IQOS Slovníček pojmů

2 | 3 |  A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M |
N | P | R | S | T | V | W

2

2R4F
2R4F byla dříve standardní referenční cigareta používaná v tabákovém průmyslu a testech toxicity. V roce 2006 byla nahrazena novou verzí 3R4F.

                                                                                                                                                                                                     

3

3R4F
3R4F je standardní referenční cigareta používaná výrobci tabákových výrobků i zdravotnickými organizacemi z celého světa pro účely testování. Jako uniformní verzi cigarety ji pro vědecké účely vyvinula americká univerzita v Kentucky a používá se od roku 2006. Více na coresta.org

                                                                                                                                                                                                     

A

Acetaldehyd
Acetaldehyd je aldehyd kyseliny octové – bezbarvá, těkavá a hořlavá kapalina štiplavého zápachu. Tato organická sloučenina je produkována rostlinami, vyskytuje se ve zralém ovoci, kávě či tabáku. V lidském organismu vzniká při metabolizování alkoholu a působí zejména na centrální nervovou soustavu, způsobuje známou „kocovinu“. Je označován jako extrémně hořlavý a zdraví škodlivý.

                                                                                                                                                                                                     

Aerosol
Aerosol je různorodá směs malých pevných či kapalných částic rozptýlených v plynu, kterým je nejčastěji vzduch. Směs z pevných částic se označuje jako dým, případně kouř. Varianta s rozptýlenou kapalinou se udává jako mlha, popř. pára. Cigaretový kouř je pak specifický přítomností pevných částic, které vznikají při hoření tabáku. U e-cigaret ani zařízení IQOS nedochází k takovému hoření, proto se u nich používá termín aerosol.

                                                                                                                                                                                                     

ASHRAE
Zkratka pro American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Jedná se o profesní sdružení všech subjektů v USA činných v oboru výroby topných, chladicích, větracích a klimatizačních systémů. Hlavní pozornost se zaměřuje na podporu technologií pro řízení klimatu v budovách v topenářském, ventilačním a klimatizačním průmyslu. Sdružení sestavuje doporučení s mezinárodní platností. Více na https://www.ashrae.org/

                                                                                                                                                                                                     

B

Bezpečnostní standardy IEC, UL a IATA
Jedná se o mezinárodní normy světových organizací pro elektrotechniku, elektroniku, sdělovací techniku a příbuzné obory.
IEC je Mezinárodní elektrotechnická komise, z anglického International Electrotechnical Commission. Podrobnosti dostupné v anglickém jazyce jsou k dispozici na adrese https://www.iec.ch/
UL představuje normy bezpečnostní organizace Underwriters Laboratories, založené roku 1894. Podrobnosti v anglickém jazyce jsou dostupné na adrese https://ulstandards.ul.com/
IATA standardy pak reprezentují doporučení nevládní mezinárodní organizace sdružující letecké dopravce – The International Air Transport Association.

                                                                                                                                                                                                     

Biomarkery
Pod tento pojem lze zařadit ukazatele expozice a ukazatele klinického rizika. Biomarkery expozice uvádí, do jaké míry, popř. s jakým rizikem je lidský organismus  vystaven účinkům chemických látek. V případě cigaretového kouře se měří hodnoty jednotlivých složek kouře obsažené v lidské tkáni či tělních tekutinách. Z těchto ukazatelů lze následně odvodit, jak velké množství konkrétní látky se v průměru dostává do  organismu . Ukazatele klinického rizika pak hodnotí změny v chemickém a fyziologickém složení částí lidského organismu  (na úrovni orgánů, tkáně či buněk), které jsou spojené s nějakou nemocí či náchylností k onemocněním. Tyto ukazatele tak představují možnost reakce lidského organismu na nějakou chemickou látku. Nutně neznamenají, že se u dotyčného rozvine konkrétní onemocnění, pouze že k jeho vzniku může být náchylnější.

                                                                                                                                                                                                     

Boční dým
Boční dým, též zvaný proud bočního dýmu, je kouř, který vychází ze zapáleného (doutnajícího) konce cigarety. Oproti kuřákem vdechovanému kouři má jiné, nebezpečnější složení a přispívá k pasivnímu kouření.

