Pravidlá a podmienky

"Vymeň svoje zariadenie od IQOS na nahrievanie tabaku za nové so zľavou"

Platné od 01. 12. 2022 do odvolania.

1.      Usporiadateľ

1.1     Tieto pravidlá a podmienky (ďalej len „Pravidlá“) sa vzťahujú na ponuku „Vymeň svoje IQOS zariadenie na nahrievanie tabaku za nové so zľavou“ (ďalej len „Ponuka“). Cieľom Ponuky je poskytnúť spotrebiteľom možnosť prejsť zo starších zariadení na nahrievanie tabaku (IQOS 2.4/IQOS 2.4 PLUS/IQOS 3/IQOS 3 MULTI/IQOS 3 DUO/lil SOLID 2.0 – ďalej len „Zariadenie“) na nové zariadenie IQOS ILUMA.

1.2     Poskytovateľom Ponuky je spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, IČO: 31 344 259, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4512/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

1.3    Ponuka je platná od 01.12.2022 do odvolania.

2.      Komu je Ponuka určená?

2.1     Spotrebiteľ musí splniť nasledujúce podmienky na využitie Ponuky:

(a)     spotrebiteľ je dospelým užívateľom IQOS alebo lil SOLID 2.0,

(b)     spotrebiteľ a jeho Zariadenie sú registrovaní na IQOS.com,

(c)     spotrebiteľ je rezidentom v Slovenskej republike,

(d)     spotrebiteľ je vlastníkom kompletného Zariadenia. Kompletné Zariadenie sa skladá z vreckovej nabíjačky a nahrievača (IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3, IQOS 3 DUO) alebo z nahrievača (IQOS 3 MULTI, lil SOLID 2.0). Na využitie Ponuky nie je nevyhnutné vrátiť nabíjací kábel, originálne balenie ani ďalšie príslušenstvo,

2.2     Ponuka je určená výhradne spotrebiteľom, ktorí majú nárok na výmenu Zariadenia v rámci reklamácie, a všetkým členom IQOS CLUB, ktorí boli dňa 14. 11. 2022 platinovými členmi a dostali Ponuku e-mailom. Segmenty spotrebiteľov, ktorí dostanú Ponuku emailom, sa môžu rozširovať.

2.3     Spotrebiteľ môže túto Ponuku využiť na nákup maximálne troch Zariadení za obdobie 12 mesiacov.

2.4     Spotrebiteľ môže registrovať seba alebo svoje zariadenie na IQOS.com a v našich značkových predajniach IQOS.

2.5     Prijatím tejto Ponuky spotrebiteľ súhlasí s Pravidlami tejto Ponuky. Spotrebiteľ, ktorý nesplňuje tieto Pravidlá alebo s nimi nesúhlasí, nemôže túto Ponuku využiť.

3.      Ako Ponuka funguje?

3.1     Usporiadateľ poskytuje dva typy Ponuky:

(a)     proaktívnu Ponuku zo strany Usporiadateľa (ďalej len „Proaktívna ponuka“),

(b)     reaktívnu Ponuku zo strany Usporiadateľa (ďalej len „Reaktívna ponuka“).

3.2     Proaktívna ponuka je určená spotrebiteľom, ktorí dostali Ponuku e-mailom na základe segmentácie spotrebiteľov určenej Usporiadateľom. V prvej vlne Proaktívnu ponuku získajú spotrebitelia, ktorí sa stali platinovými členmi IQOS CLUB najneskôr 14. 11. 2022.

(a)     Platinoví členovia, ktorí majú na svojom účte na IQOS.com registrované jedno Zariadenie (IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3, IQOS 3 DUO, IQOS 3 MULTI, lil SOLID 2.0), dostanú jeden zľavový voucher e-mailom. Voucher je možné využiť do 31. 01. 2023.

(b)     Platinoví členovia, ktorí majú na svojom účte na IQOS.com registrované dve či viac Zariadení (IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3, IQOS 3 DUO, IQOS 3 MULTI, lil SOLID 2.0), dostanú e-mailom dva zľavové vouchery. Vouchery je možné využiť do 31. 01. 2023.

Segmenty spotrebiteľov, ktorí dostanú Ponuku e-mailom, sa môžu rozširovať kedykoľvek na základe rozhodnutia Usporiadateľa. Počet voucherov a ich platnosť sa môžu meniť.

Voucher je neprenosný a môže ho uplatniť len spotrebiteľ, ktorý dostal Ponuku.

3.3     Reaktívna ponuka je určená spotrebiteľom, ktorí majú nárok na výmenu Zariadenia v rámci reklamácie. Akcia sa nevzťahuje na Zariadenia, ktoré:

(a)     vykazujú chyby, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť Zariadenia – škrabance, zmenu farby, opotrebovanie a pod.,

(b)     je možné opraviť na mieste personálom.

