budou řídit Všeobecnými obchodními podmínkami IQOS, které jsou k dispozici na iqos.com. K převodu vlastnictví k zařízení IQOS ILUMA dojde po úplném zaplacení kupní ceny.

Možnost 2: Vrácení zařízení – V případě, že se kdykoliv během Dohodnuté doby rozhodnete zařízení vrátit, musíte nás o této skutečnosti informovat prostřednictvím svého osobního profilu na iqos.com a zařízení IQOS ILUMA nám vrátit. Úspěšným vrácením se rozumí vrácení zařízení včetně kompletního balení a veškerého příslušenství ve stavu odpovídajícímu dohodnutému opotřebení. Vrácení probíhá prostřednictvím kurýrní služby, jejíž kurýr si od vás vrácené zařízení vyzvedne na adrese určené v objednávce zkušebního použití. V případě neúspěšného vrácení (nekompletní zařízení nebo příslušenství, přílišné poškození, nedodání původního balení) bude účtována prodejní cena zařízení uvedená v objednávce zkušebního použití.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se ve lhůtě uvedené výše nerozhodnete pro nákup zařízení nebo pro vrácení zařízení, budete mít povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši prodejní ceny uvedené v objednávce o zkušebním použití zařízení IQOS ILUMA. Povinnost zaplatit nám předmětnou smluvní pokutu Vám vznikne také v případě, že se rozhodnete nám zařízení IQOS ILUMA vrátit, ale zařízení nám nevrátíte do 14 dnů počítaných od uplynutí doby trvání Smlouvy o zkušebním použití IQOS ILUMA. Pro vyloučení pochybností platí, že v případě, že nám zaplatíte zmíněnou smluvní pokutu, Vám zaniká povinnost vrátit nám poskytnuté zařízení IQOS ILUMA.

Uchovávání údajů o vaší platební kartě – Společnost (nebo její poskytovatelé platebních služeb) bude uchovávat údaje o Vaší platební kartě po dobu nezbytnou k výkonu práv vyplývajících ze Smlouvy o zkušebním použití IQOS ILUMA.

Váš souhlas s inkasem v případě, že nevrátíte zařízení IQOS ILUMA – Výslovně souhlasíte s tím, že budeme oprávněni zrealizovat inkaso výše uvedené smluvní pokuty prostřednictvím uložených údajů o Vaší platební kartě v případě, že nám zařízení nevrátíte tak jak je uvedeno výše v těchto smluvních podmínkách.

Právo odstoupit od této smlouvy – Od Smlouvy o zkušebním použití IQOS ILUMA máte právo písemnou formou odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o zkušebním použití zařízení IQOS ILUMA. Pokud jste udělili souhlas s poskytnutím Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o zkušebním použití IQOS ILUMA (tj. před uplynutím 14denní lhůty, která začíná běžet den následující po uzavření předmětné smlouvy), ztrácíte po úplném poskytnutí Služby (tj. po uplynutí Doby trvání smlouvy) právo na odstoupení od předmětné smlouvy. Preferovaným způsobem odstoupení od Smlouvy o zkušebním použití IQOS Iluma je vyjádření se prostřednictvím svého osobního profilu na iqos.com volbou možnosti „Vrácení zařízení“. Dalším platným způsobem odstoupení od Smlouvy je jakékoliv jiné jednoznačné písemné prohlášení, z něhož bude jasně a bez jakýchkoliv pochybností bude z nej vyplývat Vaše vůle odstoupit od předmětné smlouvy. Za den, kdy jste odstoupili od předmětné smlouvy, bude považován den, kdy jste provedli svou volbu na iqos.com nebo nám bylo doručeno Vaše jednoznačné písemné odstoupení od předmětné Smlouvy. V případě, že jste odstoupili od Smlouvy na iqos.com výběrem volby „Vrácení zařízení“, proběhne vrácení zkušebního zařízení způsobem popsaným výše v části „Postup po uplynutí dohodnuté doby – Možnost 2: Vrácení zařízení“. Pokud jste od Smlouvy odstoupili jiným jednoznačným písemným prohlášením, zašlete nám zařízení IQOS Iluma společně s kopií Vašeho prohlášení na adresu určenou pro IQOS reklamace: Kühne + Nagel, spol. s r.o., Průmyslová 1372, 253 01 Hostivice.

Odpovědnost za vady poskytnutého plnění – Společnost odpovídá za vady poskytnutého plnění podle všeobecného předpisu, kterým je zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (NOZ).

Mimosoudní řešení sporů - V případě vzniku jakéhokoli sporu ze Smlouvy o zkušebním použití IQOS ILUMA, který se nám nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, se můžete obrátit s návrhem na mimosoudní řešení takového sporu na Českou obchodní inspekci  Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Rovněž můžete využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zvláštní ustanovení v souvislosti se smlouvou uzavřenou na dálku

Potvrzujete, že jste byl/a jasně a srozumitelně seznámen/a se všemi skutečnostmi vyplývajícími z ustanovení NOZ při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění pozdějších předpisů. Zároveň tímto vyjadřujete souhlas s tím, aby vám některé informace byly poskytnuty prostřednictvím jiného trvanlivého média – webové stránky Společnosti www.iqos.com.

Souhlasíte s tím, abychom Vám poskytli Službu zkušebního použití IQOS ILUMA před uplynutím 14denní lhůty, během které můžete odstoupit od Smlouvy o zkušebním použití IQOS ILUMA. Zároveň potvrzujete, že jste si vědom/a důsledků udělení takového souhlasu, a že jste byl/a řádně poučen/a o tom, že udělením takového souhlasu se zahájením poskytování Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, po úplném poskytnutí Služby ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

Zpracování osobních údajů – Více informací o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k nim, najdete v PMI Zásadách ochrany soukromí spotřebitelů, které jsou k dispozici na https://www.pmiprivacy.com/czech-republic/cs/consumer. V případě jakýchkoliv dotazů, které souvisejí se zpracováním Vašich osobních údajů, nás můžete kontaktovat na pmcz.gdpr@pmi.com.

Vztah k Všeobecným obchodním podmínkám IQOS – Na záležitosti, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách, se přiměřeně vztahují pravidla uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách IQOS, které jsou k dispozici na iqos.com.