                                                                                                                                                                                                     

C

CRO
Z anglického Contract research organization. Jde o souhrnný pojem pro kontraktní společnosti, které svým výzkumným servisem podporují farmaceutický, biotechnologický a zdravotnický průmysl. CRO podporují mnoho aspektů vědeckého bádání – vývoj, provádění a kontrolu studií a analýz, dokumentaci, zaštiťují klinické bádání a hodnocení produktů, jejich testování, revize dokumentací atp. a tím šetří čas i peníze svým zadavatelům. Samozřejmě podléhají nestranným právním úpravám a nařízením. 

                                                                                                                                                                                                     

D

Dehet
Anglicky tar, v češtině známý též jako tér. Jde o směs několika set chemických látek, hustou olejovitou kapalinu charakteristického zápachu a tmavé barvy. Tabákový dehet vzniká při hoření cigaret, resp. při spalování tabáku. V e-cigaretách ani v zařízení IQOS a podobných produktech nevzniká. Dehet obsahuje převážně látky považované za karcinogenní nebo toxické. Jelikož obsahuje tolik různých látek, je složitější přesně stanovit jeho škodlivost jen na základě množství, proto byl tento údaj z cigaretových krabiček odstraněn. Více v sekci Chemické složení

                                                                                                                                                                                                     

E

E-cigarety
Neboli elektronické cigarety či vaporizéry. Jedná se o elektronická zařízení produkující aerosol, vizuálně podobný cigaretovému kouři, z kapalné náplně obecně nazývané e-liquid. Tyto náplně mají různé příchutě a obsah, přičemž nutně nemusí obsahovat nikotin.

                                                                                                                                                                                                     

EHTP
Z anglického Electronically Heated Tobacco Product. Jedná se o kategorii zařízení, která slouží k nahřívání tabáku oproti jeho spalování jako u klasických cigaret. Společnost Philip Morris International dospělým kuřákům nabízí hned několik výrobků z této kategorie, např. známý IQOS nebo novinku TEEPS. Více se v anglickém jazyce dozvíte  zde

                                                                                                                                                                                                     

ERS
Z anglického Exposure Response Study. ERS je rozsáhlá studie společnosti Philip Morris International, která zjišťovala, zda kompletní přechod dospělých kuřáků na tabákové výrobky bez kouře, např. IQOS, vede ke zlepšení jejich ukazatelů klinického rizika. Cílem bylo dosáhnout obdobných hodnot těchto ukazatelů jako u abstinujících kuřáků.

                                                                                                                                                                                                     

EU
Evropská unie.

                                                                                                                                                                                                     

Expozice
Odborně míra působení látky na živý organismus neboli vystavení lidského organismu účinkům chemických látek. Jde o celý proces vniknutí látky do  organismu  až po její transport na konkrétní místa účinku v organismu.

                                                                                                                                                                                                     

F

Farmakodynamické studie (PD)
Hodnotí vliv látek na organismus, tedy jak chemické sloučeniny působí na organismus.

                                                                                                                                                                                                     

Farmakokinetické studie (PK)
Hodnotí reakci organismu na chemické látky, jakým způsobem organismus látky zpracovává, jak se vstřebávají, zda se nevyskytují nežádoucí účinky atp. V případě nikotinu tyto studie pomáhají určit, do jaké míry jsou alternativní tabákové výrobky vhodnou náhradou cigaret. 

                                                                                                                                                                                                     

FDA
Z anglického Food and Drug Administration – Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA. Jedná se o vládní agenturu Spojených států amerických, resortu zdraví a služeb, která je zodpovědná za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv, kosmetických přípravků, lékařských přístrojů a biofarmaceutických a krevních produktů v USA.

                                                                                                                                                                                                     

G

Glycerin
Glycerin, též zvaný glycerol, je organická sloučenina známá jako bezbarvá viskózní kapalina sladké chuti a bez zápachu. Glycerin se používá jako rozpouštědlo, tedy zvlhčující látka v potravinářství, k ošetřování plastů a pryže atd. Ve zředěném stavu se používá ke zvlhčování pokožky a sliznic. Glycerol je slabě jedovatý. V menších dávkách způsobuje bolesti hlavy, žaludeční potíže a zvracení, ovšem k takové reakci by dospělý člověk musel požít nejméně 90 až 120 g této látky najednou. V nízkých koncentracích je prakticky neškodný.