(c)     Sú nefunkčné, ale ich záruka sa už skončila

O pridelení Reaktívnej ponuky rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ, t. j., že si ju nie je možné nárokovať.

Pod Ponukou sa rozumie zľava na nákup zvýhodnenej súpravy, ktorá sa skladá zo Zariadenia IQOS ILUMA (ILUMA PRIME, ILUMA alebo ILUMA ONE) a troch krabičiek tabakových náplní TEREA podľa výberu spotrebiteľa (ďalej len „Zvýhodnená súprava“).

Výška poskytnutej zľavy na Zvýhodnenú súpravu sa odvíja od zvoleného typu zariadenia IQOS ILUMA a úrovne členstva spotrebiteľa v IQOS CLUB.
 

Štandardná
Zvýhodnená súprava

(Zariadenie ILUMA
vrátane trochkrabičiek TEREA)
Zľava pre
platinových členov
IQOS CLUB
Zľava pre ostatných
spotrebiteľov
ILUMA PRIME súprava 35 EUR 25 EUR
ILUMA súprava 20 EUR 15 EUR
ILUMA ONE súprava 15 EUR 10 EUR

 

3.4     Ponuka sa vzťahuje len na Zariadenia vymenované v bode 1.1. Ponuku je možné využiť len na Zariadenie, ktoré je registrované na účte spotrebiteľa na IQOS.com.

3.5     Ponuka je možné využiť v IQOS Predajniach a Partnerských predajniach, kontaktovaním Centa starostlivosti o zákazníkov IQOS a prostredníctvom IQOS.com. Detailné informácie o miestach využitia Ponuky sa môže Spotrebiteľ informovať na Centre starostlivosti o zákazníkov IQOS na bezplatnej linke 0800 400 600.

3.6     Podmienkou Ponuky (t. j. zakúpenia Zvýhodnenej súpravy so zľavou) je odovzdanie starého Zariadenia pri prevzatí novej Zvýhodnenej súpravy. Ak spotrebiteľ nevráti svoje staré Zariadenie Usporiadateľovi alebo ho vráti nekompletné, Usporiadateľ má právo nevydať spotrebiteľovi jeho novú Zvýhodnenú súpravu a/alebo spotrebiteľa dodatočne kontaktovať s cieľom nápravy, prípadne požadovať od spotrebiteľa vrátenie celej výšky zľavy.

3.7     V prípade využitia Ponuky prostredníctvom IQOS.com je spotrebiteľ povinný vrátiť svoje Zariadenie kuriérovi pri prebraní svojej Zvýhodnenej súpravy. Súčasťou doručenia Zvýhodnenej súpravy je aj obálka s vratným štítkom na vrátenie Zariadenia, do ktorej spotrebiteľ vloží Zariadenie a odovzdá ju kuriérovi. Táto služba je bezplatná.

3.8     Odovzdaním Zariadenia Usporiadateľovi alebo tretej strane Usporiadateľa (napríklad kuriérovi) berie spotrebiteľ na vedomie a súhlasí, že odovzdané Zariadenie už nebude možné reklamovať ani ho dodatočne vymáhať.

3.9     Vrátené Zariadenia budú recyklované Usporiadateľom.

3.10    Trvanie využitia Ponuky je podmienené skladovými zásobami zariadení IQOS ILUMA.

3.11    Usporiadateľ má právo odmietnuť alebo vylúčiť spotrebiteľa z Ponuky, kedykoľvek dôjde k podozreniu zneužitia Ponuky.

4.      Rôzne

4.1     Ponuka je určená spotrebiteľom registrovaným na IQOS.com. Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s PMI Pravidlami o spracovaní osobných údajov na https://www.pmiprivacy.com/slovakia/sk/consumer/.

4.2    Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v Pravidlách tejto Ponuky kedykoľvek počas jej trvania po predchádzajúcom informovaní na IQOS Predajniach a Partnerských predajniach, kde je možné Ponuku využiť, a na IQOS.com. Každý spotrebiteľ, ktorý sa rozhodol využiť Ponuku, je povinný sa zoznámiť s úplnými Pravidlami, ktoré sú preňho záväzné.

4.3     Spotrebitelia nie sú oprávnení požadovať namiesto zľavy finančné alebo iné plnenie.

4.4     Spotrebiteľom, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nebudú môcť čerpať výhody tejto Ponuky, nebude poskytnutá žiadna finančná ani akákoľvek iná kompenzácia. O akýchkoľvek reklamáciách alebo námietkach voči Ponuke rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ.

4.5     V prípade ďalších otázok kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníkov IQOS na bezplatnej linke 0800 400 600 alebo e-mailom na contact.sk@iqos.com.

V Bratislave

01. 12. 2022