                                                                                                                                                                                                     

H

HeatControl™
Jedná se o technologické řešení nahřívání tabáku speciálně navržené společností Philip Morris International pro účely produktů, jako je IQOS. Tato technologie slouží k nahřívání pevné tabákové náplně přímo z jejího středu pomocí keramické čepele potažené platinou a bezpočtem elektronických senzorů, které monitorují a udržují konstantní teplotu.

                                                                                                                                                                                                     

Heat not Burn
V angličtině termín používaný pro produkty, které tabák nespalují, ale nahřívají. Takovým zařízením je IQOS.

                                                                                                                                                                                                     

I

IAQ
Z anglického indoor air quality, tedy kvalita vnitřního vzduchu.

                                                                                                                                                                                                     

In vitro studie
In vitro je odborný termín používaný v medicíně, biologii a dalších příbuzných oborech pracujících s organismy a jejich částmi v umělých podmínkách laboratoře, který se z latiny překládá jako „ve skle“. V přeneseném slova smyslu to pak představuje vědecké rozbory ve zkumavce, Petriho miskách a dalším laboratorním skle, kde lze něco pěstovat či kultivovat.

                                                                                                                                                                                                     

In vivo studie
Jedná se o latinský termín užívaný v biologii a medicíně. Znamená doslovně „v živém“, míněno tedy v živém lidském nebo zvířecím organismu. Termín se může se týkat jak pokusu, tak skutečného průběhu určitého děje nebo nemoci v přirozených podmínkách, např. pozorování organismů v přirozeném prostředí.

                                                                                                                                                                                                     

K

Karcinogen
Též kancerogen. Jakákoliv chemická látka, biologický agent (virus) nebo průmyslový proces, které způsobují nebo podporují rakovinné množení buněk, jež vede k výskytu rakovinných nádorů. Oficiální databázi karcinogenů vede Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která je také kategorizuje podle míry vědeckých důkazů o souvislosti mezi vystavením danému faktoru a výskytem rakoviny.

                                                                                                                                                                                                     

L

Laboratorní praxe OECD
Jedná se o zásady správné laboratorní praxe při neklinických studiích, jejichž účelem je zajistit získávání dat o vysoké kvalitě a spolehlivosti. Tyto harmonizované postupy jsou uznávané v zemích OECD, kam spadá i Česká republika. Pravidla se týkají podmínek, za kterých se tyto studie plánují, provádějí, kontrolují, zaznamenávají, předkládají a archivují. Více info na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde

                                                                                                                                                                                                     

M

Marker ETS
Alias ukazatel (cigaretového) kouře v prostředí. Přítomnost vybraných chemických látek indikuje, do jaké míry jsou lidé v okolí vystaveni cigaretovému kouři z něčí cigarety, doutníku nebo dýmky. Vdechování takového kouře se nazývá pasivní kouření. Mezi sledované chemické látky patří např. solanesol, scopoletin, nikotin, 3-ethenylpyridin a jiné.

                                                                                                                                                                                                     

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC
Z anglického International Agency for Research on Cancer (více na https://www.iarc.fr/). Jedná se o mezinárodní agenturu, která je součástí Světové zdravotnické organizace. Sídlí ve francouzském městě Lyon a koordinuje výzkum příčin rakoviny. Také vede oficiální databázi kategorizující rakovinotvorné látky.

                                                                                                                                                                                                     

Mezinárodní standardy ISO
Normy či standardy  vydané světovou federací s názvem Mezinárodní organizace pro normalizaci se sídlem v Ženevě. Pojem ISO pochází z řeckého výrazu pro „stejný“. Organizace se zabývá tvorbou celosvětově uznávaných norem ISO a jiných druhů dokumentace ve všech oblastech normalizace: technické specifikace, technické zprávy, veřejně dostupné specifikace, dohody o technických trendech, dohody z pracovní konference průmyslu, pokyny ISO.

                                                                                                                                                                                                     

N

Nikotin
Nikotin je rostlinný alkaloid vyskytující se v tabáku. Jedná se o zásaditou organickou sloučeninu, která má stimulační a uvolňující účinky. Jelikož ovlivňuje nervovou soustavu, jde o návykovou látku, na kterou vzniká závislost.

                                                                                                                                                                                                     

P

Pasivní kouření
K pasivnímu kouření dochází, pokud jsou lidé vystaveni tabákovému kouři v prostředí a vdechují jej, i když sami nekouří.

                                                                                                                                                                                                     

Platform 1
Jiné označení pro zařízení IQOS, se kterým se lze setkat na oficiálních stránkách výrobce Philip Morris International www.pmiscience.com

                                                                                                                                                                                                     

PLA filtr
Z anglického Polylactic acid. Vlákno PLA je polyesterový výrobek z rostlinných materiálů. Je plně rozložitelný a zdravotně nezávadný. V případě tabákových náplní určených pro zařízení IQOS se jedná o surovinu, která sestává nejméně z 85 % esterů kyseliny mléčné, původem z kukuřičného škrobu. PLA materiály mají lepší odolnost vůči slunečnímu a tepelnému záření než běžné polyestery a jejich vynikající vlastností je, že látky, které obsahují, jsou biologicky odbouratelné.

                                                                                                                                                                                                     

Potenciálně škodlivé látky HPHCs
Z anglického Harmful and Potentially Harmful Constituents. Jedná se o veřejný seznam škodlivých chemických látek obsažených v tabákovém kouři. Byl ustanoven vládní agenturou Spojených států amerických – Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. K dnešnímu dni čítá již 93 látek. Jejich seznam v anglickém jazyce je dostupný  zde

                                                                                                                                                                                                     

R

Rekonstituovaný tabák
Termín používaný v souvislosti s tabákovými náplněmi určenými pro zařízení IQOS. Vyrábí se tak, že listy tabáku jsou jedinečným způsobem rozemlety a následně zpět poskládány do rovnoměrných archů pro ideální poměr a rozložení surovin. Tyto archy jsou poté navrásněny a zformovány do tabákové vložky.

                                                                                                                                                                                                     

S

Stechiometrická směs
Odborné pojmenování dokonalé směsi v kontextu hoření. Pokud směs neobsahuje ani přebytek paliva, ani přebytek kyslíku k úplnému spálení paliva, nazývá se stechiometrickou.

                                                                                                                                                                                                     

T

Tabákové nitrosaminy
Pro tabák specifické chemické látky, které se do ovzduší uvolňují při kouření tradičních cigaret a které jsou považovány za jedny z významných karcinogenů obsažených v tabákovém kouři.

                                                                                                                                                                                                     

V

Vaporizační produkty
Rozsáhlá skupina elektronických zařízení, která slouží k odpařování kapalných, někdy pevných látek do plynného skupenství. Existují různé druhy vaporizérů, od velkých stolních přístrojů určených pro domácí použití přes menší kapesní přístroje. Většina vaporizérů je elektrických, poháněných baterií.

                                                                                                                                                                                                     

W

WHO
Z anglického World Health Organization, známá jako Světová zdravotnická organizace, založená Spojenými národy r. 1948. Jde o koordinační autoritu v mezinárodním veřejném zdraví.

                                                                                                                                                                                                     

WOT
Z anglického Whole Offer Test. „Test celkové nabídky“ hodnotí způsoby používání daného výrobku spotřebiteli před jeho uvedením na trh. Tento test se zaměřuje na studování používání výrobku v reálném prostředí a spokojenosti jeho uživatelů, popř. jaký je o produkt celkově zájem. Společnost Philip Morris International realizovala tyto testy ohledně zařízení IQOS celkem v pěti zemích: v Japonsku, Itálii, Německu, Švýcarsku a Jižní Koreji.

                                                                                                                                                                                                     

Výhodné nabídky IQOS

Objev výhodné IQOS nabídky

Chceš si IQOS vyzkoušet nebo si ho rovnou koupit? Využij výhodné nabídky a pořiď si zařízení za zvýhodněnú cenu.

Celý článek

Zařízení lil SOLID

Využij výhodné nabídky s lil SOLID

Výhodné nabídky na zařízení lil™ SOLID, které vyniká svou praktičností a minimalistickým vzhledem.

Celý článek

Zařízení IQOS VEEV

Objev výhody vapingu s IQOS VEEV!

Nový zážitek z vapingu pro Tvoje smysly. Objev výhodné nabídky s elektronickou cigaretou IQOS VEEV.

Celý článek